16. Människans påverkan – resistenta
• Vad som begränsar vilka egenskaper
• Kunna hur cellen omvandlar
bakterier
som en organism har.
informationen i DNA till proteiner.
Version 02a
17. DNA i samhällets tjänst
• Vad som menas med naturligt urval
• veta vad som händer på DNA-nivå när
Av Truls Cronberg, 041120
18. Utvärdering
och varför det fortfarande bildas nya
en mutation sker.
arter.
• Veta vad som krävs för att en mutation
• Känna till vad Darwin och Mendel
ska kunna gå i arv till nästa generation.
Arv och utveckling
Utskrifts datum: 070305
Mål
Innehåll
För G ska du:
upptäckte.
• Kunna ställa upp korsningsschema och
1. Förberedelser
• Veta vad som menas med arvsanlag,
• Veta hur man traditionellt förädlat
läsa av resultatet.
2. Likheter
gen, kromosom, DNA, raser och arter.
växter och djur.
• Veta vad färgblindhet är och hur man
3. Raser – arter
• Veta hur en DNA ser ut.
• Veta hur man nu även kan använda
kan ställa upp korsningsschema för att
4. Gener, arvsanlag, kromosomer och
• Veta hur en vanlig celldelning är och
DNA-teknik och vad det innebär att
ta reda på vem som kan bli färgblind.
DNA
varför celldelning sker.
man gör.
• Veta varför inavel kan vara ett
5. DNA-molekylen – G och VG
• Veta hur reduktionsdelning går till och
• Veta vad som menas med resistenta
problem.
6. Vanlig celldelning
varför denna celldelning skiljer sig ifrån
bakterier och hur de blivit vanligare.
• Känna till varför Darwin fortfarande är
7. Könscellerna
den vanliga.
• Veta vad som menas med DNA-test
kontroversiell i delar av USA och vad
8. Ärftlighet – arvsanlag – G och VG
• Kunna hur många kromosomer vi har i
och vilka begränsningar det finns i dessa
som menas med kreationism.
9. Ärftlighet – färgblindhet – VG
vanliga celler och i könsceller.
tester.
• Kunna förklara vad som hur hybrid-
10. Bra och dåliga mutationer – G och
• Veta vad som skiljer pojkar och flickor
För VG ska du:
VG
på kromosom-nivå.
• Kunna allt som krävs för G.
11. Utvecklingsläran - sexuellspridning
• Veta vad som menas med recessiva
• Kunna använda de kunskaper du
12. Utvecklingsläran – naturligt urval
och dominanta anlag.
inhämtat och använda vid nya
1. Förberedelser
13. Vetenskapshistoria
• Veta vad som menas med mutation.
problem/frågeställningar.
A. Med den kunskap du har idag, svara
14. Bevis för Darwins idéer – G och VG
• Veta vad cancer är.
• Kunna hur DNA-molekylen är
på följande frågor:
15. Människans påverkan – nya arter
• Veta varför de flesta flercelliga
uppbyggd.
– Vad menas med art respektive ras?
och raser
organismer förökar sig sexuellt.
DNA-teknik går till på DNA-nivå.
Uppgifter
– Vad menas med gener och arvsanlag?
– Du har hört talas om DNA men var är
B. Ögna igenom eller lyssna igenom
4. Gener, arvsanlag, kromosomer och
Litteratur:
det egentligen? Vad har det för uppgift?
sidorna i en av böckerna:
DNA
Biologi Direkt 276.
– Vad skiljer ägg och spermier ifrån
– Bonniers Biologi Direkt 271-323.
• Vad menas med gen, arvsanlag,
Gleerups Biologi
vanliga celler?
– Gleerups Biologi XXX-XXX.
kromosom och DNA? Vad består av
– Varför föds det ungefär lika många
2. Likheter
vad? Var hittar vi dem?
pojkar som flickor?
• Hur många kromosomer finns det i en
– Varför blir vissa brunögda och andra
människocell?
blåögda?
Litteratur:
– Kan brunögda föräldrar få blåögda
Biologi Direkt 274.
barn?
Gleerups Biologi
– Vad menas med färgblindhet? Kan de
personerna inte se några färger?
– Vad är en mutation för något?
– Varför har växter och djur sex?
– Varför bildas det nya arter?
– Vet du vad Charles Darwin hittade
– Hur gör man för att få fram nya raser
av hundar och hästar eller nya sorter av
vete?
– Vad menas med att bakterier kan vara
resistenta och hur ställer detta till
problem för oss?
• Rita och förklara vad som menas med
reduktionsdelning.
• Var sker detta i kroppen?
• Varför skiljer sig antalet kromosomer
vid en reduktionsdelning jämför med en
vanlig celldelning?
5. DNA-molekylen – G och VG
• Vad skiljer flickor och pojkar åt på
• Vad finns det för likheter mellan en
• Rita och förklara hur DNA är
kromosom-nivå?
fluga, en människa och ett träd.
uppbyggt.
• Rita ett korsningsschema som visar
Litteratur:
VG: Vad kallas ”stegpinnarna”?
sannolikheten att det ska bli en pojke
Biologi Direkt 271-274.
VG: Rita och förklara detaljerat hur
eller flicka vid en befruktning.
Gleerups Biologi
DNA används för att bilda proteiner.
Litteratur:
Litteratur:
Biologi Direkt 279-280.
Biologi Direkt 278, 275.
Gleerups Biologi
Gleerups Biologi
Puls Biologi
på?
– Vad är ett fossil för något?
7. Könscellerna
3. Raser - arter
• Vad menas med två djur tillhör samma
art?
• Vad menas med raser?
Puls Biologi
8. Ärftlighet – arvsanlag – G och VG
Litteratur:
6. Vanlig celldelning
Kromosom med dominant anlag för
Biologi Direkt 6 (endast arter).
• Vad menas med vanlig celldelning?
brun ögonfärg skrives B.
Och Gleerups Biologi
Rita och förklara.
Kromosom med recessivt anlag för blå
• Varför sker vanlig celldelning?
ögonfärg skrives b.
Kromosomparet hos en förälder med två
Kvinna med normalt seende kan ha
• Förklara vad som menas med
dels urval vilka som kommer att leva så
anlag för blå ögonfärg skrives bb.
antingen XX eller X .
mutation. Hur uppstår det och var?
länge att de får egna avkommor.
Kromosomparet hs en förälder med ett
Färgblind man skrives Y .
• Vad är en tumör?
• Vilka olika typer av urval finns det?
anlag för blå och ett anlag för brun
• Rita korsningsscheman som visar vilka
• Ge exempel på bra mutationer.
Litteratur:
ögonfärg skrivas Bb.
olika kombinationer som barnen kan få.
VG: Hur uppstår en mutation om man
Biologi Direkt 294-296
• Vad menas med dominant respektive
Vilka föräldrar kan få färgblinda
tittar på DNA-nivå?
recessivt anlag?
flickor?
VG: Var måste en mutation ske för att
• En person kan ha följande anlags par:
• Vilka föräldrar kan få färgblinda
den ska kunna ärvas?
bb, Bb och BB. Vilken ögonfärg får
pojkar?
Litteratur:
man med respektive anlagspar?
• Vad menas med inavel? Varför är
Biologi Direkt 284-285, 297.
• VG: Hur stor är chansen att två
inavel farligt?
11. Utvecklingsläran –
deras egenskaper. Flera av de saker du
föräldrar, som har anlagen bb och Bb,
Litteratur:
sexuellspridning
lärt dig i detta häfte bygger på hans
ska få blåögda barn? Rita
Biologi Direkt 282-285.
En del växter och encelliga organismer
upptäckter.
korsningsschema och skriv förklaring.
Gleerups Biologi
förökar sig genom vegetativförökning
• Darwin gjorde en Jorden runt resa och
• VG: Kan brunögda föräldrar få
Puls Biologi
eller delar sig. Dessa är genetiskt lika.
långt senare skrev han om upptäckterna
10. Bra och dåliga mutationer G och
• Varför har många växter och alla
han gjorde, vad vilka var de unika
VG
flercelliga djur sexuell förökning?
upptäckterna som han gjorde?
Cancer och tumör är samma sak.
Litteratur:
Litteratur:
Läkare pratar ofta om godartade och
Biologi Direkt 291-293, 297.
Vetenskapens profiler.
9. Ärftlighet – färgblindhet – VG
elakartade tumörer. En godartad har inte
12. Utvecklingsläran – naturligt urval
14. Bevis för Darwins idéer – G och
X-kromosom med anlag för färgblindhet
spridit sig i kroppen och växer inte
Naturligt urval är;
VG
skrives
alltför snabbt. En elakartad tumör växer
dels att det föds fler individer än det
• I Biologi Direkt skriver man om fem
X-kromosom med anlag för normalt
snabbt eller sprider sig i kroppen.
behövs för att hålla arten i liv och
olika bevis på evolutionen. Förklara de
blåögda barn? Rita korsningsschema
och förklara.
Litteratur:
Biologi Direkt 282
seende skrives X.
13. Vetenskapshistoria
Läs och skriv om vad en av följande
personer egentligen upptäckte och hur
de gjorde sina upptäckter.
• Mendel odlade ärtor och tittade på
olika bevisen.
• Bildas det nya arter idag. Vad
15. Människans påverkan – nya raser
2. Har arbetsområdet handlat om det du
stimulerar till nya arter bildas?
och arter
förväntade dig?
På en del skolor i främst södra USA, är
• Människan har i flera tusen år hållit på
3. Vad har du lärt dig? Vad var mest
det inte populärt att man ska undervisa
med traditionell växt- och djurförädling.
intressant?
om Darwin och hans utvecklingslära.
Hur går detta till?
4. Vad har varit svårt?
De tolkar Bibelns skapelse berättelse
• Det finns nya metoder som ibland
5. Skulle något gjorts annorlunda?
mer bokstavligt. De menar att Gud
kallas hybrid-DNA-teknik. Man skapar
6. Är du nöjd med ditt arbete?
skapade alla arter och att det inte kan
GMO. Vad är det man gör? Varför är en
skapas några nya, men antalet arter kan
del negativa och andra positiva till
bli färre. Den läran kallas för
GMO?
Kreationism. Denna lära får inget stöd i
VG: Förklara hur det kan gå till på
domstolarna. Idag försöker vissa kristna
DNA-nivå.
grupper att man ska lära ut intelligent
Litteratur:
design istället, som i princip är samma
Biologi Direkt 313-316.
sak.
Och Gleerups Biologi
VG: Läs Första Moseboken 1.
16. Människans påverkan – resistenta
I vilken ordning kom de olika
bakterier
organismerna.
Resistenta bakterier
VG: Läs Första Moseboken 2. Jämför
vilken ordning organismerna bildades.
Vad drar du för slutsats?
Litteratur:
17. DNA i samhällets tjänst
DNA-tester och vilka begränsningar dessa
har.
Biologi Direkt 305-208.
18. Utvärdering
Bibeln
1. Vem har du arbetat med?