Lagrings- och användingstider för läkemedel i bruten förpackning på

Lagrings- och användingstider för läkemedel i
bruten förpackning på avdelning*
Läkemedelsinformation från Apoteken vid SU 2006-04-10
Med lagringstid i bruten förpackning menas tiden mellan tillredning/iordningställande
(exempelvis upplösning, tillsats, applicering av infusionsaggregat) av det sterila
läkemedlet fram till uttag av första dosen.
I tabellen finns ibland för samma läkemedelsform flera olika tider angivna för
lagringstid i bruten förpackning. Orsaken är att tiden är beroende av hur beredningen
har tillretts. På apoteket använder man validerade metoder enligt GMP, men om
beredningen görs i LAF-bänk i renhetsklassat rum utan att tillämpa övriga GMP-krav
gäller en annan tid. Vid beredning på avdelning gäller omedelbar användning. För
ampuller och uppdragna sprutor som iordningställts på avdelning gäller det som
anges i särskild text efter tabellen. Om en förpackning av läkemedel används till mer
än en patient utsätts dessutom flera patienter för smittorisk. Även om ett läkemedel
är konserverat föreligger en risk för kontamination då ett konserveringsmedels effekt
på olika kontaminerande agens kan variera. Tidpunkt för brytandet skall därför anges
på förpackningen.
Med användningstid menas tiden från och med att första dosen tagits ut och ges till
patient till dess att sista dosen tagits ut och patienten erhållit läkemedlet.
Med konserverad menas att beredningen har tillräckligt antimikrobiell effekt (antingen
i sig själv eller genom att konserveringsmedel ingår) för att klara provet på
konserveringseffekt i Europafarmakopén.
Maximal lagrings-
och användningstid
Lagringstid
i
obruten förpackning
Lagringstid i bruten
förpackning
Användnings tid
tid
Tillverkning
Tillredning
Första dos
till patient
* Källa: SLS, Svensk Läkemedels Standard 2006
Sista dos
till patient
Utgångs
datum
Lagrings- och användningstider för sterila läkemedel i
bruten förpackning på avdelning
Anteckna tidpunkt för brytandet på förpackningen. Kassera den sedan efter
nedanstående tid om tillverkaren inte angett annan tid på förpackningen eller i
bipacksedeln. Uppgifterna i tabellen är hämtade från SLS 2006.
Läkemedelsform, egenskaper, anvädning etc
Lagringstid
bruten
förpackning
Användninstid Totaltid
efter
brytning
INFUSIONSLÄKEMEDEL
Ingen
Anpassas
efter kemiskfysikalisk
stabilitet och
tillväxtstudier
24 timmar
(2-8°C)
12 timmar
12 timmar
-
12 timmar
-
Ingen
12 timmar
-
12
timmar
(rumstemp)
eller
24 timmar
(2-8 °C)
Anpassas
efter kemiskfysikalisk
stabilitet och
tillväxtstudier
24 timmar
(2-8°C)
Se
aktuell beredning
Infusionsvätskor
Infusionsvätsko - vid beredning
med validerade
r med tillsats
medtoder enligt
GMP
- vid beredning i
LAF-bänk
i
renhetsklassat
rum
- vid beredning
på avdelning
Koncentrat/pulver
till
infusionsvätska
AMBULATORIS
K TILLFÖRSEL
MED
DOSERINGSHJÄLPMEDEL
Behållare
så
som kassetter,
pumpar
och
sprutor
- vid beredning
med validerade
medtoder enligt
GMP
- vid beredning i
LAF-bänk
i
renhetsklassat
rum
vid beredning på
avdelning
SPOLVÄTSKOR
INJEKTIONSLÄKEMEDEL
Enligt tillverkares anvisning
för
aktuell behållare
12 timmar
-
Ingen
12 timmar
-
Vid kirurgi
Ingen
-
Annan användning
Okonserverade
Ingen
-
Omedelbar
använding
24 timmar
-
-
-
12 timmar
(rumstem
p) el 24
timmar (28 °C)
7 dagar
-
-
28 dagar
Konserverade
för
flera
patienter
- för enskild
patient
* Källa: SLS, Svensk Läkemedels Standard 2006
Lagrings- och användningstider för sterila läkemedel i
bruten förpackning på avdelning
Anteckna tidpunkt för brytandet på förpackningen. Kassera den sedan efter
nedanstående tid om tillverkaren inte angett annan tid på förpackningen eller i
bipacksedeln. Uppgifterna i tabellen är hämtade från SLS 2006.
Läkemedelsform, egenskaper, anvädning etc
Lagringstid
bruten
förpackning
Användninstid Totaltid
efter
brytning
ÖGONDROPPAR OCH
ÖGONSALVOR
Ingen
Omedelbar
användning
-
ÖRONDROPPAR
GELER,
KRÄMER,
KUTANA
VÄTSKOR,
PASTOR,
PUDER OCH
SALVOR MED
STERILITETSKRAV
Vid kirurgi
-
- till enskild 7 dagar
patient
för
flera 7 dagar
Konserverade
patienter
- till enskild 28 dagar
patient
Omedelbar
För kirurgiskt bruk eller vid Ingen
användning
skadad trumhinna
Användningstiden måste anpassas efter användingen, Generella tider är svåra att
uppställa. Ju striktare krav på sterilitet, desto större krav på hanteringen ur hygienisk
synpunkt och användingstiden görs så kort som möjligt. När höga krav på sterilitet
ställs gäller samma användingstider som för ögondroppar och ögonsalvor (se tabell
ovan). Vid behandling av ex större brännskador skall förpackningen reserveras för
en patient och användingstiden göras så kort som möjligt.
Okonserverade
Ampuller och uppdragna sprutor
Läkemedel i förpackningar så som ampuller är avsedda för engångsbruk vilket
innebär att uttag endast skall göras vid ett tillfälle. Sådana förpackningar skall inte
återförslutas.
Läkemedel skall normalt inte förvaras i uppdragna sprutor. Om detta undantagsvis
sker skall sprutorna vara märkta så att förväxling inte kan ske och en bedömning
göras av om kemisk-fysikaliska egenskaper medger detta. Läkemedel i uppdragna
sprutor bör inte förvaras längre tid än 12 timmar i rumstemperatur.
* Källa: SLS, Svensk Läkemedels Standard 2006
Användningstid för läkemedel utan sterilkrav i bruten
förpackning på avdelning
Anteckna tidpunkt för brytande på förpackningen. Kassera den sedan efter
nedanstående tid om inte tillverkaren angett annan tid på förpackningen eller i
bipacksedeln. Uppgifterna i tabellen är hämtade från Svensk Läkemedelsstandard
2006. Rekommendation utöver detta har markerats med *.
Näsdroppar och Endast till en patient
nässpray som
är
En behandlingsperiod
vattenbaserade
Okonserverade beredningar högst 10 dagar
Flytande
vattenhaltiga
läkemedelsberedningar
Desinfektionsmedel
Konserverade
6 månader
Konserverade, till prematura barn
1 månad
Konserverade, till inhalation
1 månad
Konserverade, till sårvård
1 månad
Okonserverade
1 vecka kallt
Alkoholbaserade
1 månad till flera patienter
Vattenbaserade
1 vecka till flera patienter
6 månader
Krämer, kutana Konserverade
vätskor, salvor
och geler som Okonserverade, vattenhaltiga i tub, 3 månader
är avsedda för pumpburk eller motsvarande
utvärtes bruk
Okonserverade, vattenhaltiga i 1 månad (*kallt)
burk/flaska
Glidslem
för Okonserverade
kateterisering
och
liknande
beredningar
1 vecka kallt
Har du frågor om hållbarhet, lagrings- och användningstider, kontakta lokala apoteket eller
kontakta oss via mail under frågor på http://intra.sahlgrenska.se/apoteket
* Källa: SLS, Svensk Läkemedels Standard 2006