UNESCO Roundtable on Fighting Racism and

Stadsledningskontoret
Kommunikations- och
omvärldsavdelningen
Internationella enheten
Handläggare: Cecilia Fraenkel
Datum: 2015-03-23
Sida 1 (2)
IB nr 4/2015 den 15 april
Dagordningspunkt/bilaga 7.1
Dnr. 803-295/2015
UNESCO Roundtable on Fighting Racism
and Discrimination, den 19 mars 2015 i
Paris, Frankrike
Deltagare:
Ewa Larsson, socialborgarråd
Samuel Svan, borgarrådssekreterare, socialroteln
Cecilia Fraenkel, projektledare, internationella enheten
Stadens roll/syfte för deltagande:
Staden inbjöds att tala vid UNESCO Roundtable on Fighting
Racism and Discrimination, den 19 mars 2015 i Paris, Frankrike.
Mötet arrangerades av UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) i samarbete med ECCAR
(European Coalition of Cities Against Racism), som är den
europeiska delen av en internationell koalition av städer mot
rasism. Rundabordssamtalet i Paris bestod av två paneler. Staden
representerades av socialborgarrådet Ewa Larsson i den andra
panelen, Combatting Discrimination: Policies and praxis in the
contemporary world, och delgav där bl.a. exempel från stadens
arbete med att integrera romer.
Stadsledningskontoret
Internationella enheten
Ragnar Östbergs Plan 1
150 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se
På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:
Positionering:
Att medvetet och effektivt arbeta för att motverka alla
former av rasism, diskriminering och främlingsfientlighet
är av största vikt. Staden bedriver ett aktivt arbete med
dessa frågor men bedömer att det finns utrymme för
förstärkning och förtydliganden. Av den anledningen har
staden beslutat att ansöka om medlemskap i ECCAR.
Deltagande i rundabordssamtalet i Paris var därför ett
PM
Sida 2 (2)
utmärkt tillfälle för staden att presentera sig och också
inleda kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra städer.
Verksamhetsutveckling:
Vid mötet framkom att UNESCO just nu arbetar för att
hitta finansieringslösningar för att kunna genomföra
projekt för erfarenhetsutbyte mellan städer i världen när
det gäller lyckade projekt kring rasism, diskriminering
och främlingsfientlighet. Golda El-Khoury, chefen för
UNESCO Section for Public Policies and Capacity
Development, Social and Human Sciences Sector, som
organiserade konferensen bad särskilt att få hålla kontakt
med Stockholms stad i denna fråga.
Bevakning och påverkan
Genom sitt deltagande i konferensen visade staden att
frågor kring rasism, diskriminering och
främlingsfientlighet är av största vikt.
Övriga kommentarer och reflektioner:
Konferensen organiserades av UNESCO Section for Public
Policies and Capacity Development, Social and Human Sciences
Sector, som också har ansvar för organisationens sammarbete
med ECCAR.
I den del av konferensen där staden var representerad,
Combatting Discrimination, hade det varit önskvärt att
Stockholm, liksom andra ditresta städer från Italien, Kanada och
Finland, tilldelats större utrymme. UNESCO prioriterade vid
detta möte att låta andra UNESCO-avdelningar komma till tals.
Det största värdet under besöket var otvivelaktigt de kontakter
som knöts med andra medverkande städerna. Bland annat med
Christine Bruneau, vice borgmästaren från Boulogne Billiancourt
men framförallt Matteo Lepore, vice borgmästare från Bologna.
kommer att kandidera som nästa ordförande för ECCAR .
Stadsledningskontoret
Internationella enheten
Ragnar Östbergs Plan 1
150 35 Stockholm
Växel 08-508 29 000
stockholm.se