Reserapport ECCAR General Conference, den 8

advertisement
Stadsledningskontoret
Kansliet för mänskliga rättigheter
och demokratiutveckling
Handläggare: Banafsheh Hejazi
Datum: 2015-10-28
Rapport
Sida 1 (3)
2015-10-26
IB nr 9/2015 den 11 november
Dagordningspunkt/bilaga 7.1
Dnr 803-1016/2015
Reserapport ECCAR General Conference, den 89 oktober 2015 i Karlsruhe, Tyskland
Deltagare:
Gita Nabavi (Fi)
Meriam Chatty, politisk sekreterare (Fi)
Annika Hjelm, direktör, SLK
Banafsheh Hejazi, strateg, SLK
Bakgrund
European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR), är ett
nätverk av städer i Europa som utbyter erfarenheter och strategier
för att förbättra sitt arbete mot rasism och diskriminering. ECCAR
skapades 2004 på initiativ av UNESCO och har ca 120 medlemmar
runt om i Europa. Sedan 2008 finns ett motsvarande nätverk för
svenska kommuner som arbetar mot rasism och diskriminering. Det
svenska nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting
med stöd av Diskrimineringsombudsmannen.
Efter beslut av kommunfullmäktige i budget 2015 att Stockholm
ska arbeta systematiskt mot rasism och diskriminering och att
arbetet ska utgå från ECCAR:s tiopunkts handlingsplan, ansökte
Stockholms stad att bli medlem i ECCAR. Se sid 3 i denna rapport
för de tio punkterna.
Stadsledningskontoret
Kansliet för mänskliga rättigheter och
demokratiutveckling
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
Telefon 08 - 508 294 43
Växel 08-508 29 000
[email protected]
stockholm.se
Stadens roll/syfte för deltagande:
ECCAR:s medlemmar träffas en till två gånger varje år för att
utbyta goda exempel, informeras om ny forskning och europeisk
policy och för att initiera samarbeten mellan städer i arbetet mot
rasism och diskriminering.
Rapport
Sida 2 (3)
Inför konferensen i Karlsruhe hade ECCAR ett styrelsemöte där
Stockholms stad, tillsammans med Bonn och Dortmund, blev
officiellt antagna som medlemmar i nätverket. Fi:s gruppledare,
Gita Nabavi mottog medlemskapscertifikatet å Stockholms stads
vägnar i Karlsruhe. Bild från och artikel om ceremonin har
publicerats på intranätet.
På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:

Positionering:
Flera städer samt ECCAR:s styrelse visade stor glädje över
Stockholms stads inträde i nätverket. Staden var en av de
aktiva initiativtagarna till bildandet av ECCAR i början av
2000-talet. Den svenska delegationen uppmuntrades även att
kandidera till nästa omgång av val av styrelse. Genom
medlemskap visar Stockholms stad att de frågor som
ECCAR driver är av prioritet och relevans för staden, och
därmed återupptar staden rollen som en viktig aktör i det
anti-rasistiska arbetet i Europa.

Verksamhetsutveckling:
ECCAR och dess handlingsplan erbjuder Stockholms stad
en plattform för stöd i arbetet mot diskriminering och
rasism. Det innebär en praktisk plattform som hänger nära
samman med stadens pågående inkluderande arbete för ett
mer jämlikt Stockholm. ECCAR som organisation driver på
arbetet i medlemsstäderna genom att erbjuda modeller och
metodstöd som staden och dess medarbetare kan ha nytta av
i kommunens verksamheter.

Bevakning och påverkan
Temat för årets konferens, Welcoming Cities – keys for an
anti-racist culture, fokuserade särskilt på den senaste tidens
flyktingsituation i Europa. Flertalet deltagande städer inom
nätverket har påverkats avsevärt av mottagning av stora
grupper flyktingar. Stockholms stads erfarenheter och
utmaningar återspeglades i många andra städers
beskrivningar. Samverkan mellan civilsamhället, privata
initiativ och kommuner för att tillgodose de stora behoven
var ett återkommande tema i presentationerna på scenen och
i erfarenhetsutbyten under pauserna.
Övriga kommentarer och reflektioner:
Konferensen i Karlsruhe hade ett intressant och ytterst aktuellt
tema. Det kollegiala utbytet mellan de europeiska städerna i
Rapport
Sida 3 (3)
allmänhet och de svenska städerna i synnerhet på såväl politisksom tjänstemannanivå var väldigt värdefullt. Konferensen bestod i
alltför hög grad av föreläsningar, inklusive temabaserade workshops
som bestod framförallt av presentationer. Det var även tråkigt att
några av föreläsarna från olika europeiska länder samt från USA
ställde in sin medverkan och därmed hamnade mycket fokus på
situationen i Tyskland via de tyska föreläsningarna. Dessa lärdomar
kan staden ta med sig ifall Stockholm agerar värd för någon
framtida konferens inom ECCAR-nätverket.
ECCAR:s tiopunkts handlingsplan
Medlemmar i ECCAR åtar sig att:

konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen

integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem

erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och
rasism

informera om gällande rättigheter och skyldigheter

främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet

säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och
välfärdsleverantör

erbjuda lika tillgång till bostäder

utmana diskriminering och rasism genom utbildning

bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen

motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering
Mer information på:
http://www.eccar.info/
Download
Random flashcards
Create flashcards