Inlämningsuppgift på kursen ”Vetenskapsteori

1
Inlämningsuppgift på kursen ”Vetenskapsteori”
Psykologprogrammet, KI, termin 5
För inlämningsuppgiften väljs ett av alternativen nedan. Förslag på litteratur till de olika
alternativen går att finna på kurshemsidan, under rubriken ”Mer material”.
Alternativ 1: Psykologins filosofi, allmänt
Uppgiften går ut på att läsa, sammanfatta och kommentera Mason, Sekhar Sripada och Stichs
text ”The philosophy of psychology” (finns på kurshemsidan). Denna text tar upp följande
”tankegångar”: 1) logisk behaviorism; 2) psykologisk behaviorism; 3) kognitivism; 4)
nativism; 5) modularitet; 6) rationalitet; 7) naturalisering av intentionalitet.
Den inlämnade texten bör sammanfatta de olika tankegångarnas huvudpoänger och
vilken kritik som riktats mot dem. För att få VG på uppgiften krävs det att man refererar till
minst ytterligare en text förutom Mason et al. Detta skulle t.ex. kunna vara tidigare
kurslitteratur eller någon av de texter som Mason et al. refererar till. För övriga kriterier som
används vid bedömningen – se ”Bedömning & Betygsättning” nedan.
Alternativ 2: Fysikalism
Med fysikalism (även kallad ”materialism”) menas ståndpunkten att allt som existerar är
fysiska entiteter. Den här uppgiften går ut på att sammanfatta debatten – vilka argument har
framförts för respektive mot den fysikalistiska ståndpunkten. På kurshemsidan finns en del
förslag på litteratur (man får använda sig av annan litteratur om man vill). Se ”Bedömning &
Betygsättning” nedan för information om betygsättningen.
Alternativ 3: Epifenomenalism
Med epifenomenalism menas ståndpunkten att mentala tillstånd endast är epifenomen (s.a.s.
”biprodukter”) av världens fysiska tillstånd. Därmed skulle mentala tillstånd inte kunna
påverka kroppen eller någon annan del av den fysiska världen. Den här uppgiften går ut på att
sammanfatta debatten – vilka argument har framförts för respektive mot epifenomenalismen.
På kurshemsidan finns en del förslag på litteratur (man får använda sig av annan litteratur om
man vill). Se ”Bedömning & Betygsättning” nedan för information om betygsättningen.
Alternativ 4: Medvetandets modularitet
Med ”medvetandets modularitet” menas uppfattningen att medvetandet, åtminstone delvis,
består av från varandra separerade moduler vars funktion det är att handskas med mer eller
mindre specifika problem. Den här uppgiften går ut på att sammanfatta debatten – vilka
argument har framförts för respektive mot den modulära ståndpunkten. På kurshemsidan finns
en del förslag på litteratur (man får använda sig av annan litteratur om man vill). Se
”Bedömning & Betygsättning” nedan för information om betygsättningen.
Alternativ 5: Rationalitet
Vetenskapsteori handlar i stor utsträckning om frågan ifall vetenskapen, och därmed de som
håller på med detta, är rationell. Frågan skulle kunna generaliseras till att omfatta människan i
stort. Den här uppgiften går ut på att sammanfatta debatten – vilka argument har framförts för
respektive mot människans rationalitet. På kurshemsidan finns en del förslag på litteratur
2
(man får använda sig av annan litteratur om man vill). Se ”Bedömning & Betygsättning”
nedan för information om betygsättningen.
Alternativ 6: Chalmers vs. Dennett om kvalia
Uppgiften går ut på att sammanfatta argumenten i Chalmers text ”Consciousness and its place
in nature” samt Dennetts text ”Quining qualia”. Dessa texter finns på kurshemsidan. Se
”Bedömning & Betygsättning” nedan för information om betygsättningen.
Alternativ 7: Fritt val
Uppgiften går ut på att skriva en text på temat ”Filosofi & Psykologi” där man belyser
filosofiska aspekter av en eller flera psykologiska ämnesområden. Att närmare specificera och
begränsa arbetet är upp till författaren. Litteraturen väljs fritt av författaren med
begränsningen att den handlar om vetenskapsteori/filosofi/psykologi. Se ”Bedömning &
Betygsättning” nedan för information om betygsättningen.
Inlämning
Ge din text en rubrik som motsvarar rubrikerna ovan – t.ex. ”Psykologins filosofi” eller
”Rationalitet”. Detta för att jag (Kimmo) snabbt skall kunna se vilket ämne du valt. Sedan får
du gärna tillfoga en slagkraftig underrubrik om du vill. För att du skall vara anonym för dem
som ger feedback bör ditt namn inte inkluderas i texten. Kimmo förser dokumentet med ett
identifikationsnummer innan det skickas vidare till dem som skall ge feedback. För att det inte
skall uppstå några oklarheter bör ditt namn dock stå klart angivet i det mejl som du bifogar
texten till.
Fördjupningsuppgiften mejlas till följande två adresser (båda två):
1) [email protected] (mejlet skall ha inkommit till denna adress innan deadline)
2) [email protected]
I urkund görs en plagieringskontroll och om texten är plagierad så riskerar man att bli
avstängd från sin utbildning. DET ÄR ALLTSÅ FÖRBJUDET ATT PLAGIERA REDAN
EXISTERANDE TEXTER.
Bedömning & Betygsättning
Texten bedöms och poängsätts utifrån sju kriterier:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Har uppgiften lämnats in i tid (ja = 1; nej = 0)
Uppfylls instruktionerna (helt = 2; hyfsat = 1; nej = 0)
Täcker texten in ämnesområdet (väl = 2; hyfsat = 1; dåligt = 0)
Innehåller texten irrelevanta inslag (nej = 2; en del = 1; mycket = 0)
Logiska/språkliga oklarheter (inga = 2; en del = 1; flera/grova = 0)
Egna (bra & relevanta) idéer och reflektioner (flera = 2; en del = 1; inga = 0)
Antalet refererade texter (fler än tre = 2; två eller tre = 1; en eller noll = 0)
För betyget Godkänd krävs minst 1 poäng på kriterium B.
För betyget Väl Godkänd krävs en total avsaknad av nollor + en totalpoäng på minst 9.