Kursplan Engelska för lärare åk 4-6

advertisement
1 (6)
Kursplan för:
Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30).
Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp
English Ba (A), English for Primary School Teachers 4-6, Continuing Education for
Teachers II
Allmänna data om kursen
Kurskod
EN003U
Ämne/huvudområde
Engelska
Nivå
Grundnivå
Progression
(A)
Inriktning (namn)
Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i
Lärarlyftet II
Högskolepoäng
30.0
Fördjupning vs. Examen
GXX
Utbildningsområde
Humaniora
Ansvarig avdelning
Avdelningen för humaniora
, Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
100%
Inrättad
Fastställd
2017-03-13
Senast reviderad
Giltig fr.o.m
2017-03-03
Syfte
Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och
ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i
Engelska, årskurs 4-6.
Lärandemål
1. Språkanvändning i teori och praktik 7.5 hp
- visa kunskap om och förståelse av engelsk grammatik som ett språksystem samt
2 (6)
använda denna kunskap för att utveckla sin språkliga förmåga både muntligt och
skriftligt
- visa kunskap om språk och språkdidaktik samt använda denna kunskap i ett
undervisningsperspektiv
- analysera sin egen inlärning och språkliga förmåga samt därigenom öka sin
lyhördhet för andras engelsklärande
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin
studietid på kort och lång sikt
- redogöra för ett ämnesdidaktiskt perspektiv i synkrona och asynkrona muntliga
presentationer
2. Text och Kultur, 7.5 hp
- redovisa kunskap om och förståelse av engelskspråkiga undervisningsmaterial
och kulturella uttryck samt visa förmåga att med relevanta begrepp förstå och
diskutera materialet från ett genusperspektiv, miljöperspektiv och multietnisk
perspektiv
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin
studietid på kort och lång sikt
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations och
kommunikationsteknik
- redogöra för ett ämnesdidaktiskt perspektiv i asynkrona muntliga presentationer
3. Ämnesdidaktik, betygsättning och bedömning, 7.5 hp
- analysera sin egen inlärning och språkliga förmåga samt därigenom öka sin
lyhördhet för andras engelsklärande
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin
studietid på kort och lång sikt
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations och
kommunikationsteknik
- demonstrera ämnesdidaktiska färdigheter vid undervisning i engelska, det vill
säga förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera undervisning i engelska
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i
övrigt
- applicera och pröva vunna insikter och kunskaper i undervisningssituationen
tillämpa ämnesdidaktiska resonemang och metoder för bedömning och
betygsättning med utgångspunkt i skolans styrdokument
- skriva egna texter på engelska på olika stilnivåer samt analysera och bedöma
språklig kvalitet i skriftliga elevarbeten
4. Projekt, 7.5 hp
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations och
kommunikationsteknik
- demonstrera ämnesdidaktiska färdigheter vid undervisning i engelska, det vill
säga förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera undervisning i engelska
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i
övrigt
- skriva och muntligt försvara ett längre självständigt skriftligt arbete samt
3 (6)
opponera på en annan students skriftliga arbete
- självständigt genomföra ett språkligt eller kulturvetenskapligt skriftligt
ämnesdidaktiskt projekt som kännetecknas av kritiskt tänkande
Innehåll
Kursen består av fyra delmoment
1. Språkanvändning i teori och praktik 7.5 hp
2. Text och Kultur, 7.5 hp
3. Ämnesdidaktik, betygsättning och bedömning, 7.5 hp
4. Projekt, 7.5 hp
Behörighet
Behörighetsgivande lärarexamen avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och
undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i
lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats
http://www.skolverket.se/lararlyftet
Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig
att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.
Kursbeskrivning
Moment 1 och 2 ska läsas parallellt över 20 veckor (halvfart).
Undervisningsmetoden som tillämpas är ett formativt förhållningssätt till lärande
som är både processorienterat och sociokulturellt. Både individuella uppgifter och
gruppuppgifter ska kamratgranskas och diskuteras så att lärandet blir mångsidigt.
Deltagarna ska lära sig det engelska språket och engelsk språkanvändning och
därmed öka sitt språkliga självförtroende, samt få yrkesrelevanta inblickar i
språkdidaktik för yngre barn. Olika texter från bl.a. olika engelskspråkiga länder
ska analyseras med ett kritiskt förhållningssätt.
Moment 3 och 4 ska läsas parallellt över 20 veckor (halvfart). Utifrån en
ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk grund, ska deltagarna använda sina egna
erfarenheter och nyvunna insikter för att utveckla sina förmågor att bedriva
undervisning på ett mångsidigt sätt och i förhållande till skolans styrdokument.
Deltagarna ska planera ett längre projekt i skolan och redovisa projektet i skriftlig
form. Projektet ska genomföras samtidigt med en delkurs i betygsättning och
bedömning.
Urvalsregler
Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".
4 (6)
Undervisning
Kursen ges på IT-distans. Inga campusträffar. Till kursen finns en IT-baserad
lärplattform.
IT-verktyg används till inspelade föreläsningar, muntliga presentationer, skriftliga
diskussioner och kamratgranskning.
Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Muntliga och skriftliga uppgifter som bedöms under kursens gång. Muntlig och
skriftlig kamrat-granskning. Försvara ett självständigt skriftligt arbete vid
seminarium samt opposition på en annan deltagares skriftliga projektarbete.
Betygsskala
Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Moment 1
Författare/red:
Estling Vannestål, Maria
Titel:
University Grammar of English with a Swedish Perspective
Upplaga:
2015
Förlag:
Lund: Studentlitteratur
Moment 2
Författare/red:
Golding, William
Titel:
Lord of the Flies
Upplaga:
1954
Förlag:
Faber and Faber (Eller annan upplagan)
Författare/red:
Haddon, Mark
Titel:
The Curious Incident of the Dog in the Night-time
Upplaga:
2004
Förlag:
Vintage (Eller annan upplaga)
Författare:
Nault, Derrick
Artikeltitel:
Going global: Rethinking culture teaching in EFL contexts
Tidskrift
Language, Culture and Curriculum
År/Volym/nr/sidor: 2006 vol. 19, no. 3, řŗŚȮřŘŞȱȱhttp://dx.doi.org/10.1080/07908310608668770
5 (6)
Moment 3
Författare/red:
Cameron, Lynne
Titel:
Teaching Languages to Young Learners
Upplaga:
2001
Förlag:
Webbadress:
Cambridge: Cambridge University Press
https://www.cambridge.org/core/books/teaching-languages-to-younglearners/24C0A04FF42B159B8A9650D4CEB83409
Kommentar:
Boken kan vara tillgänglig på webben
Författare/red:
Taylor, Marilyn
Titel:
Faraway Home
Upplaga:
1999
Moment 4
Författare/red:
Lundahl, Bo
Titel:
Texts, Topics and Tasks: Teaching English in Years 4-6
Upplaga:
2014
Förlag:
Lund: Studentlitteratur
Referenslitteratur
Titel:
Webbadress:
Artikeltitel:
Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation
centre, 2011
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws
%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2687
Webbadress:
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad
2016)
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws
%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
Titel:
Skolverket. Kursplan Engelska
Webbadress:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska
Kurslitteraturen kan användas i fler än en av kursens delmoment.
Ytterligare kursmaterial kommer att tillhandahållas av institutionen (artiklar,
bokkapital, inspelade föreläsningar)
6 (6)
Övrig information
Validering är möjlig. Mittuniversitetet är ansluten till det elektroniska
valideringssystemet Valda.
Den som antagits till Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng
genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till
lärandemålen i den kurs man är antagen till.
Urval sker genom lottning.
Download