Verksamhetsberättelse 2009 - Teknisk

 Verksamhetsberättelse 2009
Kemiska institutionen
Fastställd vid beslutsmöte 2010‐03‐10 DNr 26/10, 70 Revision 20100406, DNr 37/10, 70 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Verksamhetsår 2009 - ett bra år....................................................................
Utbildning på grund- och avancerad nivå.......................................................
Antagna till program........................................................................
Internationellt studerandeutbyte…..................................................
Examina………………………………………………………………………………..
Rekryteringsinsatser……………………………………………………………………………
Genomförda aktiviteter 2009………………………………………………….
Undervisningsresurser…………………………………………………………………………
Utbildning på forskarnivå.................................................................................
Forskarhandledning………………………………………………………...........
Några klipp från året som gått ……………………………………………………………..
Priser och utmärkelser…………………………………………………………………………..
Forskning......................................................................................................
Nya professorer och docenter………………………………………………..
Externa forskningsmedel................................................................
Ledamöter i Vetenskapsrådet…………………………………………………..
Publisering.....................................................................................
Samverkan med samhälle och näringsliv.......................................
Personal..........................................................................................................
Lokalsituationen............................................................................................ .
Kvalitetsarbete.................................................................................................
Institutionens ekonomi...................................................................................
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
11
13
13
14
14
15
15
15
Bilagor
Bilaga 1: Resultaträkning
Bilaga 2: Avhandlingar 2009
Bilaga 3: Nyckeltal institutionen 2009
Bilaga 4: Uppföljning av Verksamhetsplan 2009
Bilaga 5: Publikationslista 2009.
3 4 Kemiska institutionens verksamhetsår 2009 ‐ ett bra år 2009 var ett bra år för kemin; vi publicerade
mer, våra forskningsbidrag ökade kraftigt
och flera av våra forskare belönades med
priser. Även grundutbildningen hade en
positiv utveckling med fler studenter än
beräknat.
De totala intäkterna ökade med 16 % jämfört
med 2008. De externa forskningsbidragen
ökade med 48 %, samtidigt som fakultetsanslaget minskade med drygt en miljon
kronor. De nyrekryterade professorerna har
hunnit etablera sina respektive verksamheter
vilket bidragit till en stark utveckling av
institutionen.
Grundutbildningens
volym
uppgick till samma storleksordning som året
innan men positivt är att vi utbildade för 1,5
miljoner utöver budgeterade intäkter.
Institutionen har under de senaste åren haft en
stark expansion och under 2009 ökade
personalstyrkan vid institutionen till cirka 220
personer och inkluderar även de stipendiefinansierade tjänsterna.
Under 2009 har samverkan inom KBC fortsatt
med att utveckla olika teknikplattformar.
Kemiska institutionen spelar här en central roll
i KBC-miljöns utveckling.
Att 2009 var ett framgångsrikt år för
institutionen visas bland annat av att våra
forskare var inblandade i flera större
forskningssatsningar. Två s.k. strategiska
forskningsanslag
som
tilldelats
Umeå
universitet, Bio4Energy för forskning inom
energiområdet samt EcoChange för forskning
inom marin miljö omfattar en rad
framträdande
forskare
vid
kemiska
institutionen. Dessa anslag kommer att spela
en viktig roll för ytterligare samverkan över
institutionsgränserna under kommande år.
Institutionen hade god tillväxt bland unga
forskare där hela sex yngre forskare erhöll
docentkompetens under 2009. Ett nytt
forskningslektorat har tillsatts samt två nya
forskarassistenter anställts. Två lektorer
befordrades till professorer.
Under året förstärktes forskningen ytterligare
genom att delar av UCMP (Umeå Centrum for
Molecular Patogenesis) från och med januari
2009 samordnas av Kemiska institutionen.
Samverkan mellan institutionen med andra
institutioner är fortsatt omfattande och har
ökat under året. Inte minst har de större
strategiska forskningsområdena som formerats
och erhållit stöd under året gett nya
samarbeten vilka kommer att förstärkas under
kommande år.
Interaktioner inom KBC-miljön har också varit
en bidragande orsak till den framgångsrika
forskningen. Figur 1 på nästa sida visar en
bibliometrisk reaktionsanalys inom KBCmiljön där många av kemins samarbeten kan
visas genom sampublicering. Institutionen
använder denna typ av analyser som ett viktigt
verktyg för att följa utvecklingen i
verksamheten.
Bild 1. Kemiska institutionen en viktig del av
KBC-miljön.
5 Antagna till program
Antalet nybörjarstudenter på våra program på
grundnivå har gått ner från 2007 med 16
studenter till 2008 med totalt 107 nybörjare
där de flest nybörjarna återfinns inom
receptarieutbildningen. Antagningar till 2009
uppgick till 102 vilket är en ökning av kemiprogrammen eftersom antal receptariestudenter mer än halverats mellan de två senaste
åren.
Utbildning på grund‐ och avancerad nivå Under 2009 genomfördes en rad insatser för
att stärka grundutbildningen vid institutionen.
Ett nytt program lanserades tillsammans med
molekylärbiologi, institutionens kursutbud
profilerades och begränsades och en ny
masterutbildning i kemi och planerades. Även
inom
receptarieutbildningen
utvecklades
tankar för att realisera ett masterprogram i
farmaci samt även på lite längre sikt erhålla
rättigheter för apotekarexamen. Olika insatser
genom-fördes
för
att
öka
andelen
forskningsaktiva inom undervisning och
utveckling
av
undervisningen.
Antalet helårsstudenter inom kemi uppvisar en
liten uppgång jämfört med budgeterat för
2009
Figur 2. Antal HST för kemistudenter,
receptariestudenter respektive basårsstudenter
Kemistprogrammet hade nollintag hösten
2008 och hösten 2007 var intaget sju
studenter. Från och med 2009 återfinns den
naturvetenskapliga kemin i ett gemensamt
program med molekylärbiologi och kemi.
Hösten 2009 rekryterade det programmet 16
nybörjarstudenter. Civilingenjörsprogrammet i
Teknisk kemi rekryterade 18 studenter vilket är
mer än en fördubbling jämfört med året innan.
Antagna studenter till processoperatörprogrammet minskade från 27 (2007) till 11
nybörjare 2008. vilket kan tyda på att
marknaden var mättad vid Örnsköldsviksområdet.
Hösten
2009
genomfördes
programmet i Kiruna-regionen parallellt med
en Umeågrupp och antagna ökade till 26.
Receptarieutbildningen har minskade från 88
studenter fördelade på olika studiegrupper i
Sverige och Norge till 40 vid starten (planerat
intag var 60).
Internationellt studerandeutbyte
Tillströmningen av internationella studenter
till våra utbildningar i kemi fortsätter att öka
och ett stort antal kommer från Asien. De flesta
kommer från University of Natural Sciences,
Ho Chi MinhCity, Vietnam där vi har ett
etablerat samarbete sedan flera år tillbaka. De
flesta studenter inom kemi som väljer att
studera utomlands väljer i huvudsak
projektinriktade kurser inom "Minor field
studies" framför allt i Vietnam och Kambodja
där vi har väl etablerade kontakter med
universitet och analytiska laboratorier.
Figur 1. Bibliometrisk relationsanalys över
forskningssamverkan inom KBC. Kemiska
institutionens forskare har stora kontaktytor
mot andra institutioner.
6 Från tabell 1 nedan visas att från och med
2008
börjar
våra
studenter
ta
ut
masterexamen enligt det nya Bolognaanpassade studieordningen.
Flera studenter tar ut dubbla examina, dvs.
gruppen Farmacie kandidatexamen kan vara
en delmängd av Receptarieexamen
Examina 2007 2008 2009
Filosofie kandidatexamen ‐ kemi 12 8 10 Filosofie magisterexamen ‐ kemi 14 10 7 Naturvetenskaplig masterexamen ‐ kemi 0 6 7 Civilingenjörsexamen ‐ kemi 7 12 15 Receptarieexamen 69 39 43
Farmacie kandidatexamen 33 16 30 Tabell 1. Antalet studerande som tagit ut examen under
de tre senaste åren.
Rekryteringsinsatser
Arbetet mot skolor är en aktivitet med hög
prioritet. Vi har arbetat aktivt för att stärka
vårt samarbete med skolor i regionen. Vi har epostlistor till studierektorer, ämneslärare och
studievägledare så vi snabbt kan nå ut med
information.
Vår Web skall innehålla information och så
småningom "beställarfunktion" till olika
aktiviteter. Under 2009 har vi diskuterat
organisationen kring rekryteringsarbetet och
kommer 2010 att tillsätta en person som har
ett tydligt ansvar för det långsiktiga
rekryteringsarbetet.
Genomförda aktiviteter 2009
PRAO
PRAO verksamheten fortsatte att utvecklas och
nu har eleverna aktiviteter vid fem olika
institutioner/enheter
under
en
vecka
(Kemi,Fysik,Umevatoriet,Med.kemi,Mol.biol).
Vi arbetar för att även inkludera EMG och Tfe i
denna verksamhet under kommande år. Under
HT 2009 deltog mellan 50-60 elever i PRAOverksamheten, vilket innebär att vi hade ca 8
elever/vecka.
Förutom de nedanstående uppräknade
aktiviteterna har vi aktivt deltagit i
Gymnasiedagen, NOT-veckan, Teknikåttan,
Forskning á la Carte och Levande frågelåda.
Aktiviteter som anordnas av Umeå Universitet
och fakulteter.
Elevens val
Elever från högstadium förlägger sitt ”fritt valt
arbete” till institutionen. Våren 2009 lanserades detta och Skärgårdsskolan deltog med 30
elever som genomförde ett antal halvdagslaborationer med inriktning mot framställning,
analys och utvärdering av läkemedel.
Aktiviteten kommer att erbjudas fler skolor
under kommande år.
Studiebesök
Studiebesök har anordnats med elever från
årskurs 4 upp till Gymnasieskolans avgångsklasser. Studiebesöken kan innehålla information, demonstrationer eller laborationer och
avslutas med en reflektion kring dagen.
Projektarbeten–Gymnasieskolor
Institutionen erbjuder stöd och handledning
till gymnasieelever i deras projektarbeten.
Organisationen kring detta kan dock
förbättras.
Lektorslänken
Vi var lyckosamma och fick en av de två
lektorslänkarna knutna till kemiska institutionen vilket innebär ett närmare samarbete
med gymnasieskolors elever och lärare.
Berzeliusdagarna
Under 2009 har institutionen ökat antal
stipendier till Berzeliusdagarna till fyra,
Dragonskolan,
Minervaskolan,
Östra
7 Examina
gymnasiet och Mimersskolans naturvetenskapliga inriktning. De elever som får ta del av
detta är väldigt nöjda vilket kan exemplifieras
av ett av årets tackbrev.
” Jag skulle vilja tacka Er för att Ni möjliggjorde att jag kunde åka på dagarna. Upplevelsen överträffade mina förväntningar då den inte bara gav mig en större inblick i hur kemi tillämpas i verkligheten, utan också gav mycket socialt. Jag träffade likasinnade kemiintresserade från hela Sverige, vilket var väldigt trevligt. En föreläsning som jag tyckte var särskilt intressant var Erik Lewins föreläsning om nanokompositer. Det experimentella med hans arbete med att skapa nya föreningar med användbara egenskaper fångade verkligen mitt intresse. Paneldebatten som avslutade Berzeliusdagarna var också väldigt givande. I kontrast till föreläsningarna var debatten mer dynamisk och man fick flera perspektiv från olika kemiexperter. Frågorna som ställdes, som blivit inskickade av elever, var väldigt relevanta och panelen gav grundliga svar. Överlag var detta en väldigt trevlig upplevelse som ytterligare eggade mitt intresse för kemi. Tack så mycket för att ni sponsrade den här oerhört uppskattade erfarenheten.” Utbildning på forskarnivå Under 2009 fanns totalt 87 forskarstuderande
vid kemiska institutionen varav 33 (38 %)
kvinnor. Av 19 nyantagna forskarstudenter var
10 kvinnor. Vi har observerat att andelen
kvinnor som påbörjar forskarstudierna är
avtagande under åren 2006-2008 medan det
glädjande nog har vänt och av de nyantagna till
forskarutbildning utgör 52,6% av kvinnor för
2009.
Figur 3. Antalet forskarstuderande fyra senaste åren
Undervisningsresurser
En stor del av undervisningsresurserna tas i
anspråk av en administrativ överbyggnad för
att klara av de uppdrag som kommer från
institutionens behov men också kommer som
krav från högre nivå. Detta är något som blir
extra tydligt i det nya budgetsystemet. Med en
låg studentillströmning blir detta mycket
betungande för vår institution. I praktiken
leder detta till att studenterna från en minskad
undervisningstid. Det har inte slagit igenom
fullt ut, framför allt för att lärarna har kvar sin
höga kvalitets- och ambitionsnivå och
genomför fler undervisningstimmar än
tilldelningen tillåter. På sikt är detta förödande, då det medför en ytterligare ökning av den
redan ansträngda arbetsbelastningen. Tid och
kraft för uppföljning och nyutveckling av
kurser samt nödvändiga rekryteringsinsatser
minskar i motsvarande grad.
I bilaga 4 finns en sammanställning på
uppföljning av de konkreta åtgärder som
beslutades i VP 2009.
2006
2007
2008
2009
Kvinnor
5
3
3
10
Män
7
8
13
9
Totalt
12
11
16
19
Tabell 2:Antalet nyantagna forskarstudetner, 20062009.
Antal utexaminerade doktorer 2009 var 16, en
ökning med 4 jämfört med 2008. 44 % av de
nyblivna doktorerna var kvinnor.
Doktorsexamen
Antal
Kvinnor
Lic.examen
Antal
Män
Kvinnor
Män
2006
6
6
2
0
2007
7
11
0
0
2008
6/(6)
6/(8)
1
1
2009
7/(5)
9/(6)
0
0
Tabell 3. Antal doktorsexamen och Lic. Examen 20062009
8 Forskarhandledning
Institutionens mål är att alla forskarutbildningshandledare
skall
genomgå
handledarkurs
under
början
av
sin
anställningstid. Under 2010 planerar 4 av de
nyligen antagna forskarassistenterna att
genomgå handledarutbildning vilket innebär
att
samtliga
forskarhandledare
vid
institutionen har genomgår utbildningen inom
rimlig tid efter att tjänsterna tillsatts.
4,5 miljoner till högklassigt laboratorium
[2009-06-11] Ett högklassigt laboratorium
ska byggas upp i Umeå tack vare ett bidrag på
4,5 miljoner kronor från Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse. Här ska molekyler
undersökas för att ge forskarna mer kunskap
om allt från framtidens elektronik till
förekomsten av kemiska ämnen i vår miljö.
Det är ett flertal större forskargrupper inom kemi,
fysik och biologi vid Umeå universitet och SLU som
tillsammans beviljats medel. I det nya laboratoriet
kommer det att finnas spetstekniker som bland
annat kan användas för att:
• Undersöka egenskaper hos kolbaserade
nanomaterial (material som mäts i nanometer,
d.v.s. miljarddels meter) och deras framtida
användningsområden bl.a. i elektronikkomponenter
och i kompositer.
• Ge grundläggande förståelse av de genetiska
mekanismer som styr kvalitet och kvantitet av
veden i skogsträd.
• Ge molekylär förståelse av kemiska ämnens
förekomstform, transportegenskaper och
tillgänglighet såväl i vatten som på land.
Huvudsökande är Per Persson, kemiska
institutionen vid Umeå universitet
På jakt efter antibiotika från havets djup
Några klipp från året som gått Bra utdelning för Kemin i fördelningen
av strategiska forskningsområden
225,6 miljoner kronor ur satsning på de
strategiska
forskningsområden
som
regeringen utlovat rekommenderas att tillfalla
Umeå universitet. Universitet är med i åtta
projekt; i två projekt som huvudsökande och
som medsökande i de sex övriga.
Det största anslaget till Umeå universitet, 50
miljoner kronor, gick till en ansökan inom
energiområdet som går under namnet Bio4Energy.
Bio4Energy är en satsning på grön energi baserad
på skogsråvara. I projektet medverkar förutom
Umeå universitet Luleå Tekniska universitet och
SLU. Dessutom är industripartners som Processum
i Örnsköldsvik och ETC med Sollander Science Park
i Piteå knutna till projektet.
Vi satsar på att bli världsledande inom området,
säger Stellan Marklund professor i kemi och
ansvarig för ansökan.
Inom havsmiljöforskning fick Umeå universitet som
huvudsökande ett anslag på 8,3 miljoner kronor.
Forskningsprojektet vill skapa en helhetsbild av
vilka effekter klimatförändringarna kan få på
Östersjön. Ökad temperatur och ökad tillförsel av
föroreningar och terrestriskt, organiskt material
orsakat av ökade färskvatteninflöden är några
faktorer
som
kan
komma
att
påverka
Östersjön.
– Vi ser det som en
fantastisk möjlighet att få
undersöka den outnyttjade
resurs som finns i Norska
havet. För att kunna leva
där har organismer utvecklat väldigt speciella
egenskaper och vi hoppas därför kunna finna unik
antibiotika i dem, säger Fredrik Almqvist, professor
i organisk kemi.
Forskare undersöker hudexponering av
kemikalier
[2009-12-09] Kemikaliegruppen diisocyanater, som är irriterande för hud, luftvägar och
ögon, kan framkalla kroniska luftvägsbesvär
som astma och bronkit. Roger Lindahl, Umeå
universitet får 1 552 500 kronor av AFA Försäkring för att studera exponering för diisocyanater på hud inom motor-branschen.
Tidigare forskning, reglering och förebyggande
arbete kring exponering för diisocyanater har
nästan uteslutande koncentrerats på luftburen
exponering. Men man har påvisat isocyanatastma
på arbetsplatser där risken för exponering via
luftvägarna är liten, men där det kan förekomma
exponering på huden. Det kan gälla vid bland
annat bilglasarbete och vid arbete med
sprutmålning på bilkarosser trots att man använder
skyddsutrustning.
Bild 2: Vy från fikarummet
[2009-11-23] Det blir allt svårare att bota
infektionssjukdomar eftersom mikroorganismer blivit motståndskraftiga mot existerande
läkemedel. Forskare vid Umeå och Tromsö
universitet har därför allierat sig för att leta
efter nya antibiotika i organismer som lever
under extrema för-hållanden i Norska havet.
9 [2009-12-14]
Markföroreringar
från
industrier är ett stort miljöproblem. Tack vare
anslag på totalt 8,5 miljoner kronor ska
kemister vid Umeå universitet ta reda på hur
markens biogeokemiska egenskaper kan
värderas då den ska saneras.
Forskarna kommer att utveckla kriterier för att
värdera
markens
funktion
ur
ekonomiska,
samhällskulturella och miljömässiga synvinklar. –
Det kostar oerhört mycket pengar för markägare
och samhället i stort att hantera förorenade
områden. För att hushålla med samhällets resurser
bör vi välja den sanering som bäst uppfyller väl
definierade och vedertagna kriterier, säger Magnus
Bergknut, postdoktor vid Kemiska institutionen och
initiativtagare till de två projekten.
Forskare vill åtgärda dioxinproblemen i
Östersjön
[2009-12-15]
Fet
fisk
från
Östersjön
innehåller fortfarande höga halter av dioxiner
trots att de direkta utsläppen har minskat
sedan 1970-talet. Ett nytt forskningsprojekt
under ledning av Karin Wiberg har nu tilldelats sex
miljoner kronor av Naturvårdsverket för att
utveckla en strategi som ska minska dioxinhalterna
i Östersjön.
Miljövänligt biståndsarbete i det tysta
[2009-11-24] Två containrar med begagnad
laboratorieutrustning ska fraktas till Vietnam
och Kambodja. Det är forskningsingenjören Lars
Lundmark vid kemiska institutionen och hans
studenter som tagit initiativ till återvinningen.
Utrustningen härstammar från det nedlagda
Arbets-livsinstitutet.
AcureOmics AB tilldelas EU-miljoner för
projekt inom metabola sjukdomar
Umeå Företaget AcureOmics AB, med unik
kompetens inom metabolomics, deltar i BOLD
(Biology of Liver and Pancreatic Development and
Disease), ett Marie Curie Initial Training Network
(ITN) inom EUs program FP7. BOLD projektet avser
skapa ny kunskap inom ämnesomsättningssjukdomar, s.k. metabola sjukdomar, i lever och
bukspottkörtel. Projektet på totalt 39 MSEK (3.7
miljoner Euro) koordineras av University of
Birmingham och pågår fram till 2013.
AcureOmics kommer utveckla nya verktyg för
rutinmässig utvärdering av sjukdomsbilder och
symptom som hittas i lever och bukspottskörtel,
både i djurmodeller och med patienter som lider av
störningar i metabolismen.
Målsättningen är att ta fram nya behandlingsmetoder för relaterade sjukdomar, baserad på
ökad kunskap om individuella störningar.
Priser och utmärkelser
Ett flertal priser och utmärkelser har delats ut
till kemiska institutionens forskare.
Sveriges största nationella forskarpris
Sveriges största nationella naturvetenskapliga
forskarpris Göran Gustafsson priset tilldelades Professor Pernilla WittungStafshede. Priset fick Pernilla för sina studier
av proteinveckning.
Priset öppnar
många möjligheter. Anslag till
fri forskning är
otroligt viktigt. Nu
kan jag prova nya
idéer som är riskfyllda men som
kan leda till fantastiska resultat
om det går bra. Jag kan också anställa lovande
studenter utan att känna en pengapress, säger
Pernilla Wittung-Stafshede.
Pernilla Wittung-Stafshede föddes 1968 i
Umeå. Hon blev civilingenjör 1992 och doktor i
fysikalisk kemi 1996 på Chalmers. Därefter
fortsatte hon sin karriär först som forskare på
Caltech i Kalifornien och senare vid Tulane
University, New Orleans. År 2004 flyttade hon
till Rice University i Houston, Texas, där hon
antogs som professor i biokemi. I höstas
återvände hon till Umeå universitet.
Totalt
har
Pernilla
Wittung-Stafshede
publicerat över 150 vetenskapliga artiklar. Hon
har
dessutom
tidigare
erhållit
flera
utmärkelser, som Dreyfus New Faculty, Alfred
P. Sloan, och National Fresenius Awards.
Övriga pris
Pernilla Wittung-Stafshede tilldelades även
Wallmarkska priset .
Hon får priset på 150 000 kronor för hennes
betydelsefulla studier av proteinveckning.
Sjukdomar som Alzheimer, Parkinsons och
Skelleftesjukan men även vissa cancerformer
uppstår för att proteiner i cellerna börjar vecka
sig på ett felaktigt sätt eller för att de binder till
andra proteinkedjor eller metalljoner. Pernilla
Wittung-Stafshede koncentrerar sin forskning
på dessa processer.
Umeåkemister undersöker markens
funktion och värde
10 Herman Wold-medaljen i guld tilldelades
Johan Trygg.
För andra gången i rad går Herman Woldmedaljen i (rent) guld till en forskare vid
Kemin. Förra gången tilldelades Michael
Sjöström priset. I år är det
Johan Trygg som tar emot
medaljen.
Herman
Wold-medaljen
delas ut av Svenska Kemistsamfundet och är det mest
prestigefyllda priset inom
forskningsområdet
kemometri. Som ung docent inom
fältet belönas Johan för sina
insatser inom multivariat dataanalys.
Jerker Fick tilldelades Umeå kommuns
vetenskapliga prisför hans insatser inom
miljöområdet. Priset på 50 000 kronor delas ut
till yngre lovande forskare.
Delar av motiveringen
lyder: ”Jerker Fick som är
disputerad inom miljökemi och med en bakgrund som apotekare, har
på ett synnerligen framgångsrikt sätt skapat ett
nytt tvärvetenskapligt och
för
samhället
viktigt
forskningsfält.
Forskningsfältet kan förespås en stark
framtid där Jerker Fick kommer att vara en
viktig aktör.”
Forskning Forskningen vid Kemiska institutionen har
även under 2009 visat stor framgång. De totala
intäkterna ökade med 16 % jämfört med 2008.
De externa forskningsbidragen ökade med 48
%. Institutionens forskares publiceringar har
ökat och institutionens verksamhet har blivit
uppmärksammad i media.
Nya professorer och docenter
Under 2009 befordrades två lektorer till professorer och samtidigt fick institutionen sex
nya docenter.
Externa forskningsmedel
Den externa forskningsfinansieringen under
året uppgick till drygt hälften av
verksamhetens totala intäktet.
8%
Uppdrag
Bidrag
Anslag
47%
45%
Även våra studenter får pris
Sofie Edvinsson, kemistprogrammet,
tilldelades AstraZenecas Excellenspris för
sitt välskrivna examensarbete i organisk
kemi. Priset är på 25 000 kronor.
Hon fick priset pris för
att hon utfört sitt projekt
på ett mycket målinriktat
och konsekvent sätt, och
presenterat resultaten i
en välskriven och väldisponerad rapport.
Figur 6. Forskningsfinansiering per
verksamhet (%)
Då majoriteten av våra bidrag och uppdrag är
projekt som går över flera år kan det vara
intressant att se hur mycket tillgängliga medel
instituionen har att förfoga över. Under 2009
uppgick de tillgängliga externa medlen för
forskning tilll 84,3 miljoner kronor varav drygt
20 % utgörs av uppdragsforskning.
11 Tillgängliga externa forskningsmedel
Miljoner konor
100
80
60
Uppdrag
40
Bidrag
20
0
2008
2009
Figur 4. Tillgängliga externfinansierad
bidrags och uppdragsforskning, 2008-2009
(Milj. Kr)
Fördelning av anslag från större anslagsgivare
varierar över åren. Projekten kan vara 1-3 åriga
och i sällsynta fall sträcka sig över längre tid.
Från figuren nedan kan konstateras att
Kemiska institutionens forskare står sig väl i
konkurrens om statliga medel. Anslagen från
Vetenskapsrådet ökade kraftigt från 2006 till
2008. Anledningen till nedgången 2009
orsakas av att många forskare vid institutionen
redan hade VR-anslag under 2009 och sökte
därför inte ytterligare stöd. Anslag från Formas
varierar och där kan ingen trend skönjas
eftersom satsningarna från Formas görs i olika
forskningsområden som passar mer eller
mindre bra in i institutionens forskningsprofil.
Anslag från övriga finansiärer nästan
tredubblades från 2006 till totalt nästan 50
miljoner kronor. Orsaken till detta är de årliga
bidragen till strategiska forskningsmiljöerna
som institutionen ingår i men även generösa
stöd från till exempel Wallenbergs stiftelse och
Naturvårdsverket.
Figur 7. Tillgängliga medel/anslagsgivare
(kkr)
Finansiering från Vetenskapsrådet tillmäts stor
betydelse inom Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet vid jämförelse av forskare mellan
institutionerna. För Kemiska institutionens del
kan man se att vi har ett viss uppåtgående
trend där årligen beviljade medel från
Vetenskapsrådet ökar vilket också medför en
stor och jämn fördelning av årligen tillgängliga
medel från Vetenskapsrådet. I viss mån kan
man skönja en viss korrelation mellan
professorers pensionering och nedgången i
beslutade belopp 2004 och 2006.
Figur 8. Tillgängliga respektive årligen
beslutade medel från Vetenskapsrådet 20062009. (kkr)
Sex nya professorer rekryterades till Kemiska
institutionen 2008. Fyra av dessa inom
vetenskapsrådets forskningsområden och två
inom teknisk kemi. Att dessa rekryteringar har
varit lyckade framgår av att denna grupp redan
nu har fem beviljade VR-anslag.
Figur 5. Årliga beslut/anslagsgivare (kkr)
Kemiska institutionen har en uttalad målsättning att öka instituionens forsknings-
-+
12 finansiering från EU:s olika forskningsprogram från den nuvarande storleken där 12%
forskningsresurserna för 2009 kommer från
EU.
Förutom publiceringar i vetenskapliga tidskrifter bidrar kemins forskare med en rad populärvetenskapliga artiklar och konferensbidrag.
Figur 9. Fördelning av extern finansiering.
Pernilla Wittung-Stafshede, har utsetts till ny
ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och
teknikvetenskap från 2010. Hon efterträder
Elisabeth Sauer –Erikson som hade platsen i
ämnesområdet under 2009.
Kemins forskare finns också representerade i
vetenskapsrådets olika beredningsgrupper;
Lennar B-Å Johansson, NT-D3, Fysikalisk
kemi, biofysikalisk kemi och teoretisk kemi
Fredrik Almqvist, NT-D2, Organisk kemi,
oorganisk kemi
Christiane Funk, NT-K, Cell och
molekylärbiologi
Publiceringar
Publikationstakten vid institutionen varierar
mellan åren och i genomsnitt inrapporterades
125 publikationer till UmU’s publikationsdatabas åren 2000-2008. För 2008 var
inrapporterade publikationer 124 och har ökat
till 140 under 2009.
År
2006
2007
2008
2009
Antal publikationer
148
130
124
141
I arbetet kopplat till visionsdokumentet
"KEMI 2021" genomfördes en inledande
bibliometrisk självutvärdering av kemiska
institutionens forskare under 2008 med syfte
att erhålla en "base line" för att kunna följa
institutionens utveckling kommande år. Web
of Science visar tydligt att Kemiska
institutionens forskare publicerar väl i för sina
respektive
områden
högt
rankade
internationella tidskrifter, citeras ofta och mer
än 60 % (av 42 forskare) hade Crown index
över 1 under perioden 1996-2004, vilket
innebär att deras impact för sitt fält ligger över
internationella genomsnittet. Analysen visar
också på omfattande samverkan i forskningen
såväl
nationellt
som
inter-nationellt.
Samverkan nationellt sker i stor omfattning
med forskargrupper vid SLU, Lunds
universitet, FOI och Stockholms universitet.
Internationellt så sampublicerar institutionens
forskare mest med grupper från USA, England
och Tyskland. Trenden för 2009 är fortsatt
positiv med ökande publicering och ökat antal
citeringar. Viktigt att framhålla är att kemiska
institutionens forskare publicerar inom en
mängd vetenskapsområden som traditionellt
inte ligger under ämnesområdet ”kemi”. Detta
är viktigt att beakta vid nationella och
internationella
jämförelser
av
olika
ämnesinriktningar.
13 Ledamöter i Vetenskapsrådet
Figur 10. Utveckling av publicering under
”Department of Chemistry” i relation till
omorganisationer vid Kemiska institutionen.
Personal Samverkan med samhälle och näringsliv Institutionens forskare har i ökande grad
samverkan med omgivande samhälle och
näringsliv. Samverkan sker med en stor bredd
av företag inom t.ex. läkemedelsindustri,
energi företag, processföretag, konsultföretag
mm. I en inventering hos institutionens
forskare under början av 2008 avseende
samverkan med större företag angavs ca 30
företag och listan bedöms i dagsläget minst ha
fördubblats. Till detta kan läggas samverkan
med olika myndigheter (statliga, länsstyrelser
och kommuner). Många forskningsprojekt
drivs direkt genom samfinansiering med
företag bl. a i form av industridoktorander.
Under 2009 har ytterligare samverkan med
samhälle och näringsliv kunnat ses dels genom
de större strategiska forskningssatsningarna
(t.ex. Bio4Energy) och dels genom samverkan
med företag inom FP7-initiativ. KEMI 2021
förespråkar en ökad samverkan med samhälle
och näringsliv de kommande åren. Kemiska
institutionens målsättning är att ytterligare
utveckla rutiner som underlättar extern
samverkan med näringsliv och samhälle och
hoppas kunna genomföra detta också med stöd
från Enheten för Näringsliv och Samhälle
(ENS) och Grants Office.
Kategori
Disputerade
Ej disputerade
2008
2009
2008
2009
Professor
24
26
Lektor
16
12
Adjunkt
3
1
6
6
Forskarass.
8
8
Forskare
4
6
10
13
9
10
25
29
69
78
Post.doc*
Ingenjör,
labass
7
8
14
Adm, data
Summa
Doktorander
63
74
Tabell 5: Antalet anställda vid institutionen 2008
respektive 2009. I tabellen inkluderas ej personal inom
VMC och Kemiförrådet som är egna enheter.
*Ny anställningsförordning, 2009, som gav möjlighet till
postdoc anställningar.
Förutom de i tabellen uppräknande personerna
finns personer med kortare anställningar, 13
(2008) respektive 27 personer (2009).
Tabell 4. Web of Science analys som visar den
bredd av forskningsfält som Kemiska
institutionens forskare publicerar inom(19952010).
Kemiska institutionen är inne i en starkt
expansiv fas där antalet anställda har ökat med
22 % det sista året, från 171 personer till 220
anställda. Ökningen har skett både bland
disputerad och icke disputerad personal.
Antalet adjunkter är relativt stort och beror på
att vi inom receptarieprogrammet behöver
lärare/handledare med receptarieutbildning
eller apoteksutbildning som innehar adjunkttjänster.
Totalt har antalet lektorer minskat men vi har
under året anställt 4 nya lektorer, 3 har avgått
med pension eller slutat på eget bevåg och fem
lektorer har befordrats till professorer. Inom
professorskategorin har pensionsavgångar
skett vilket medför att antalet professorer
endast ökat med två trots att fem har
tillkommit. 14 Lokalsituationen
Under 2008 påbörjades en del ombyggnationer för att anpassa laboratorier till
den nya verksamheten som tillkommit.
Samtidigt har vi fortsatt att se över vårt
lokalbehov och en fortsatt minskning av vår
totala yta har genomförts under 2009.
Nuvarande lokaler inom kemin är väl
anpassade för verksamheten och tillåter en viss
expansion.
Den totala hyreskostnaden 2009 var 15,6 samt
1,6 miljoner i avskrivningskostnader. Ett
problem som vi får dras med är att kostnader
för avskrivningar ligger kvar på kemiska
institutionen trots att vi lämnar ifrån oss
ändamålsenliga lokaler som ibland tas över av
andra nyttjare utan att verksamhetsanpassning då behövs.
Kvalitetsarbete
Tydliga riktlinjer för kraven för att utlysa
forskningslektorat har arbetats fram likväl som
riktlinjer för internt finansierade forskningsfriköp. Forskarutbildningen har i samtliga
delar regler och riktlinjer som genomförts
alltifrån anställningsprocessen, studieuppföljning och fram till disputationsdatum.
Ett nytt webbaserat kursutvärderingssystem
har tagits fram. Systemet har fallit väl ut och
har testats på några kurser inom institutionen
och kommer att genomföras på samtliga kurser
under 2010.
Receptarieprogrammet har i vissa delar
anslutit sig till CDIO-projektet och följer detta
för programmets kvalitetskontroll och utveckling.
Under verksamhetsåret har institutionens
kursutbud profilerats och reducerats samtidigt
som vi har utarbetat strategier för innehållet i
ett nytt mastersprogram. Ett reviderat masterprogram utannonserades hösten 2009 och det
nya masterprogrammet kommer att lanseras i
sin helhet inför hösten 2011.
och en verksamhetsplan för dess implementering är upprättad.
Administrativa rutiner har setts över för att
säkerställa ett kvalitetssäkrat och effektivt
arbetssätt. Alla processer är ännu inte
genomgångna. Under 2009 har fokus legat på
att hitta former och utarbeta mallar för att ge
professionellt stöd till forskarna både vid
ansökningstillfällena och vid uppföljning av de
olika forskningsprojekten. Detta system implementeras fullt ut under 2010.
Institutionens ekonomi
Under 2009 lyckades vi bättre än budgeterat
och uppvisar även i år en positiv balansräkning
för grundutbildningen. Vid verksamhetsårets
början fanns en stor oro för att
studenttillströmningen skulle minska ytterligare vilket ledde till en viss försiktighet vad
gäller kostnader inom grundutbildningsverksamheten där vi bland annat har minskat våra
laborativa lokaler.
Helt i enlighet med den planering som
institutionen haft de senaste fem åren, har
institutionens totala myndighetskapital (alla
verksamheter) sjunkit från 25 till 16 % från
2008 till 2009. För verksamhetsåret 2009
uppgår institutionens myndighetskapital inom
verksamhet 21 till 16 %. Verksamhetsåret 2008
generade ett överskott på verksamhet 21 mest
beroende av de startbidrag för nyrekryterade
professorer som institutionen erhöll. Under
2009 användes en del av myndighetskapitalet
helt i enlighet med upprättad budget och
verksamhetsplanering. Detta kommer att
fortsätta under 2010 och medföra ytterligare
en kraftig reducering av myndighetskapitalet.
Bidragsverksamheten (vh 22) ökade med mer
än 48 % från 2008 till 2009 vilket kan
förklaras av det stora bidrag som institutionens
forskare har inom strategiska
forskningsområden.
Uppdragsverksamheten är i samma
storleksordning som året innan.
Under året har både teknisk kemi och kemistprogrammet kartlagts utifrån CDIO-konceptet
15 16 Orgenhet: 5500 Kemiska institutionen
RESULTATRÄKNING
Utfall (tkr)
2009-01-01
-2009-12-31
Utfall (tkr)
2008-0101-2008-12-31
69 985
65 854
18 515
-14 494
2 497
66 039
44 642
11 153
-10 874
11 519
351
691
142 708
123 170
83 178
264
16 856
31 830
8 456
6 737
375
68 138
357
16 688
20 058
6 026
5 626
442
147 696
117 335
Årets kapitalförändring
-4 988
5 835
BALANSERADE MEDEL
Ej förbrukade projektmedel
Balanserat kapital
Summa
49 928
29 009
78 937
34 601
23 445
58 046
35 606
23 505
Verksamhetens intäkter
Anslag
Bidrag
Uppdrag
Periodicerade intäkter
Försäljning
Fördelade gem int
Finansiella intäkter
Övriga intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Lönekostnader
Övriga personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga driftskostnader
Avskrivningar
Fördelade gem kostn
Finansiella kostnader
Övriga kostnader
Summa
värde anläggningstillgångar
Bilaga 1 Resultaträkning 2009 17 Bilaga 2 Nyckeltal kemiska institutionen 2009 Personal Personal Heltidsekvivalenter
KEMI
Professorer
24,9
Lektorer
17,5
Adjunkter
Forskarstuderande
VMC/
Kemiförråd
6,3
68,0
Forskarassistenter
8,0
Övrig personal
22,0
Administratörer
7,9
1
2
Teknisk personal
30,75
9
Antal anställda
185,3
12
Jämförelse med medelvärdet för övriga KBC-institutioner
Andelen
Institution
professorer
och lektorer
22,9 %
25,2 %
Kemi
Medelvärde över ”KBC-institutioner”
(kemi, emg, fys.bot, molbiol)
Andelen
Administratörer
4,2 %
6,1 %
Grund- och forskarutbildning
Studenter i grundutbildning 1)
Antal helårsstudenter
Antal helårsprestationer
Prestationsgrad
244
198
81%
Antal aktiva >10 %
87
varav kvinnor
37
Antal nyantagna
22
Antal doktorsexamen
16
Antal licentiatexamen
0
Forskarutbildning
18 Ekonomi
Ekonomi (kostnader)
Ekonomi (intäkter)
Intäkter grundutbildning, mnkr
varav anslag (%)
varav bidrag (%)
varav uppdrag (%)
Intäkter forskning/forskarutb,
mnkr
varav anslag (%)
varav bidrag (%)
varav uppdrag (%)
Balanserade medel, mnkr
Balanserat kapital
Andel (MK) av total omsättning
Ej förbrukade projektmedel
Andel (PM) av total omsättning
Värde anläggningstillgångar
(mnkr)
147,
7
11%
56%
14%
86%
21,6
90,0
%
0,0
%
10,0
%
121,
0
47%
45%
8%
23,2
16%
50,0
35%
35,6
Omslutning, mnkr
varav lokalkostnader (%)
varav lönekostnader (%)
Andel grundutbildning (%)
Andel forskning/forskarutbildning
(%)
19 Bilaga 3
Avhandlingar vid Kemiska institutionen 2009 Synthesis and Modification of Monodisperse Polymer Particles
for Chromatography.
José Garcia
Functions of REP27 and the low molecular weight proteins
PsbX and PsbW in repair and assembly of photosystem II.
Nguyen Anh Mai
New Approaches to Preparation of Macroporous Monoliths for
Use in Liquid Chromatography.
Sofia Jonsson
The Influence of Soil and Contaminant Properties on the
Efficiency of Physical and Chemical Soil Remediation Methods.
Kristina Sundqvist
Sources of dioxins and other POPs to the marine environment.
– Identification and apportionment using pattern analysis and
receptor modeling.
Jenny Rattfelt Nyholm
Persistency, bioaccumulation and toxicity assessment of
selected brominated flame retardants.
Nils Norlin
Extended Förster Theory of Electronic Energy Transport within
Pairs of Reorienting Chromophoric Molecules.
Malin Lindegren
Aqueous Surface Chemistry of Goethite – Adsorption and
desorption reactions involving phosphate and carboxylic acids.
Hans Andersson
Reaction Between Grignard Reagents and Heterocycloic Noxides.- Synthesis of Substituted Pyridines, Piperidines and
Piperazines.
Miguel Angel
Hernández Prieto
The Small Cab-like Proteins in the cyanobacerium
Synechocystis sp PCC6803.
Roberth Byström
SOD1´s Law: An Investigation of ALS Provoking Properties
inSOD1.
Fredrik Limé
20 Bilaga 4 Följande Konkreta åtgärder från VP 2009 är genomförda under verksamhetsåret. I de fall avvikelser förekommer är dessa noterade med kursiv text. Forskningens kvalitet 

Kontinuerligt analysera och följa upp bibliometriska parametrar och externfinansiering som
ett led i kvalitetsarbetet, strategisk utveckling av forskningsområden, och för att skapa en
tydlig och rättvis självbild.
Utveckla ett system, baserat på kvalitetsparametrar, för institutionsfinansierad forskningstid
(IFT).
Forskningens externfinansiering



Utarbeta strategier och principer för när institutionen skall stödja forskare som tillfälligtvis
har svagare finansiering och när ett område fasas ut.
Skapa interna nätverk för interaktion inför stora ansökningstillfällen.
Ett mentorprogram skapas för yngre forskare som en hjälp att skriva ansökningar men också
som ett verktyg för att guida yngre forskare i den akademiska världen och vid andra viktiga
moment av karriären.
Forskningens infrastruktur 

Utred och utveckla infrastrukturen för vetenskapliga beräkningar.
Fortsätta arbetet med att skapa ett system som synliggör experimentell utrustning och som
gör den tillgänglig för alla forskargrupper inom institutionen, KBC-miljön och universitetet i
stort.
Utveckling av forskarutbildningen 
Utannonsera alla doktorandplatser på både svenska och engelska
Kvalitet i forskarutbildningen


Institutionen utvecklar effektiva former för kvalitetsarbete. Detta omfattar årlig uppföljning
av individuella studieplaner, forskningsprojektet, avhandlingens omfattning samt även en
förhandsgranskning av denna. Förhandsgranskning ej införd.
Vid nyanställning av forskarassistenter och lektorer planeras handledarutbildning med
genusperspektiv in under det första anställningsåret.
Doktoranden i centrum 
Utarbeta en god dokumentation om forskarutbildningen på institutionsnivå, såväl på svenska
som på engelska. Denna skall finnas tillgängligt på nätet.
Marknadsföring, rekrytering och samverkan 
Institutionen utser en samordnare som har det övergripande ansvaret att driva och samordna
kontakterna mot skolorna i regionen. Samordnaren fördelar studiebesök, praoverksamhet,
gymnasieprojekt och övriga skolkontakter bland institutionens anställda. Uppdraget
konkretiserades under 2009 men tillsättning sker mars 2010
En ansvarig för institutionens internationaliseringsarbete utses och får i uppdrag att skapa nya
Erasmus och andra utbytesavtal med strategiskt utvalda universitet.Uppdraget
konkretiserades 2009 men tillsättning mars 2010

21 
Gästföreläsningar under specifika kurser bör bjudas ut till samtliga studerande oavsett vilken
kurs de för tillfället läser. Delvis implementerat
Program och kursutbud 


Under våren 2009 profileras och begränsas nuvarande kursutbud till att omfatta maximalt tre
forskningsanknutna mastersinriktningar. Under våren utarbetar forskningssamordnarna
förslag på masterinriktningar. Beslut om vilka masterinriktningar som erbjuds tas senast sista
september 2009.
Tema och kontext baserat lärande införs på biologisk kemi och kemins grunder från
höstterminen 2009 respektive vårterminen 2010.
Under 2009 utarbetas ett system som säkerställer att alla forskare till viss del deltar i
undervisning och/eller rekrytering
Kvalitetssäkring och IT utveckling 


Från våren 2009 finns en person med uppdrag att ansvara för att CDIO-modellen
implementeras för kvalitetsuppföljning av våra program
Institutionens lärare uppmuntras att delta i utbildning via UPC (Universitetspedagogiskt
centrum) för kompetensutveckling rörande IKT (informations och kommunikationsteknik) i
undervisningen.
Webansvarig ser till att webbsidor är anpassade i universitets nya webbmall
Anställningsbarhet och arbetsmarknad  Vi följer årligen via enkäter upp hur våra studenter etablerar sig på arbetsmarknaden
Ekonomi och administration 

Administrationen utvecklas för att ge utökat stöd till ansökningar och redovisning av EU
projekt
Administratör är involverad redan vid ansökningstillfället för olika projekt, vilket innebär att
de enskilda forskarna redan tidigt i ansökningsprocessen involverar en administratör, som ger
stöd och hjälp för uppläggning av projektets budget. (Ej implementerat fullt ut)
Vår akademiska miljö 


Institutionsdagar genomförs minst 1/gång per år
Alla nya medarbetare presenteras på skärmen i fikarummet direkt vid första
anställningsdagen
Vid lärarmötena finns pedagogiska frågor på agendan
Information 



Månadsmöten (APT) hålls 4:e onsdagen i månaden för all personal.
Studierektor anordnar lärarmöten som syftar både till att delge information och att diskutera
pedagogiska frågor
Administratörsträffar sker varje vecka varav prefekten håller i information minst en gång per
månad
Alla protokoll/minnesanteckningar från möten distribueras via Intranätet
Möteskalender finns uppdaterad på intranätet terminsvis
Delegationsordningen kompletteras med handläggningsordning för viktiga frågor – Alla
processer är ännu inte genomgångna


22 Bilaga 5 PUBLIKATIONSLISTA 2009 Kemiska institutionen 1.
Alriksson Björn, Rose Shaunita H, van Zyl Willem H, Sjöde Anders, Nilvebrant Nils‐Olof, Jönsson Leif J Cellulase Production from Spent Lignocellulose Hydrolysates with Recombinant Aspergillus niger Applied and environmental microbiology 2009 75, 8:2366‐74 2.
Andersson Hans, Gustafsson Magnus, Boström Dan, Olsson Roger, Almqvist Fredrik The Regio‐ and Stereoselective Synthesis of trans‐2,3‐Dihydropyridine N‐oxides and Piperidines Angewandte Chemie International Edition 2009 48, 18, 3288‐91 Ardlin Berit I, Lindholm‐Sethson Britta, Dahl Jon E Corrosion of dental nickel‐aluminum bronze with a minor gold content‐mechanism and biological impact Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 2009 88B, 2:465‐73 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Armitage James M, McLachlan Michael S, Wiberg Karin, Jonsson Per A model assessment of polychlorinated dibenzo‐p‐dioxin and dibenzofuran sources and fate in the Baltic Sea: Science of The Total Environment 2009 407, 12:3784‐92 Augulyte Lijana, Kliaugaite Daina, Racys Viktoras, Jankunaite Dalia, Zaliauskiene Audrone, Bergqvist Per‐Anders, Andersson Patrik L Multivariate analysis of a biologically activated carbon (BAC) system and its efficiency for removing PAHs and aliphatic hydrocarbons from wastewater polluted with petroleum products Journal of hazardous materials 2009 170, 1:103‐10 Aurell Johanna, Fick Jerker, Haglund Peter, Marklund Stellan Effects of sulfur on PCDD/F formation under stable and transient combustion conditions during MSW incineration Chemosphere 2009 76, 6:767‐73 Aurell Johanna, Fick Jerker, Marklund Stellan Effects of Transient Combustion Conditions on the Formation of Polychlorinated Dibenzo‐p‐Dioxins, Dibenzofurans, and Benzenes, and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Municipal Solid Waste Incineration Environmental Engineering Science 2009 26, 3: 509‐20 Aurell Johanna, Jansson Stina, Marklund Stellan Effects of Quench Time Profiles on PCDD/F Formation in the Postcombustion Zone during Municipal Solid Waste Incineration Environmental Engineering Science 2009 26, 3:541‐50 Aurell Johanna, Marklund Stellan Effects of varying combustion conditions on PCDD/F emissions and formation during MSW incineration Chemosphere 2009 75, 5:667‐73 Badea Silviu‐Laurentiu, Vogt Carsten, Weber Stefanie, Danet Andrei‐Florin, Richnow Hans‐Hermann Stable Isotope Fractionation of γ‐Hexachlorocyclohexane (Lindane) during Reductive Dechlorination by Two Strains of Sulfate‐Reducing Bacteria Environmental Science Technology 2009 43, 9:3155‐61 3.
23 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Basu Basudeb, Das Sajal, Das Pralay, Mandal Bablee, Banerjee Dipanjan, Almqvist Fredrik Palladium Supported on a Polyionic Resin as an Efficient, Ligand‐Free, and Recyclable Catalyst for Heck, Suzuki‐Miyaura, and Sonogashira Reactions Synthesis 2009 7:1137‐46 Beckmann Katrin, Messinger Johannes, Badger Murray Ronald, Wydrzynski Tom, Hillier Warwick On‐line mass spectrometry: membrane inlet sampling Photosynthesis Research 2009 102, 2‐3:511‐22 Bengtsson Åsa, Shchukarev Andrey, Persson Per, Sjöberg Staffan Phase Transformations, Ion‐Exchange, Adsorption, and Dissolution Processes in Aquatic Fluorapatite Systems Langmuir 2009 25, 4:2355‐62 Bengtsson, Åsa; Shchukarev, Andrey; Persson, Per; Sjöberg, Staffan A Solubility and Surface Complexation Study of a Non‐Stoichiometric Hydroxyapatite Geochimica et Cosmochimica Acta 2009 73, 2:257‐67 Bengtsson Åsa, Sjöberg Staffan Surface complexation and proton‐promoted dissolution in aqueous apatite systems Pure and Applied Chemistry 2009 81, 9:1569‐84 Bergemalm Daniel, Forsberg Karin, Jonsson P Andreas, Graffmo Karin S, Brännström Thomas, Andersen Peter M, Antti Henrik, Marklund Stefan L Changes in the spinal cord proteome of an amyotrophic lateral sclerosis murine model determined by differential in‐gel electrophoresis Molecular & cellular proteomics 2009 8:1306‐17 Bohlin Christina, Lundquist Knut, Jönsson Leif J Oxidation of the erythro and threo forms of the phenolic lignin model compound 1‐(4‐hydroxy‐3‐
methoxyphenyl)‐2‐(2‐methoxyphenoxy)‐1,3‐propanediol by laccases and model oxidants Bioorganic chemistry 2009 37, 5:143‐8 Boily Jean‐François Elucidation of oxyanion coordination geometries at solid surfaces of varied electric field strengths Physical Chemistry, Chemical Physics – PCCP 2009 11, 37:8133‐5 Boily Jean‐Franois, Lins Roberto D Electrostatic Cooperativity of Hydroxyl Groups at Metal Oxide Surfaces The Journal of Physical Chemistry C 2009 113, 38:16568‐70 Bylesjö Max, Nilsson Robert, Srivastava Vaibhav, Grönlund Andreas, Johansson Annika I, Jansson Stefan, Karlsson Jan, Moritz Thomas, Wingsle Gunnar, Trygg Johan Integrated Analysis of Transcript, Protein and Metabolite Data To Study Lignin Biosynthesis in Hybrid Aspen Journal of Proteome Research 2009 8, 1:199‐210 Cain Peter, Hall Michael, Schröder Wolfgang, Kieselbach Thomas, Robinson Colin A novel extended family of stromal thioredoxins Plant Molecular Biology 2009 70, 3:273‐81 Cegelski Lynette, Pinkner Jerome S, Hammer Neal D, Cusumano Corinne K, Hung Chia S, Chorell Erik, Åberg Veronica, Walker Jennifer N, Seed Patrick C, Almqvist Fredrik, Chapman Matthew R, Hultgren Scott J Small‐molecule inhibitors target Escherichia coli amyloid biogenesis and biofilm formation Nature Chemical Biology 2009 5, 12:913‐9 24 23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Chen Mingzhi, Dousis Athanasios D, Wuc Yinghao, Wittung‐Stafshede Pernilla, Ma Jianpeng Predicting Protein Folding Cores by Empirical Potential Functions Archives of Biochemistry and Biophysics 2009 483, 1:16‐22 Chorell Elin, Moritz Thomas, Branth Stefan, Antti Henrik, Svensson Michael A predictive metabolomics evaluation of nutrition‐modulated metabolic stress responses in human blood serum during the early recovery phase of strenuous physical exercise Journal of Proteome Research 2009 8, 6:2966‐77 Conlan Brendon, Cox Nicholas, Su Ji‐Hu, Hillier Warwick, Messinger Johannes, Lubitz Wolfgang, Dutton P Leslie, Wydrzynski Tom Photo‐catalytic oxidation of a di‐nuclear manganese centre in an engineered bacterioferritin 'reaction centre' Biochimica et Biophysica Acta 2009 1787, 9:1112‐21 Dewez David, Park Sungsoon, García Cerdan Jose Gines, Lindberg Pia, Melis Anastasios Mechanism of REP27 Protein Action in the D1 Protein Turnover and Photosystem II Repair from Photodamage Plant Physiology 2009 151, 1:88‐99 Dinh Ngoc Phuoc, Nguyen Anh Mai, Quach Minh Cam, Shchukarev Andrey, Irgum Knut Functionalization of Epoxy‐Based Monoliths for Ion Exchange Chromatography of Proteins Journal of Separation Science 2009 32, 15‐16:2556‐64 Dopson Mark, Lövgren Lars, Boström Dan Silicate mineral dissolution in the presence of acidophilic microorganisms: Implications for heap bioleaching Hydrometallurgy 2009 96, 4:288‐93 Fick Jerker, Söderström Hanna, Lindberg Richard H, Phan Chau, Tysklind Mats, Larsson D G Joakim Contamination of surface, ground, and drinking water from pharmaceutical production Environmental Toxicology and Chemistry 2009 28, 12:2522‐7 Filippov Andrey, Orädd Greger, Lindblom Göran Effect of NaCl and CaCl2 on the lateral diffusion of zwitterionic and anionic lipids in bilayers Chemistry and Physics of Lipids 2009 159, 2:81‐7 Garcia Cerdan Jose Gines, Sveshnikov Dmitry, Dewez David, Jansson Stefan, Funk Christiane, Schröder Wolfgang Antisense inhibition of the PsbX protein affects PSII integrity in the higher plant Arabidopsis thaliana Plant and Cell Physiology 2009 50:191‐202 Gardino Alexandra K, Villali Janice, Kivenson Aleksandr, Lei Ming, Liu Ce Feng, Steindel Phillip, Eisenmesser Elan Z, Labeikovsky Wladimir, Wolf‐Watz Magnus, Clarkson Michael W, Kern Dorothee Transient Non‐native Hydrogen Bonds Promote Activation of a Signaling Protein Cell 2009 139, 6:1109‐18 Glimsdal Eirik, Dragland Ingunn, Carlsson Marcus, Eliasson Bertil, Melø Thor Bernt, Lindgren Mikael Triplet Excited States of Some Thiophene and Triazole Substituted Platinum(II) Acetylide Chromophores The journal of physical chemistry. A 2009 113, 14:3311‐20 25 34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Gorzsás András, Andersson Ingegärd, Pettersson Lage Speciation in Aqueous Vanadate – Ligand and Peroxovanadate – Ligand Systems Journal of Inorganic Biochemistry 2009 103, 4:517‐26 Granlund Irene, Hall Michael, Kieselbach Thomas, Schröder Wolfgang P Light induced changes in protein expression and uniform regulation of transcription in the thylakoid lumen of Arabidopsis thaliana. PLoS ONE 2009 4, 5:e5649 Guelker Megan, Stagg Loren, Wittung‐Stafshede Pernilla, Shamoo Yousif Pseudosymmetry, high copy number and twinning complicate the structure determination of Desulfovibrio desulfuricans (ATCC 29577) flavodoxin Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography 2009 65, Pt 6:523‐34 Gunnarsson Lina, Kristiansson Erik, Rutgersson Carolin, Sturve Joachim, Fick Jerker, Förlin Lars, Larsson D G Joakim Pharmaceutical Industry Effluent Diluted 1: 500 Affects Global Gene Expression, Cytochrome P4501A Activity and Plasma Phosphate in Fish Environmental Toxicology and Chemistry 2009 28, 12:2639‐47 Gyllenhammar Irina, Eriksson Hanna, Söderqvist Anneli, Lindberg Richard, Fick Jerker, Berg Cecilia Clotrimazole exposure modulates aromatase activity in gonads, brain during gonadal differentiation in Xenopus tropicalis frogs Aquatic Toxicology 2009 91, 2:102‐9 Gälman Veronika, Rydberg Johan, Shchukarev Andrey, Sjöberg Staffan, Martínez‐Cortizas Antonio, Bindler Richard, Renberg Ingemar The role of iron and sulfur in the visual appearance of lake sediment varves Journal of Paleolimnology 2009 42, 1:141‐53 Haglund Ellinor, Lind Jesper, Öman Tommy, Öhman Anders, Mäler Lena, Oliveberg Mikael The HD‐exchange motions of ribosomal protein S6 are insensitive to reversal of the protein‐folding pathway Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2009 106, 51:21619‐
24 Harrysson Drotz Stina, Tilston Emma L, Sparrman Tobias, Schleucher Jürgen Contributions of matric and osmotic potentials to the unfrozen water content of frozen soils Geoderma 2009 148, 3‐4:392‐8 Hashimoto Masato, Andersson Ingegärd, Pettersson Lage A 31P‐NMR study of the H+‐MoO42‐‐(HP)O32‐‐HPO42‐‐(C6H5P)O32‐‐(CH3P)O32‐ system at low Motot/Ptot ratio ‐ Formation of mixed‐hetero X2M5‐type polyanions Dalton Transactions 2009 17:3321‐7 Hedenström Mattias, Wiklund‐Lindström Susanne, Öman Tommy, Lu Fachuang, Gerber Lorenz, Schatz Paul, Sundberg Björn, Ralph John Identification of Lignin and Polysaccharide Modifications in Populus Wood by Chemometric Analysis of 2D NMR Spectra from Dissolved Cell Wall Molecular Plant 2009 2, 5:933‐42 Homouz Dirar M, Perham Michael, Samiotakis Antonios, Cheung Margaret, Wittung‐Stafshede, Pernilla Crowded, Cell‐like Environment Induces Shape Changes In Aspherical Protein Biophysical Journal 2009 96, 3:568a 26 45.
Homouz Dirar, Stagg Loren, Wittung‐Stafshede Pernilla, Cheung Margaret S Macromolecular Crowding Modulates Folding Mechanism of α/β Protein Apoflavodoxin Biophysical Journal 2009 96, 2:671‐80 47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Hussain Faiza, Rodriguez‐Granillo Agustina, Wittung‐Stafshede Pernilla Lysine‐60 in Copper Chaperone Atox1 Plays an Essential Role in Adduct Formation with a Target Wilson Disease Domain Journal of the American Chemical Society 2009 131, 45:16371‐3 Ingelsson Björn, Shapiguzov Alexey, Kieselbach Thomas, Vener Alexander V Peptidyl‐prolyl isomerase activity in chloroplast thylakoid lumen is a dispensable function of immunophilins in Arabidopsis thaliana Plant & cell physiology 2009 59, 10:1801‐14 Jansson Stina, Antti Henrik, Marklund Stellan, Tysklind Mats Multivariate Relationships between Molecular Descriptors and Isomer Distribution Patterns of PCDD/Fs Formed during MSW Combustion Environmental Science & Technology 2009 43, 18:7032‐8 Jansson Stina, Fick Jerker, Tysklind Mats, Marklund Stellan Post‐combustion formation of PCDD, PCDF, PCBz, and PCPh in a laboratory‐scale reactor: Influence of dibenzo‐p‐dioxin injection Chemosphere 2009 76, 6:818‐25 Kumpiene Jurate, Ragnvaldsson Daniel, Lövgren Lars, Tesfalidet Solomon, Gustavsson Björn, Lättström Anders, Leffler Per, Maurice Christian Impact of water saturation level on arsenic and metal mobility in the Fe‐amended soil Chemosphere 2009 74, 2:206‐15 Larsson William, Cedergren Anders Investigation of Amine‐Buffered Amide Reagents for Coulometric Karl Fischer Titration Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry 2009 78, 4‐5:1452‐7 Li Zhi‐Hua, Zlabek Vladimir, Velisek Josef, Grabic Roman, Machova Jana, Randak Tomas Responses of antioxidant status and Na+‐K+‐ATPase activity in gill of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, chronically treated with carbamazepine Chemosphere 2009 77, 11:1476‐81 Liljas Anders, Liljas Lars, Piskur Jure, Lindblom Göran, Nissen Poul, Kjeldgaard Morten Textbook of Structural Biology ISBN 978‐981‐277‐207‐7 World Scientific Publishing Company 2009 Limé Fredrik, Irgum Knut Hydrobromination of residual vinyl groups on divinylbenzene polymer particles followed by atom transfer radical surface graft polymerization Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 2009 47, 5:1259‐65 Lindahl Charlotta, Simonsson Monika, Bergh Anders, Thysell Elin, Antti Henrik, Sund Malin Increased Levels of Macrophage‐secreted Cathepsin S during Prostate Cancer Progression in TRAMP Mice and Patients Cancer Genomics and Proteomics 2009 6, 3:149‐59 Lindahl Marika, Kieselbach Thomas Disulphide proteomes and interactions with thioredoxin on the track towards understanding redox 46.
27 regulation in chloroplasts and cyanobacteria Journal of Proteomics 2009 72, 3:416‐38 57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Lindahl Roger, Levin Jan‐Olof , Sundgren Margit Development of a miniaturized diffusive sampler for true breathing‐zone sampling and thermal desorption gas chromatographic analysis Journal of Environmental Monitoring 2009 11:1340‐4 Lindblom Göran, Orädd Greger Lipid lateral diffusion and membrane heterogeneity Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes 2009 1788, 1:234‐44 Lindegren Malin, Loring John S, Persson Per Molecular Structures of Citrate and Tricarballylate Adsorbed on α‐FeOOH Particles in Aqueous Suspensions Langmuir 2009 25, 18:10639‐47 Lindegren Malin, Persson Per Competitive adsorption between phosphate and carboxylic acids: quantitative effects and molecular mechanisms European Journal of Soil Science 2009 60, 6:982‐93 Lindgren Matteus, Laaksonen Aatto, Westlund Per‐Olof A theoretical spin relaxation and molecular dynamics simulation study of the Gd(H2O)93+ complex Physical Chemistry, Chemical Physics – PCCP 2009 11:10368‐76 Lindström Anton, Pettersson Fredrik, Linusson Jonsson Anna Quantitative protein descriptors for secondary structure characterization and protein classification Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2009 95, 1:74‐85 Loring John S, Sandström Malin H, Norén Katarina, Persson Per Rethinking Arsenate Coordination at the Surface of Goethite Chemistry ‐ A European Journal 2009 15, 20:5063‐72 Lower Brian H, Yongsunthon Ruchirej, Shi Liang, Wildling Linda, Gruber Hermann J, Wigginton Nicholas S, Reardon Catherine L, Pinchuk Grigoriy E, Droubay Timothy C, Boily Jean‐François, Lower Steven K Antibody‐recognition force microscopy shows that outer membrane cytochromes OmcA and MtrC are expressed on the exterior surface of Shewanella oneidensis MR‐1 Applied and environmental microbiology 2009 75, 9:2931‐5 Ludovica Saccà Maria, Accinelli Cesare, Fick Jerker, Lindberg Richard, Olsen Björn Environmental fate of the antiviral drug Tamiflu in two aquatic ecosystems Chemosphere 2009 75, 1:28‐33 Lundberg Erik, Olofsson Anders, Westermark Gunilla T, Sauer‐Eriksson A Elisabeth Stability and fibril formation properties of human and fish transthyretin, and of the Escherichia coli transthyretin‐related protein The FEBS journal 2009 276, 7:1999‐2011 Maljanen M, Virkajärvi P, Hytönen J, Öquist M, Sparrman Tobias, Martikainen P J Nitrous oxide production in boreal soils with variable organic matter content at low temperature – snow manipulation experiment Biogeosciences 2009 6, 11:2461‐73 28 68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Messinger Johannes Catalysts for Solar Water Splitting ChemSusChem 2009 2, 1:47‐8 Messinger Johannes, Alia A, Govindjee Special educational issue on ‘Basics and application of biophysical techniques in photosynthesis and related processes’ Photosynthesis Research 2009 101, 2‐3:89‐92 Messinger Johannes, Alia A, Govindjee Special educational issue on 'Basics and application of biophysical techniques in photosynthesis and related processes'‐Part B Photosynthesis research 2009 102, 2‐3:103‐6 Messinger Johannes, Kulik LV, Lubitz W Mastering Sustainable Energy. Light‐Induced Water‐Splitting in Nature: Electronic Structure of the Manganese Cluster in Photosystem II In The Treasures of EUREKA. Volume 1. Electron Paramagnetic Resonance.: From Fundamental Research to Pioneering Applications & Zavoisky Award. ISBN: 978‐1‐877524‐01‐1 Springer 2009, 164‐5 Mikaelsson Therese, Sachl Radek, Johansson Lennart B‐Å, Electronic Energy Transport and Fluorescence Spectroscopy for Structural Insights into Proteins, Regular Protein Aggregates and Lipid Systems In Reviews In Fluorescence Volume 2007, New York Inc 2009, Springer‐Verlag ISSN 1573‐8086; 1 2009 53‐86 Mikhalyov Ilya, Gretskaya Natalia, Johansson Lennart B‐Å Fluorescent BODIPY‐labelled GM1 gangliosides designed for exploring lipid membrane properties and specific membrane‐target interactions Chemistry and Physics of Lipids 2009 159, 1:38‐44 Neumann Oara, Zhang Dongmao, Tam Felicia, Lal Surbhi, Wittung‐Stafshede Pernilla, Halas Naomi J Direct optical detection of aptamer conformational changes induced by target molecules Analytical chemistry 2009 81, 24:10002‐6 Nguyen Anh Mai, Dinh Ngoc Phuoc, Cam Quach Minh, Sparrman Tobias, Irgum Knut Preparation and characterization of sizable macroporous epoxy resin‐based monolithic supports for flow‐through systems Journal of separation science 2009 32, 15‐16:2608‐18 Nguyen Anh Mai, Nordborg Anna, Shchukarev Andrey, Irgum Knut Thermally Induced Dissolution/precipitation: A Simple Approach for the Preparation of Macroporous Monoliths from Linear Aliphatic Polyamides Journal of Separation Science 2009 32, 15‐16:2619‐28 Nordlund Anna, Leinartaitė Lina, Saraboji Kadhirvel, Aisenbrey Christopher, Gröbner Gerhard, Zetterström Per, Danielsson Jens, Logan Derek T, Oliveberg Mikael Functional features cause misfolding of the ALS‐provoking enzyme SOD1 PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2009 106, 24:9667‐72 Nordlund Åke, Johansson Ingegerd, Källestål Carina, Ericson Thorild, Sjöström Michael, Strömberg Nicklas Improved ability of biological and previous caries multimarkers to predict caries disease as revealed by multivariate PLS modeling BMC oral health 2009 9, 1:28 29 80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Norén Katarina, Loring John S, Bargar John R, Persson Per Adsorption Mechanisms of EDTA at the Water−Iron Oxide Interface: Implica ons for Dissolu on The Journal of Physical Chemistry C 2009 113, 18:7762‐71 Norlin Nils, Westlund Per‐Olof, Johansson Lennart B‐Å Fluorescence Spectroscopic Properties Analysed within the Extended Förster Theory with Application to Biomacromolecular Systems Journal of Fluorescence 2009 19, 5:837‐45 Nygren Olle, Olofsson Eva, Johansson Lennart NIOSH Definition of Closed‐System Drug‐Transfer Devices: Letter to the Editor Annals of Occupational Hygiene 2009 53, 5:549 Nyström Josefina, Lindholm‐Sethson Britta, Geladi Paul NOPAPROD non‐parametric testing on projections from multivariate data. Applications to near infrared spectroscopy in clinical studies Journal of Near Infrared Spectroscopy 2009 17, 2:101‐7 Olofsson Anders, Lindhagen Persson Malin, Vestling Monika, Sauer‐Eriksson Elisabeth, Öhman Anders Quenched hydrogen/deuterium exchange NMR characterization of amyloid‐β peptide aggregates formed in the presence of Cu2+ or Zn2+ FEBS Journal 2009 276, 15:4051‐60 Onischenko Evgeny, Stanton Leslie H, Madrid Alexis S, Kieselbach Thomas, Weis Karsten Role of the Ndc1 interaction network in yeast nuclear pore complex assembly and maintenance Journal of Cell Biology 2009 185, 3:475‐91 Orädd Greger, Shahedi Vahid, Lindblom Göran Effect of sterol structure on the bending rigidity of lipid membranes: A 2H NMR transverse relaxation study Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes 2009 1788, 9:1762‐71 Pantazis Dimitrios A, Orio Maylis, Petrenko Taras, Zein Samir, Bill Eckhard, Lubitz Wolfgang, Messinger Johannes, Neese Frank A New Quantum Chemical Approach to the Magnetic Properties of Oligonuclear Transition‐Metal Complexes: Application to a Model for the Tetranuclear Manganese Cluster of Photosystem II Chemistry 2009 15, 20:5108‐23 Pantazis Dimitrios A, Orio Maylis, Petrenko Taras, Zein Samir, Lubitz Wolfgang, Messinger Johannes, Neese, Frank Structure of the oxygen‐evolving complex of photosystem II: information on the S(2) state through quantum chemical calculation of its magnetic properties Physical Chemistry, Chemical Physics – PCCP 2009 11, 31:6788‐98 Pesaresi Paolo, Scharfenberg Michael, Weigel Martin, Granlund Irene, Schröder Wolfgang, Finazzi Giovanni, Rappaport Fabrice, Masiero Simona, Furini Antonella, Jahns Peter, Leister Dario Mutants, Overexpressors, and Interactors of Arabidopsis Plastocyanin Isoforms: Revised Roles of Plastocyanin in Photosynthetic Electron Flow and Thylakoid Redox State Molecular Plant 2009 2, 2:236‐48 Petzold Katja, Olofsson Anneli, Arnqvist Anna, Gröbner Gerhard, Jürgen Schleucher Semiconstant‐Time P,H‐COSY NMR: Analysis of Complex Mixtures of Phospholipids Originating from Helicobacter pylori Journal of the American Chemical Society 2009 131, 40:14150‐1 30 79.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Powell Kipton J, Brown Paul L, Byrne Robert H, Gajda Tamas, Hefter Glenn, Leuz Ann‐Kathrin, Sjöberg Staffan, Wanner Hans Chemical speciation of environmentally significant metals with inorganic ligands. Part 3: The Pb2+ + OH–, Cl–, CO32–, SO42–, and PO43– systems (IUPAC Technical Report) Pure and Applied Chemistry 2009 81, 12:2425‐76 Pudelko Maciej, Qian Weixing, Elofsson Mikael Synthesis and application of N‐[1‐(4‐(4‐fluorophenyl)‐2,6‐dioxocyclohexylidene)ethyl] (Fde)‐
protected amino acids for optimization of solid‐phase peptide synthesis using gel‐phase (19)F NMR spectroscopy Journal of Peptide Science 2009 15, 4:264‐71 Purgel Mihály, Takács Zoltán, Jonsson Caroline M, Nagy Lajos, Andersson Ingegärd, Bányai István, Pápai Imre, Persson Per, Sjöberg Staffan, Tóth Imre Glyphosate complexation to aluminium(III). An equilibrium and structural study in solution using potentiometry, multinuclear NMR, ATR‐FTIR, ESI‐MS and DFT calculations Journal of inorganic biochemistry 2009 103, 11:1426‐38 Ragnvaldsson Daniel, Lättström Anders, Tesfalidet Solomon, Lövgren Lars, Tysklind Mats, Leffler Per Arsenic chemical species‐dependent genotoxic potential in water extracts from two CCA‐
contaminated soils measured by DNA‐repair deficient CHO‐cells Science of the Total Environment 2009 407, 14:4253‐60 Ramstedt Madeleine, Ekstrand‐Hammarström Barbro, Shchukarev Andrey, Bucht Anders, Österlund Lars, Welch Martin, Huck Wilhelm T.S. Bacterial and mammalian cell response to poly(3‐sulfopropyl methacrylate) brushes loaded with silver halide salts Biomaterials 2009 30, 8:1524‐31 Rattfelt Nyholm Jenny, Norman Anna, Norrgren Leif, Haglund Peter, Andersson Patrik Uptake and Biotransformation of Structurally‐Diverse Brominated Flame Retardants in Zebrafish (Danio Rerio) after Dietary Exposure Environmental Toxicology and Chemistry 2009 28, 5:1035‐42 Rodriguez‐Granillo Agustina, Crespo Alejandro, Wittung‐Stafshede Pernilla Conformational dynamics of metal‐binding domains in Wilson disease protein: molecular insights into selective copper transfer Biochemistry 2009 48, 25:5849‐63 Rodriguez‐Granillo Agustina, Wittung‐Stafshede Pernilla Differential Roles of Met10, Thr11, and Lys60 in Structural Dynamics of Human Copper Chaperone Atox1 BIOCHEMISTRY including biophysical chemistry & molecular biology 2009 48, 5: 960‐72 Rodriguez‐Granillo Agustina, Wittung‐Stafshede Pernilla Tuning of Copper‐Loop Flexibility in Bacillus subtilis CopZ Copper Chaperone: Role of Conserved Residues The Journal of Physical Chemistry B 2009 113, 7:1919‐32 Rundqvist Louise, Ådén Jörgen, Sparrman Tobias, Wallgren Marcus, Olsson Ulrika, Wolf‐Watz Magnus Noncooperative Folding of Subdomains in Adenylate Kinase Biochemistry 2009 48, 9:1911‐27 31 100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Rylander Lars, Hagmar Lars, Wallin Ewa, Sjöström Anna Kitti, Tysklind Mats Intra‐individual variations and temporal trends in dioxin levels in human blood 1987‐2002 Chemosphere 2009 76, 11:1557‐62 Sachl Radek, Mikhalyov Ilya, Hof Martin, Johansson Lennart B‐Å A comparative study on ganglioside micelles using electronic energy transfer, fluorescence correlation spectroscopy and light scattering techniques Physical Chemistry Chemical Physics 2009 11:4335‐43 Salmi Tapio O, Mikkola Jyri‐Pekka, Warna Johan P Bridging Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology ISBN10: 1420092685, ISBN13: 9781420092684 CRC PRESS 2009 Samiotakis Antonios, Wittung‐Stafshede Pernilla, Cheung Margaret S Folding, stability and shape of proteins in crowded environments: experimental and computational approaches International journal of molecular sciences 2009 10, 2:572‐88 Samuelsson Robert, Thyrel Mikael, Sjöström Michael, Lestander Torbjörn A Effect of biomaterial characteristics on pelletizing properties and biofuel pellet quality Fuel Processing Technology 2009 90, 9:1129‐34 Sani Marc‐Antoine, Dufourc Erick J, Gröbner Gerhard How does the Bax‐α1 targeting sequence interact with mitochondrial membrane? The role of cardiolipin Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Biomembranes 2009 1788, 3:623‐31 Sani Marc‐Antoine, Keech Olivier, Gardeström Per, Dufourc Erick J, Gröbner Gerhard Magic‐angle phosphorus NMR of functional mitochondria: in situ monitoring of lipid response under apoptotic‐like stress The FASEB Journal 2009 23:2872‐8 Sauer‐Eriksson Elisabeth, Linusson Anna, Lundberg Erik Transthyretin‐related and transthyretin‐like proteins In Recent Advances in Transthyretin Evolution, Structure and Biological Functions ISBN: 978‐3‐642‐
00645‐6. Human Physiology 2009 Sellstedt Magnus, Almqvist Fredrik A Novel Heterocyclic Scaffold Formed by Ring Expansion of a Cyclic Sulfone to Sulfonamides Organic Letters 2009 11, 23:5470‐2 de la Serna Jorge Bernardino, Orädd Greger, Bagatolli Luis A, Simonsen Adam C, Marsh Derek, Lindblom Göran, Perez‐Gil Jesus Segregated Phases in Pulmonary Surfactant Membranes Do Not Show Coexistence of Lipid Populations with Differentiated Dynamic Properties Biophysical Journal 2009 97, 5:1381‐9 Shaikhibrahim Zaki, Rahaman Hamidur, Wittung‐Stafshede Pernilla, Björklund Med8, Med18, and Med20 subunits of the Mediator head domain are interdependent upon each other for folding and complex formation Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(ISSN 0027‐8424) 2009 106, 49:20728‐33 Shanina B D, Danishevskii A M, Veinger A I, Sitnikova A A, Kyutt R N, Shchukarev Andrey V Magnetism of palladium clusters in nanoporous carbon 111.
32 112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Journal of Experimental and Theoretical Physics 2009 109, 4:609‐18 Smolentsev Grigory, Soldatov Alexander V, Messinger Johannes, Merz Kathrin, Weyhermller Thomas, Bergmann Uwe, Pushkar Yulia, Yano Junko, Yachandra Vittal K, Glatzel Pieter X‐ray Emission Spectroscopy To Study Ligand Valence Orbitals in Mn Coordination Complexes Journal of the American Chemical Society 2009 131, 36:13161‐7 Spjut Sara, Pudelko Maciej, Hartmann Mirja, Elofsson Mikael Carbamate Linker Strategy in Solid‐Phase Synthesis of Amino‐Functionalized Glycoconjugates for Attachment to Solid Surfaces and Investigation of Protein‐Carbohydrate Interactions European Journal of Organic Chemistry 2009 3:349‐57 Stenberg Mia, Linusson Anna, Tysklind Mats, Andersson Patrik L A multivariate chemical map of industrial chemicals ‐ Assessment of various protocols for identification of chemicals of potential concern Chemosphere 2009 76, 7:878‐84 Stenlund Hans, Johansson Erik, Gottfries Johan, Trygg Johan Unlocking Interpretation in Near Infrared Multivariate Calibrations by Orthogonal Partial Least Squares Analytical Chemistry 2009 81, 1:203‐9 Stenlund Hans, Madsen Rasmus, Vivi Antonio, Calderisi Marco, Lundstedt Torbjörn, Tassini Maria, Carmellini Mario, Trygg Johan Monitoring kidney‐transplant patients using metabolomics and dynamic modeling Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 2009 98, 1:45‐50 Stenman Katarina, Hauksson Jón, Gröbner Gerhard, Stattin Pär, Bergh Anders, Riklund Katrine Detection of polyunsaturated omega‐6 fatty acid in human malignant prostate tissue by 1D and 2D high‐resolution magic angle spinning NMR spectroscopy Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 2009 22, 6:327‐31 Subramaniam Raja, Åstot Crister, Nilsson Calle, Östin Anders Combination of solid phase extraction and in vial solid phase derivatization using a strong anion exchange disk for the determination of nerve agent markers Journal of Chromatography A 2009 1216, 48:8452‐9 Sundin Charlotta, Elofsson Mikael, Wolf‐Watz Hans, Rosell Sune Virulensblockerande antibiotika: Antibakteriella medel med helt ny verkningsmekanism Läkartidningen 2009 106, 40:2543‐5 Sundqvist Kristina L, Tysklind Mats, Cato Ingemar, Bignert Anders, Wiberg Karin Levels and homologue profiles of PCDD/Fs in sediments along the Swedish coast of the Baltic Environmental Science and Pollution Research 2009 16, 4:396‐409 Sundqvist Kristina, Tysklind Mats, Geladi Paul, Cato Ingemar, Wiberg Karin Congener fingerprints of tetra‐ through octa‐chlorinated dibenzo‐p‐dioxins and dibenzofurans in Baltic surface sediments and their relations to potential sources Chemosphere 2009 77, 5:612‐20 Swarbrick Janine C, Skyllberg Ulf, Karlsson Torbjörn, Glatzel Pieter High energy resolution X‐ray absorption spectroscopy of environmentally relevant lead(II) compounds Inorganic Chemistry 2009 48, 22:10748‐56 33 124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Szefer P, Glasby G P, Geldon J, Renner R M, Björn Erik, Snell James, Frech Wolfgang, Warzocha J Heavy‐metal pollution of sediments from the Polish exclusive economic zone, southern Baltic Sea Environmental Geology 2009 57, 4:847‐62 Söderström Hanna, Lindberg Richard, Fick, Jerker Strategies for monitoring the emerging polar organic contaminants in water with emphasis on integrative passive sampling Journal of Chromatography A: Tools for the REACH Programme ‐ analytical methods for the evaluation of industrial contaminants 2009 1216, 3:623‐30 Takahashi Junko, Rudsander Ulla J, Hedenström Mattias, Banasiak Alicja, Harholt Jesper, Amelot Nicolas, Immerzeel Peter, Ryden Peter, Endo Satoshi, Ibatullin Farid M,Brumer Harry, del Campillo Elena, Master Emma R, Scheller Henrik Vibe, Sundberg Björn, Teeri, Tuula T, Mellerowicz Ewa J KORRIGAN1 and its Aspen Homolog PttCel9A1 Decrease Cellulose Crystallinity in Arabidopsis Stems Plant and Cell Physiology 2009 50, 6:1099‐115 Tree Jai J, Wang Dai, McInally Carol, Mahajan Arvind, Layton Abigail, Houghton Irene, Elofsson Mikael, Stevens Mark P, Gally David L, Roe Andrew J Characterization of the effects of salicylidene acylhydrazide compounds on type III secretion in Escherichia coli O157: H7 Infection and immunity 2009 77, 10:4209‐20 Trmcic‐Cvitas Jelena, Hasan Erol, Ramstedt Madeleine, Li Xin, Cooper Matthew A, Abell Chris, Huck Wilhelm T S, Gautrot Julien E, Biofunctionalized protein resistant oligo(ethylene glycol)‐derived polymer brushes as selective immobilization and sensing platforms Biomacromolecules 2009 10, 10:2885‐94 Tångrot Jeanette, Kågström Bo, Sauer Uwe Accurate Domain Identification with Structure‐Anchored Hidden Markov Models, saHMMs Proteins: Structure, Function, and Genetics 2009 76, 2:343‐52 Unger Maria, Asplund Lillemor, Haglund Peter, Malmvärn Anna, Arnoldsson Kristina, Gustafsson Örjan Polybrominated and mixed brominated/chlorinated dibenzo‐p‐dioxins in sponge (Ephydatia fluviatilis) from the Baltic Sea Environmental Science and Technology 2009 43, 21:8245‐50 Virtanen Pasi, Karhu Hannu, Toth Geza, Kordas Krisztian, Mikkola Jyri‐Pekka Towards one‐pot synthesis of menthols from citral: Modifying Supported Ionic Liquid Catalysts (SILCAs) with Lewis and Brønsted acids Journal of Catalysis 2009 263, 2:209‐19 Weiss Jana M, Andersson Patrik L, Lamoree Marja H, Leonards Pim E G, van Leeuwen Stefan P J, Hamers Timo Competitive Binding of Poly‐ and Perfluorinated Compounds to the Thyroid Hormone Transport Protein Transthyretin Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology 2009 109, 2:206‐16 Westlund Per‐Olof Quadrupole‐enhanced proton spin relaxation for a slow reorienting spin pair: (I)‐(S). A stochastic Liouville approach Molecular Physics 2009 107, 20:2141‐8 123.
34 134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
Wibom Carl, Mörén Lina, Aarhus Mads, Knappskog Per, Lund‐Johansen Morten, Antti Henrik, Bergenheim A Proteomic profiles differ between bone invasive and noninvasive benign meningiomas of fibrous and meningothelial subtype Journal of neuro‐oncology 2009 94, 3:321‐331 Wikberg Erika, Verhage Jeroen J, Viklund Camilla, Irgum Knut Grafting of silica with sulfobetaine polymers via aqueous reversible addition fragmentation chain transfer polymerization and its use as a stationary phase in HILIC Journal of Separation Science 2009 32, 12:2008‐16 Winestrand Sandra, Nilvebrant Nils‐Olof, Jönsson Leif J The Effects of Oxyanions on the Activity of Oxalate Oxidase The Open Enzyme Inhibition Journal 2009 2:36‐40 Wuolikainen Anna, Hedenström Mattias, Moritz Thomas, Marklund Stefan, Antti Henrik, Andersen Peter Optimization of procedures for collecting and storing of CSF for studying the metabolome in ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis 2009 10, 4:229‐36 Wågberg Thomas, Liu Bin, Orädd Greger, Eliasson Bertil, Edman Ludvig Cationic polyfluorene: conformation and aggregation in a "good" solvent European Polymer Journal 2009 45, 11:3228‐33 Yanamandra Kiran, Alexeyev Oleg, Zamotin Vladimir, Srivastava Vaibhav, Shchukarev Andrey, Brorsson Ann‐Christin, Tartaglia Gian Gaetano, Vogl Thomas, Kayed Rakez, Wingsle Gunnar, Olsson Jan, Dobson Christopher M, Bergh Anders,Elgh Fredrik, Morozova‐Roche Ludmilla A Amyloid Formation by the Pro‐Inflammatory S100A8/A9 Proteins in the Ageing Prostate PLoS One 2009 4, 5:1‐14 Zhang Dongmao, Neumann Oara, Wang Hui, Yuwono Virany M, Barhoumi Aoune, Perham Michael, Hartgerink Jeffrey D, Wittung‐Stafshede Pernilla, Halas Naomi J Gold Nanoparticles Can Induce the Formation of Protein‐based Aggregates at Physiological pH NANO Letters 2009 9, 2:666‐71 Zieba Roman, Desroches Cédric, Chaput Frédéric, Carlsson Marcus, Eliasson Bertil, Lopes Cesar, Lindgren Mikael, Parola Stephane Preparation of Functional Hybrid Glass Material from Platinum (II) Complexes for Broadband Nonlinear Absorption of Light Advanced Funcitional Materials 2009 19, 2:235‐41 Öquist Mats, Sparrman Tobias, Klemedtsson Leif, Harrysson Drotz Stina, Grip Harald, Schleucher Jürgen, Nilsson Mats Water availability controls microbial temperature responses in frozen soil CO2 production Global Change Biology 2009 15, 11:2715‐22 133.
35