Stora Privata Affärer

advertisement
Bonde prisas i år
Ingrid Bonde, chef för Finansinspektionen, får Stora Privata Affärer-priset 2006.
Under året har FI gjort flera viktiga insatser för att skydda sparare och
konsumenter. Men mer finns att göra, enligt pristagaren.
AV CHRISTER FÄLLDIN
F
Stora
Privata
Affärerpriset
För fjärde året
i följd delar vi ut
en träskulptur
gjord av
konstnären Signar
Bengtson.
inansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde har
tydligt ställt sig på konsumenternas sida. För det belönas
hon nu med Stora Privata Affärer-priset.
– Det här priset har stor betydelse, för att det visar omvärlden
hur viktigt vi anser att konsumentskyddet är. Priset är också ett
kvitto på att vårt intensifierade
arbete för konsumentnyttan har
varit riktigt, säger Ingrid Bonde.
Sedan hon tillträdde som chef
för Finansinspektionen i januari
2003, har fokus för FI:s arbete förflyttats till konsumenterna och
konsumentskyddet. Ingrid Bonde
tillträdde sin tjänst mitt under livbolagskrisen. Den blev en väckarklocka för många när det gäller
skydd av spararnas pengar.
– Det var tydligt att det fanns
stora brister i regelverket när det
gäller riskhantering och tillsynen
av livbolagen. Vi har sedan dess
föreslagit ett antal förändringar,
varav många nu är genomförda.
På det sättet har försäkringstagarnas ställning säkrats på olika
sätt, säger Ingrid Bonde.
Men en viktig förändring återstår att göra, enligt Ingrid Bonde.
Pensionssparandet är komplicerat och svårt att förstå för många
människor. Det visade sig inte
minst under livbolagskrisen.
Många har köpt produkter som
de inte förstod hur de fungerar.
– Trots allt stramare regler finns
det fortfarande en osund obalans
mellan bolag och kunder. Den
sista pusselbiten för att få ordning
på den här maktbalansen är att
möjliggöra för kunderna att rösta
med fötterna, det vill säga att spararna ska kunna flytta sina pengar även i försäkringsavtal som
tecknats före senaste årsskiftet,
säger Ingrid Bonde.
Många bolag har redan frivilligt introducerat fullständigt fri
flytträtt för att de har sett mervärdet för bolagen och för branschen.
– Jag ser därför inte vad som
hindrar att vi genomför fullständigt fri flytträtt, säger Ingrid
Bonde.
På senare tid har kritiken ökat
mot fondbolagen. Granskar ni
dem hårdare nu än tidigare?
– Vi granskar branschen hårdare och mer ingående nu. Under
2003–2004 tog krisen i livbolagen
våra krafter och resurser. Under
2004–2005 bedarrade krisen samtidigt som vi fick förstärkta resurser. Det har givit oss utrymme för
noggrannare granskning, säger
Ingrid Bonde.
Finansinspektionen har nyligen fått kritik för bristande tillsyn när det gäller Aktietorget och
personer som står bakom bolag
som är noterade där. Varför har
ni inte utövat tillräcklig tillsyn i
det fallet?
– Vi har 3 500 företag under
vår tillsyn. Vi kan inte besöka alla
men vi har delat in företagen i
olika riskklasser. Fram till för ett
Årets vinnare
Namn: Ingrid Bonde
Aktuell: Får Stora Privata Affärer-priset
2006.
Arbete: Generaldirektör för Finansinspektio-
nen sedan 2003.
Karriär: Bland annat överdirektör på Riks-
gäldskontoret och finanschef på SAS.
år sedan hade Aktietorget lägre
riskklass vilket innebär att tillsynen inte är lika löpande som för
företag med högre risk, säger
Ingrid Bonde.
Sedan Aktietorget ökade sin
aktivitet under hösten i fjol ökade
också Finansinspektionens tillsyn
under senare delen av hösten och
vintern. Sedan i vintras har tillsynen av Aktietorget varit stor, men
Ingrid Bonde anser att Aktietorget på egen hand har genomfört
lämpliga åtgärder för att granska
de bolag som noterat sig där.
Nyligen kritiserades Finansin-
spektionen av bland andra Fondbolagens förening och det oberoende ratingföretaget Morningstar för att ha givit tillstånd till
Avanza Zero trots att fondens
bestämmelser skulle strida mot
fondlagen. Kritikerna anser att
tillståndet urholkar fondlagen
och att andra institutioner nu
kan starta nya fonder där konsumenterna inte behöver informeras om till exempel fondens totala kostnader. Ingrid Bonde tar
lätt på den kritiken och tror att
Juryns motivering:
”Ingrid Bonde och Finansinspektionen har ökat sina insatser för spararna. Fri flytträtt för
pensionssparare och tuffare krav på fondbolagen är två frågor där Ingrid Bonde har tagit
egna lovvärda inititativ.”
28
J U L I - A U G U S T I 2006 P R I VATA A F F Ä R E R
de kritiska rösterna inte varit helt
insatta i frågan.
– Jag var förvånad över den
tunga kritik som kom från
fondbranschen, för Avanza Zero
öppnar ju för friare avgiftssättning.
Jag tycker att branschen är omotiverat orolig och vi välkomnar den
här typen av initiativ som ökar
konkurrensen. Det är viktigt att
spararna får den information som
lagen kräver och som är relevant
för spararna. Det har vi säkerställt
att de ska få även i det här fallet,
säger Ingrid Bonde.
FOTO: MAGNUS LÄNJE
Finansinspektionen har synts
allt oftare i medierna under ett
par års tid och arbetar aktivt på
att täcka in frågor som spararna
själva anser är angelägna. FI gör
numera breda temaundersökningar och granskar på så sätt
produkter och beteenden i en hel
bransch samtidigt. Ett exempel på
det är att FI under två år publicerat fyra olika granskningsrapporter om fondbolagen.
Nyligen har Finansinspektionen
också reagerat på att allt fler fonder infört prestationsbaserade
fondavgifter med bestämmelser
som gör att spararna genom rörliga avgifter kan få betala för en
fonds kursuppgång mer än en
gång.
Vad ska Finansinspektionen bli
bättre på i framtiden?
– Staten, generellt sett, har inte
riktigt satt ner foten när det gäller vilken ambitionsnivå vi ska ha
på konsumentskyddet, och hur
ansvaret för skyddet ska fördelas
för att få bättre effekt.
– Finansinspektionen och Konsumentverket ska vara tydligare
med vad vi vill och vi måste bli
bättre på att hantera den enskilde
kunden och dennes mer personliga frågeställningar, säger Ingrid
Bonde.
Ingrid Bonde är den fjärde
mottagaren av Stora Privata Affärer-priset. Tidigare har priset gått
till Sixten Svensson, initiativtagaren till elupproret efter stormen
Gudruns härjningar, konsumentombudsmannen Karin Lindell
för hennes arbete för att kompensera småspararna för Skandia
Livs olovliga vinstutdelning, samt
LO: s förre chefekonom PO Edin,
för att han drev frågan om sänkt
■
skattetryck.
29
Download