Bilaga 5: Behandling av luftvägsinfektion hos

Syfte
Kartlägga systematiska översikter som utvärderar
behandling vid luftvägsinfektioner hos barn, för att
tydliggöra vilken vetenskaplig kunskap och vilka
kunskapsluckor som fältet rymmer.
Rapporten utgör ett kunskapsunderlag och ska inte
ses som en behandlingsrekommendation
Vilket är det centrala budskapet i
rapporten/riktlinjen?
• Många behandlingar som används till barn
med luftvägsinfektioner har inte utvärderats i
systematiska översikter med hög eller
medelhög kvalitet
• Det finns vetenskaplig kunskap inom vissa
delar av området men kunskapsluckorna är
många.
Systematisk översikt av
hög eller medelhög
kvalitet
Vetenskaplig
kunskap
Vetenskapliga
kunskapsluckor
Bihåleinflammation
●
●
●
●
●
●
Halsfluss
●
●
Halsböld
▪
Körtelfeber
●
▪
▪
▪
Akut mellanöreinflammation
●
●
●
Mastoidit
▪
▪
●
Inflammation i struphuvudet, struplocket eller luftstrupen
▪
▪
●
Krupp
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Infektion i näsa eller svalg
Förkylning eller akut övre luftvägsinfektion
●
●
Öroninfektion
Infektion i larynx eller trakea
Infektion i bronker, lungor eller lungsäck
Bronkiolit
Kikhosta
Influensa
Icke specificerad infektion i nedre luftvägarna, hosta eller bronkit
Lunginflammation
Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna
● = Finns, ▪ = Saknas
Att vetenskaplig kunskap finns betyder att en systematisk
översikt med hög eller medelhög kvalitet visar att behandling
har eller saknar effekt.
Vilka patientgrupper berörs?
• Barn och ungdomar med luftvägsinfektioner.
• Infektioner i luftvägarna är de vanligaste infektionerna
hos barn upp i skolåldern och 7-10 infektioner per år
anses normalt.
• De flesta luftvägsinfektioner är ofarliga virusinfektioner
som går över utan behandling.
• Barn i åldern 1–7 år får dock betydligt fler
antibiotikabehandlingar än äldre barn och vuxna.
• Denna grupp får dessutom oftare läkemedel mot feber
och andra symtom.
Hur gör vi i regionen i dag?
• Förhoppningsvis följs gällande medicinska riktlinjer
som bygger på och hänvisar till Stramas och
Läkemedelsverkets nationella behandlingsrekommendationer (”regnbågshäftet”) och Region
Kronobergs ”Rekommenderade läkemedel för barn”
Behöver vi ändra något i regionen
som följd av rapporten?
Nej
• Fortsätta följa nationella och lokala riktlinjer.
• Vara återhållsamma med antibiotika när det
inte är nödvändigt.
• Uppmuntra till att studier genomförs för
områden där kunskapsluckor finns.