RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-04-28
9476
1 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-04-28
2019-04-28
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Slutenvårdsdos - Iordningsställa och
administrera
Sammanfattning
Sjukhuset har tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet. Detta innebär att
läkemedel levereras i dospåsar, avsedda för inneliggande patienter på
sjukhuset. Dospåsar produceras för 24 timmar framåt i tiden. På lördagar
produceras dospåsar för 48 timmar. Vissa avdelningar har överenskommelse
att man på fredagar producerar för 72 timmar. Normal ledtid från ordination
till administrering är 3-30 timmar, beroende på utdelningstillfälle. På given
stopptid dagligen överförs ordinationen/beställningen automatiskt från
läkemedelsmodulen Melior till dosmaskinen. Slutenvårdsdos levereras i form
av enkeldos, d.v.s. en till flera dosenheter av samma läkemedel, avsedd för
en patient och ett dostillfälle, fullständigt märkt med läkemedelsdata och med
patientdata.
Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................... 1
Bakgrund ...................................................................................................... 1
Förutsättningar ............................................................................................. 2
Ansvar ..................................................................................................... 2
Genomförande ............................................................................................. 2
Permissionsmedicin ................................................................................. 3
Förtydliganden ......................................................................................... 3
Enkeldos ............................................................................................. 3
Stopptid ............................................................................................... 3
Uppföljning ................................................................................................... 3
Dokumentinformation ................................................................................... 4
Bakgrund
Denna rutin beskriver hur en sjuksköterska samordnar de olika läkemedlen,
dospåsar från dosmaskin och läkemedel hämtade från förråd till en
inneliggande patient. Iordningställandet innefattar delning, förberedelse samt
märkning. Ordinerat läkemedel till en patient iordningställs utifrån ordination
i Melior. Sjuksköterskan ansvarar för att ordinerad dos ges enligt Melior,
oavsett om dospåsen är producerad efter en tidigare ordination.
Sjuksköterskan administrerar läkemedlen och signerar på utdelningslistan i
Melior. I förekommande fall sker kompletterande dokumentation.
Dokumentbenämning
Slutenvårdsdoser - Iordningsställa och administrera
RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-04-28
9476
2 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-04-28
2019-04-28
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vid permission kan sjuksköterska behöva iordningställa doser för flera dagar
och paketera till patient, som komplement till permissionsmedicin som
iordningställts av Dosenhet SÄS.
Förutsättningar
Rutinen gäller för de vårdenheter som får leverans av slutenvårdsdos och
beskriver en avgränsning mellan vårdenheten och dosenheten.
Ansvar
Se rubrik ”Genomförande”.
Genomförande
I anslutning till patientens läkemedelslåda i läkemedelsvagnen, alternativt
läkemedelsförråd, läser sjuksköterskan patientens ordination.
Sjuksköterska ansvarar för:
 att dospåsar kontrolleras mot ordinationen, så att ingen dos-/ordinationsändring har skett sedan Dosenhet SÄS paketerade doserna.
Tablettidentifiering kan ske med hjälp av FASS.
 att eventuellt utsatta eller ändrade doser plockas bort vid
ordinationsändringar samt att eventuellt tillkomna doser iordningställs
manuellt. Eventuella ändringar ska dokumenteras i Melior.
 att kontrollera att märkningen på patientförpackningen motsvarar
ordinationen avseende patient-id, intagningstillfälle, läkemedelsnamn och
dos.
 att eventuella avvikelser/felleveranser som upptäcks ska rapporteras som
en avvikelse enligt ordinarie rapporteringsförfarande (MedControl Pro).
Sjuksköterskan bör informera Dosenheten SÄS om avvikelsen samt spara
eventuell dospåse för att underlätta utredning.
 att tomma och överblivna dospåsar sorteras som och slängs i gul tunna
för läkemedelsavfall.
 Narkotikaklassade läkemedel som kasseras ska signeras i Melior som ej
givna. Överblivna påsar kasseras i gul tunna.
Dosenhet SÄS ansvarar för:
 att ordinerade enkeldoser (=dospåsar) som iordningställts av Dosenhet
SÄS levereras till vårdavdelningen enligt avtal.
 att levererade dospåsar som iordningställts av Dosenhet SÄS
överensstämmer med ordinationer i läkemedelsmodulen Melior vid
ordinationsöverföring.
Dokumentbenämning
Slutenvårdsdoser - Iordningsställa och administrera
RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-04-28
9476
3 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-04-28
2019-04-28
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Permissionsmedicin








Fyll i blankett "Beställning av patientindividuella läkemedel till patient
på permission". Blanketten finns på SIW.
Den aktuella dispenseringsperioden måste vara pilad i Melior.
Faxa före stopptid till ”Dosenhet SÄS”, faxnr: 1585.
Vid permission samordnar sjuksköterskan dospåsarna levererade från
Dosenhet SÄS (märkta med patient-id, läkemedelsnamn, dos och
intagningstillfälle) med de läkemedel som sjuksköterskan själv har tagit
fram ur patient- eller vårdnära förråd.
Sjuksköterskan gör en kontroll av de ordinerade läkemedelsdoserna som
är aktuella under permissionstiden, paketerar och överlämnar till
patienten.
I utdelningsvyn i Melior dokumenterar sjuksköterskan att patienten
ansvarar för administreringen själv genom att markera "sköter själv".
När permissionen är slut ansvarar Dosenhet SÄS för att dospåsar återigen
skickas till enheten.
Om permissionen avbryts, och patienten inte medtagit sina permissionsläkemedel, måste vården per telefon (ankn 1782) meddela Dosenhet SÄS
att aktuella dospåsar behöver levereras till enheten.
Förtydliganden
Enkeldos
En till flera dosenheter av samma läkemedel, avsedd för en patient och ett
dostillfälle, fullständigt märkt med läkemedelsdata och med patientdata.
Stopptid
Anger den tid då ordinationen/beställningen automatiskt överförs från Melior
till Dosenhet SÄS. Även kallad sändtid och ordinationsöverföringstid.
Stopptiden från Melior SÄS drift är kl 12:30 och från Melior Psyk Drift kl
10:30.
Uppföljning
Revidering vid behov.
Dokumentbenämning
Slutenvårdsdoser - Iordningsställa och administrera
RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-04-28
9476
4 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-04-28
2019-04-28
5
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Gunilla Rosquist, apotekare och sakkunnig Dos, sjukhusapoteket VGR/SÄS
Boel Setthagen, enhetschef, sjukhusapoteket VGR/SÄS
Remissinstanser
Tidigare utgåvor
Utgivningsdatum, utgåva 5: 2011-03-01 (Dnr 430-2010:V105)
Utgivningsdatum, utgåva 6: 2012-03-01 (Dnr 430-2010:V105)
Utgivningsdatum, utgåva 7: 2013-03-01 (Dnr 65-2013:V105)
Barium, utgåva 3: 2015-03-19 (id 9476)
Fastställt av
Jerker Isacson, chefläkare, SÄS
Nyckelord
Slutenvårdsdoser, dospåsar, iordningsställa, administrera, läkemedel,
läkemedelshantering
Dokumentbenämning
Slutenvårdsdoser - Iordningsställa och administrera