DC.title - Alfresco

advertisement
RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-04-21
9477
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-04-21
2019-04-21
6
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Slutenvårdsdos - Reservrutin vid driftstörning
Sammanfattning
Sjukhuset har tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet. Detta innebär att
läkemedel levereras i dospåsar, avsedda för inneliggande patienter på
sjukhuset.
Rutinen beskriver hur en driftstörning i slutenvårdsdos hanteras av
vårdpersonal. Orsak till driftstörning kan bero på Melior, överföringsproblem
av elektronisk ordination mellan VGR och Dosdispenseringssystemet
(ATCHost) eller ett dosmaskinstopp.
Bakgrund
Vid driftstörning i Melior, ATCHost eller vid överföring av elektronisk
ordination kontaktar Dosenhet SÄS de vårdenheter som har avtal om
dospåsar, att störning finns vid de överenskomna stopptiderna. Dosenhet
SÄS meddelar att reservrutin ska träda i kraft enligt nedan.
Dosenhet SÄS meddelar samtliga vårdenheter när felet är åtgärdat.
Förutsättningar
Rutinen gäller för de vårdenheter som får leverans av slutenvårdsdos.
Genomförande
1. Vid misstanke om driftstopp i Melior kontaktas Applikationssupport
alternativt VGR-IT, se SÄS-övergripande riktlinje ”Driftstopp i Melior”.
VGR-IT kontaktar Dosenhet SÄS om att problem finns.
2. Tjänstgörande sjuksköterska på respektive enhet blir kontaktad av Dosenhet SÄS som meddelar att reservrutin ska starta.
3. Tjänstgörande sjuksköterska meddelar övriga berörda på vårdenheten att
reservrutinen ska starta. Om det är stopp i Melior ska sjuksköterskan
skriva ut läkemedelslistor för samtliga patienter från Meliors tittdatabas
och signera enligt gällande rutin på SÄS.
Dokumentbenämning
Slutenvårdsdos - Reservrutin vid driftstörning
RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-04-21
9477
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2017-04-21
2019-04-21
6
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
4. Sjuksköterskorna på vårdenheten administrerar och delar läkemedel
enligt ”traditionella” rutiner med hjälp av det egna bassortimentet i PNL
och VNL. Dokumentation av delade läkemedel och nya
läkemedelsordinationer sker i Melior. Vid Melior-stopp används utskrift
från Meliors tittdatabas som underlag enligt riktlinje ”Driftstopp i
Melior”.
5. Meddelande att reservrutin upphör lämnas av Dosenhet SÄS.
Uppföljning
Revidering vid behov.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Gunilla Rosquist, apotekare och sakkunnig dos, sjukhusapoteket VGR/SÄS
Boel Setthagen, enhetschef, sjukhusapoteket VGR/SÄS
Remissinstanser
Tidigare utgåvor
Utgivningsdatum, utgåva 6: 2011-03-01 (Dnr 430-2010:V105)
Utgivningsdatum, utgåva 7: 2012-03-01 (Dnr 430-2010:V105)
Utgivningsdatum, utgåva 8: 2013-03-01 (Dnr 65-2013:V105)
Barium, utgåva 1: 2013-07-10 (id 9477)
Barium, utgåva 2: 2014-05-01 (id 9477)
Barium, utgåva 3: 2014-06-17 (id 9477)
Barium, utgåva 4: 2015-03-19 (id 9477)
Fastställt av
Jerker Isacson, chefläkare, SÄS
Läkemedel
Slutenvårdsdos, dospåsar, reservrutiner, driftstörningar, läkemedel,
läkemedelshantering, manuella rutiner
Dokumentbenämning
Slutenvårdsdos - Reservrutin vid driftstörning
Download