T618
Längd: 3 dagar
Informationsbehandling med SQL
Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande
och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language).
Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.
Målgrupp
Denna kurs är främst riktad mot systemutvecklare och programmerare som ska kunna utveckla och underhålla
applikationer mot en databas och avancerade användare som behöver kunna formulera och ställa egna frågor mot
en databas.
Förkunskaper
Vana vid att arbeta i Windowsmiljö: fönsterhantering etc. Erfarenhet av programmering och av relationsdatabaser är
en fördel, men absolut inget krav.
Språk
Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).
Kursmaterial
Kursmaterial på svenska ingår och samtliga övningar genomförs på Microsoft SQL Server 2014
Informator Training Cloud
Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för
att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större
kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >
Utbildningen är framtagen för att vara plattformsoberoende. Laborationer genomförs i Microsoft SQL Server miljö, men
du får även exempel för funktionalitet i exempelvis Oracle och MySql. Kursen är mycket övningsintensiv och mer än
halva tiden används till praktiska övningar som utförs mot en SQL Server-databas.
Du får lära dig:
SQL-språket: syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.
Hur man skapar och underhåller databasstrukturer.
Innehåll:
1. Översikt
Grundläggande om SQL
Grundläggande DBMS och relationsdatabaser
2. Börja med SQL
Aritmetiska operationer
Union, Union All, Intersect och Minus
Select-satser och Where-villkor
Logiska operatorer
3. Funktioner
Numeriska-, sträng- och omvandlingsfunktioner
Funktioner i SQL: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN, m m
4. CLAUSES
Sortering (ORDER BY)
Gruppering (GROUP BY) med villkor (HAVING)
5. JOINS, Subqueries
Subqueries i select-satser
Equi-join, Outer-join, Self-join, m m
6. Manipulering av data
Insert och Update med subqueries
Insert, Update och Delete
7. Datamodellering
Självständiga objekt, beroende objekt
Enkel genomgång av ett på marknaden vanligt förekommande datamodelleringsverktyg
Grundläggande genomgång om datamodellering. Vad är det och vad är det bra för?
Relationer
8. Skapa och underhålla databaser och tabeller
Create, Alter och Drop
9. Vyer och index
Skapa, manipulera och ta bort vyer och index
Inskränkningar
Användningsområden
Olika typer av index: sammansatta och enkla
10. Databastransaktioner
Transaktionshantering; Savepoints, Commit och Rollback
Select … for Update Nowait
11. Databassäkerhet
Skapa, manipulera och ta bort användare, roller och rättigheter
Hur hanterar man privilegier?
Övningar:
Select. In, Between
Union, Union All, Intersect, Minus NVL - NULL, Decode, datumfunktioner, strängfunktioner, Where, Group By, Having,
Order By
Kopplingar, underfrågor
Insert, Update, Delete Create, Alter, Drop, primära och främmande nycklar.
Vyer och säkerhet, index, transaktioner, Commit, Rollback, låsningar, Select…forupdate, säkerhet: Users, Roles,
Privilegies.
System- eller DBA-privilegier?
"Vill gärna kommentera att SQL-kursen var mycket intressant tack vare instruktörens suveräna
kunskaper,pedagogiska skärpa och humor som tillförde kursupplevelsen "det där lila extra."
/ en nöjd deltagare 3/10-2016
"Bra med förståeliga liknelser. Tex adressregister. Exempel som man kan förstå lätt."
/ en nöjd deltagare 1/6-2015
"En mycket bra och användbar kurs!”
/ en nöjd deltagare 1/6-2015