Hur föredrar du att lämna in din ansökan?

SÅ TYCKER FORSKARNA OM
VRs ANSÖKNINGSSYSTEM
SYFTE: Mäta forskarnas åsikter om VRs
elektroniska ansökningssystem
Var tionde forskare, ca 400, ombads besvara
en enkät
274 forskare besvarade enkäten (69 %
svarsfrekvens)
ALLMÄN BAKGRUNDSINFO
Hur fick du information om utlysningen?
Antal
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
VRs
hems
Affisch fr Ann i
VR
univL
Ann i
DagF
Pers k
Annat
Hur många ansökningar till VR medverkade
du i? (som huvud- och eller medsökande)
Antal
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
>4
Inom vilket område låg din ansökan?
Antal
140
120
100
80
60
40
20
0
Hum/Sam
Med
Nat/Tek
Utb
Annat
Var detta första gången du lämnade in en
ansökan till VR?
Antal
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ja
Nej
Hur föredrar du att lämna in din ansökan?
Antal
250
200
150
100
50
0
Papp.blank
Elektr via bud
Elektr via nät Ingen betydelse
Vad anser du om att VR går över till en helt
elektronisk ansökan med endast ett papper?
Antal
250
200
150
100
50
0
0:Ing ås 1:M.Dål
2
3
4
5:M.Bra
Hur lång tid tog det för dig att fylla i
blanketten och konvertera bilagor?
Antal
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
<1 tim
1-2 tim
2-5 tim
5-12 tim
>12 tim
INSTRUKTIONER & SUPPORT
Använde du VRs instruktioner om
ansökningsomgången?
Antal
300
250
200
150
100
50
0
Ja
Nej
Hittade du den information du sökte?
Antal
140
120
100
80
60
40
20
0
0:Nej,
aldrig
1
2
3
4: Ja, alltid
Använde du dig av hjälpfunktionen i VR-direct
som innehöll info om systemets funktionalitet?
Antal
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ja
Nej
Om ja, hittade du den information du sökte?
Antal
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0:Nej,
aldrig
1
2
3
4:, Ja,
direkt
Vad är ditt samlade intryck av VRs instruktioner,
hjälpsidor, support via telefon och e-post?
Antal
140
120
100
80
60
40
20
0
1: M.Otillf
2
3
4
5: M.Tillf
Vilken slags support föredrar du?
Antal
120
100
80
60
40
20
0
Telefon
E-post
Web.info
Ingen betydelse
TEKNIK
Vilken typ av dator gjorde du din ansökan
ifrån?
Antal
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PC
MAC
Unix
Annan
Vilken typ av operativsystem använde du när
ansökan gjordes?
Antal
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Win95/98
WinNT
Win2000
WinXP
MacOS9
MacOSX
Annat
Vilken typ av webbläsare använde du när
ansökan gjordes?
Antal
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Internet Explorer
Netscape
Annan webbläs
Hur upplever du funktionen att överföra
bilagor elektroniskt till VR-Direct?
Antal
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0: Vet ej
1: M.Dåligt
2
3
4
5: M.Bra
Hur använde du funktionen att överföra
bilagor?
Antal
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Överf inga bil elekt
Utnyttj funk &
konv
Utnyttj funk men
egn pdf
Om du hade problem, var det tekniska
problem eller svårtolkade instruktioner?
Antal
140
120
100
80
60
40
20
0
0: Inga
prob
1: Tekn
prob
2
3
4
5: Instr
SLUTSATSER
• Forskarna stöder ett elektroniskt ansökningssystem
• Forskarna ser i framtiden gärna en helt elektronisk
ansökan med endast ett papper
• Forskarna är i stort sett nöjda med VRs support &
instruktioner, men
– Ett flertal kommentarer från forskarna tyder på att det finns
utrymme till förbättring
• Mer än hälften av forskarna hade stött på problem med
teknik eller tekniska instruktioner. Detta behöver
utvärderas och förbättras.