Offentlig ekonomi 2017
Skatter och avgifter av skattenatur 2016
Skatteutfallet ökade med 3,2 procent år 2016
Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,2 procent år 2016. Utfallet
uppgick till totalt 94,9 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,4 procentenheter från året innan
till 44,3 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i
förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i
nationalräkenskaperna för år 2016.
1)
Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2015 - 2016
2015
S13+S212 Totalt
Miljon euro
92 000 94 935
Kvoten till BNP, %
S1311 Staten
Miljon euro
43,9
44,3
43 346 45 035
Kvoten till BNP, %
S1313 Lokaltförvaltning
2016
Miljon euro
20,7
21,0
21 864 21 951
Kvoten till BNP, %
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro
10,4
10,3
26 624 27 673
Kvoten till BNP, %
S212 Europeiska unionen Miljon euro
Kvoten till BNP, %
12,7
12,9
166
276
0,1
0,1
1) Preliminär uppgift
Helsingfors 16.3.2017
Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Innehåll
Tabeller
Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2015 - 2016.................................................................................3
Figurer
Figurbilagor
Figurbilaga 1. Skattekvoten 1975–2016*....................................................................................................................4
Figurbilaga 2. Skattekvoten efter skattetagarsektor 1975–2016*................................................................................4
Revideringar i denna statistik......................................................................................................................................5
2
Tabellbilagor
1)
Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2015 - 2016
Sektor
Skatteslag
2015
S13+S212 Totalt
-0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 92 000 94 935
3,2
-1000 Inkomstskatter
32 371 32 933
1,7
-2000 Socialskyddsavgifter
26 639 27 688
3,9
-4000 Förmögenhetsskatter
3 017
-5000 Skatter på varor och tjänster
-6000 Övriga skatter
S1311 Staten
Förändring, %
3 050
1,1
29 727 31 002
4,3
262
6,5
-0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 43 346 45 035
246
3,9
-1000 Inkomstskatter
4,5
12 127 12 669
-4000 Förmögenhetsskatter
1 414
-5000 Skatter på varor och tjänster
-6000 Övriga skatter
S1313
Lokaltförvaltning
2016
1 380
-2,4
29 724 30 887
3,9
99
22,2
-0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 21 864 21 951
81
0,4
-1000 Inkomstskatter
0,1
20 244 20 264
-2000 Socialskyddsavgifter
15
15
-0,0
1 603
1 670
4,2
2
2
-0,0
S1314
-0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 26 624 27 673
Socialskyddfonder
-2000 Socialskyddsavgifter
26 624 27 673
3,9
-4000 Förmögenhetsskatter
-5000 Skatter på varor och tjänster
S212 Europeiska
unionen
-0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt
-5000 Skatter på varor och tjänster
-6000 Övriga skatter
1) Preliminär uppgift
3
3,9
166
276
66,3
1
113
200,0
165
163
-1,2
Figurbilagor
Figurbilaga 1. Skattekvoten 1975–2016*
Figurbilaga 2. Skattekvoten efter skattetagarsektor 1975–2016*
4
Revideringar i denna statistik
Revidering av skattekvoten
Sektor
Variabel
År
1)
1:a offentliggörande, %
Senaste offentliggörande, % Revidering, %-enheter (senaste
minus första)
S13+S212
Skattekvot 2010
Offentlig sektor
2011
och Europeiska
2012
unionens
institutioner
2013
40,8
40,8
0,0
42,0
42,0
0,0
42,8
42,7
-0,1
44,0
43,6
-0,4
2014
44,1
43,8
-0,3
2015
44,5
43,9
-0,6
1) Åren 2010–2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.
Revidering av skattesumman
Sektor
Variabel
År
1:a offentliggörande, mn
Senaste offentliggörande, mn Revidering, mn euro
euro
(senaste minus första)
1)
euro
S13+S212
Offentlig
sektor och
Europeiska
unionens
institutioner
Alla skatter 2010
och avgifter
2011
sammanlagt
2012
76 315
76 315
0
82 750
82 750
0
85 269
85 269
0
2013
88 589
88 688
99
2014
89 932
90 027
95
2015
92 144
92 000
-144
1) Åren 2010–2013: första offentliggörande enligt ESA2010 11.7.2014.
5
Offentlig ekonomi 2017
Förfrågningar
Atte Virtanen
029 551 3685
Ansvarig statistikdirektör:
Ville Vertanen
[email protected]
www.stat.fi
Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen
Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi
ISSN 1796-0479
= Finlands officiella
statistik
ISSN 2341-698X (pdf)