Handling 2005 nr 182
Yttrande över motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om att ta bort
eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från s, v och mp i skrivelse den 14 december 2005 och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Carina Liljesand och Marianne Bergman väckta motionen
avslås med hänvisning till förslaget från s, v och mp i skrivelse den
14 december 2005.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen fanns skiljaktiga meningar.
Ordföranden Göran Johansson (s) yrkade att motionen skulle avstyrkas med hänvisning
till förslaget från s, v och mp i skrivelse den 14 december 2005.
Carina Liljesand (kd) yrkade att motionen skulle tillstyrkas med hänvisning till förslaget
från kd, m och fp i skrivelse den 8 december 2005.
Vid omröstning röstade Anneli Hulthén (s), Eva Olofsson (v), Frank Andersson (s), Ewelina
Tokarczyk (s), Kia Andreasson (mp), Endrick Schubert (s) och ordföranden Göran
Johansson (s) för bifall till Göran Johanssons yrkande.
Jan Hallberg (m), Helene Odenjung (fp), Agneta Granberg (m), Kjell Björkqvist (fp),
Carina Liljesand (kd) och tjänstgörande ersättaren Jonas Ransgård (m) röstade för
bifall till Carina Liljesands yrkande.
Kommunstyrelsen beslöt med sju röster mot sex att bifalla ordföranden Göran Johanssons
yrkande.
Göteborg den 14 december 2005
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Göran Johansson
Benny Stålesjö
Skrivelse från s, v och mp den 14 december 2005
Yrkande angående ”Motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om att ta
bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område”
Precis som motionärerna är vi också oroade över problemet med fetma och det är ingen tvekan om att
läsk, godis och andra produkter med mycket socker i bidrar till detta. Vi ser därför gärna att
konsumtionen av socker minskar, inte bara i skolan utan i hela samhället. Däremot är vi tveksamma
till att den metod som motionen föreslår är rätt sätt att tackla problemet.
Skolorna i Göteborg är inte några isolerade öar. Det finns gott om affärer och butiker runt våra skolor
som bland annat säljer läsk och godis. Det är tveksamt om ett förbud att sälja dessa varor i våra skolor
skulle få någon effekt när varje elev kan gå över gatan till en affär och köpa det där istället.
Hittills har både majoriteten och oppositionen varit överens om att Göteborg ska styras enligt
principen om balanserad styrning som bland annat innebär att politiken ställer upp mål som
verksamheterna ska arbeta med att uppnå. Om kommunfullmäktige utöver detta exempelvis skickar ut
rekommendationer kring hur stor sockerhalten får vara i olika varor som säljs i skolorna kommer
styrningen av Göteborg att bli otydlig, hur vällovliga dessa rekommendationer än må vara.
Kommunstyrelsen föreslås besluta rekommendera kommunfullmäktige
att
avstyrka motionen
Skrivelse från kd, m och fp den 8 december 2005
Motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om att ta bort eventuell godis- och
läskförsäljning på skolans område
Vi ställer oss bakom det remissvar som inkommit från SDN Biskopsgården och vill bifalla motionen
med hänvisning till deras svar med följande tillägg.
Som Utbildningsnämnden skriver i sitt svar skiljer sig förhållandena åt mellan gymnasieskolan och
grundskolan. Eleverna i gymnasieskolan närmar sig vuxen ålder och många av dem är redan myndiga.
På grundskolorna är förhållandena annorlunda. Motionens intentioner uppfylls kanske också bäst vid
ett genomförande på grundskolenivå, varför vi ser en poäng med att i motionens genomförande
undanta gymnasieskolorna.
Frågan om att ta bort godis- och läskförsäljning på skolan är ett led i skolans totala hälsofrämjande
arbete. En annan mycket viktig del är att barn och ungdomar äter den lunch som serveras i skolan. God
och nyttig mat minskar suget efter sötsaker och ökar koncentrationsförmågan.
Vi vill att skolorna fortsätter att prioritera arbetet med att servera god och nyttig mat som gör att barn
och unga väljer att äta skolmaten.
Det finns goda exempel på pågående arbete som syftar till att barn och unga äter och dricker
hälsofrämjande. Torslandas Matprojekt startade våren 2001 och består av cirka 40 personer från
stadsdelens 25 olika kök. Målet med Matprojektet är att arbeta för en god måltidskultur och matglädje.
En närmare beskrivning finns sammanställd i skriften Från bambatant till restaurangkock.
Vi vill också sätta ljuset på folkhälsoberedningens pilotprojekt där Glöstorpsskolan i SDN Tuve-Säve,
med goda erfarenheter, bjuder barnen på fri tillgång till vatten genom ett så kallat vattentorn i
skolcafeterian.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Att bifalla motionen med hänvisning till ovanstående.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-10-29
Motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om att ta bort eventuell godis- och
läskförsäljning på skolans område
MOTIONEN
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana ansvariga på Göteborgs kommunala
skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område.
Larmrapporterna om den ökande fetman duggar tätt. Det finns ingen universallösning, utan åtgärder
krävs i hemmet, i kommunen, landstingen eller regionerna och i riksdagen.
Mycket av ansvaret ligger hos föräldrarna, men även kommunen har ett stort ansvar. När
Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet nyligen överlämnade ett program på 79 punkter för att
komma till rätta med fetman till regeringen föreslår man en rad åtgärder som ligger inom kommunens
ansvarsområde. Man föreslår bland annat att kommunerna skall satsa på bättre skolmat och bättre
miljö i skolmatsalen.
REMISSINSTANSERNA
Stadskansliet har remitterat motionen till SDN Bergsjön, Högsbo, Biskopsgården samt
Utbildningsnämnden. I tabellen nedan återges om nämnderna tillstyrker eller avstyrker motionen.
Synpunkter från Miljöförvaltningen har också inhämtats.
Remissinstans
Beslut
Bergsjön
Tillstyrker
Högsbo
Tillstyrker
Biskopsgården
Tillstyrker
Utbildningsnämnden
Avstyrker
Kommentar
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen instämmer med de farhågor som redovisas i motionen. Miljöförvaltningen anser
därför att om försäljning av godis och läsk skall tillåtas i skolmiljön bör allergifrågorna beaktas och att
alternativ finnas t.ex. frukt, något nyttigt mellanmål samt tillgång till kommunalt vatten på
försäljningsplatsen. Förvaltningen anser vidare att försäljning bör ske i begränsad omfattning t ex
under del av eftermiddagen. En framkomlig väg med positiva förtecken kan vara att starta en dialog
med barnen/ungdomarna om fetma och andra hälsorisker som anses vara förknippade med kost och
livsstil, för att på så sätt få en förståelse för de eventuella inskränkningar som man vill genomföra.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Inga ekonomiska konsekvenser har angetts i nämndernas yttrande
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Gruppen för utbildningsfrågor
Raija Häljfors
Anne Söderberg
Bilagor
1. Motionen
2. Bergsjön
3. Högsbo
4. Biskopsgården
5. Utbildningsförvaltningen
6. Synpunkter Miljöförvaltningen
Bilaga 1
Motionen
21 april 2005
Till Göteborgs Kommunfullmäktige
Motion om godis- och läskförsäljningen på skolorna
Larmrapporterna om den ökande fetman duggar tätt. Allteftersom vi rör oss mindre och mindre och
äter mer och mer blir vi fetare och fetare. Detta är illavarslande av många självklara orsaker och därför
måste vi ta till krafttag på alla nivåer i samhället. Det finns ingen universallösning, utan åtgärder krävs
i hemmet, i kommunen, i landstingen eller regionerna och i riksdagen. Och den grupp som framförallt
skall prioriteras är förstås barnen. Det mest skrämmande i sammanhanget är kanske just barnfetman.
Barn kan inte, till skillnad från oss vuxna, själva ta ansvar för vad de stoppar i sig och för hur mycket
de rör sig.
Självklart ligger mycket av ansvaret hos föräldrarna, men även kommunen har ett stort ansvar. När
Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet nyligen överlämnade ett program på 79 punkter för att
komma till rätta med fetman till regeringen föreslår man en rad åtgärder som ligger inom kommunens
ansvarsområde. Man föreslår bland annat att kommunerna skall satsa på bättre skolmat och bättre
miljö i skolmatsalen.
Ett annat sätt att från kommunens sida försöka påverka vanorna hos skolbarnen skulle kunna vara att
ta bort godis och läskförsäljningen på skolorna. Att på kommunala skolor sälja sådant som man vet är
en av de främsta orsakerna till barns fetma är knappast att sända de rätta signalerna. I en kartläggning
av 400 högstadieskolor som nyligen genomfördes av Tandläkarförbundet fann man att det förekom
godisförsäljning på sex av tio skolor. Då ska man också veta den genomsnittliga läskkonsumtionen nu
ligger på 94 liter per år, jämfört med 30 liter 1980. Ett eventuellt förbud mot försäljning diskuterades
också av Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet. I deras förslag finns inte ett förbud med. Men detta
skall väl inte tolkas som att det är en dålig idé. Snarare kan man hoppas att det inte är nödvändigt med
ett förbud. Kommunerna kan själva ta detta initiativ. Det är en mycket liten insats som skulle betyda
väldigt mycket.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta
Att uppmana ansvariga på Göteborgs kommunala skolor att ta bort eventuell godis- och
läskförsäljning på skolans område.
Carina Liljesand, Kristdemokraterna
Marianne Bergman, Kristdemokraterna
Bilaga 2
Stadsdelsnämnden Bergsjön
Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2005-10-04
§ 91
Yttrande till kommunstyrelsen beträffande motion om godis- och läskförsäljningen på skolorna
Sammanfattning
Förvaltningen stödjer motionärernas förslag om att uppmana ansvariga på Göteborgs kommunala
skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning
på skolans område.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtanden den 23 augusti 2005.
Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar, med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande
den 23 augusti 2005, att hos kommunstyrelsen tillstyrka motionen att uppmana ansvariga på
Göteborgs kommunala skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område.
Omedelbar justering
Protokollsparagrafen förklaras omedelbart justerad.
Stadsdelsförvaltningen Bergsjön
Tjänsteutlåtande 2005-08-23
2005-08-23
Barn och ungdom
Wivianne Backlund
Yttrande över motion om godis- och läskförsäljningen på skolorna
ÄRENDET
Motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om att uppmana ansvariga på Göteborgs
kommunala skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande i ärendet senast 2005-10-05.
Förvaltningen avger nedan förslag till yttrande över motionen.
SAMMANFATTNING AV MOTIONEN
Larmrapporterna om den ökande fetman duggar tätt. Detta är illavarslande av många själv-klara
orsaker och därför måste vi ta krafttag på alla nivåer i samhället. Det finns ingen universallösning,
utan åtgärder krävs i hemmet, i kommunen, i landstingen eller regionerna och i riksdagen.
Självklart ligger mycket av ansvaret hos föräldrarna, men även kommunen har ett stort ansvar. När
Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet nyligen överlämnade ett program på 79 punkter, för att
komma tillrätta med fetman, till regeringen, föreslår man en rad åtgärder som ligger inom kommunens
ansvarsområde. Man föreslår bland annat att kommunerna skall satsa på bättre skolmat och bättre
miljö i skolmatsalen.
Ett annat sätt från kommunens sida att försöka påverka vanorna hos skolbarnen skulle kunna vara att
ta bort godis- och läskförsäljningen på skolorna.
UTREDNING
I Bergsjön finns tre F-6 skolor, två F-9 skolor samt Introduktionsskolan, som är en
resursnämndsuppgift, där eleverna är från förskoleålder till vuxenstuderande (SFI). Ingen skola har
godis- eller läskförsäljning förutom Bergsjöskolan, som emellertid inför skolstarten ht 2005 upphör
med all försäljning av godis och läsk.
Under våren 2005 har stadsdelsnämnden Bergsjön antagit ett lokalt kostprogram som skall följas upp
årligen. I det tydliggörs barns och elevers behov av allsidig och näringsriktig kost.
På alla skolor serveras råkost. Drycker till maten är vatten och ekologisk mjölk. Inga söta krämer eller
soppor serveras till fritidsbarnen. I huvudsak erbjuds mager smörgåsmat, grovt bröd och frukt till
mellanmål.
Under hälsoveckan, vecka 40, kommer Kostenheten att på skolorna servera bulgur, fullkornspasta och
råris. Samtliga elever kommer också att få en frukt varje dag.
Sedan ett par år satsar förskolorna och skolorna på utomhusaktiviteter kombinerat med
utomhuspedagogik, utöver den idrott som ingår i läroplanen. Det kan röra sig om promenader, extra
utevistelse eller extra frivilliga idrottslektioner. RÖRIS (rörelse i skolan) är gymnastikprogram för de
yngre eleverna.
Personalens intresse för friskvård uppmuntras för att elever/barn skall ha goda förebilder för idrott och
annan friskvård i det dagliga livet. Årligen tas hälsa upp som ett tema. Alla skolor har hälsopedagoger.
Förskolan har arbetat med att minska sockerintaget vid måltider och det serveras inga söta krämer etc.
Vid barns födelsedagskalas begränsas också sockerintaget genom att det serveras glass istället för söta
kakor/tårtor. På öppna förskolan Flekis, arbetar man med att informera föräldrar om ”sockerfällor” på
ett konkret sätt via utställningar.
Förvaltningen stödjer motionärernas förslag om att uppmana ansvariga på Göteborgs kommunala
skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område.
SAMRÅD
Samverkan med personalorganisationerna har ägt rum i VSG 2005-09-07.
FÖRSLAG TILL BESLUT
I stadsdelsnämnden
Stadsdelsnämnden beslutar, med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande den 23
augusti 2005, att hos kommunstyrelsen tillstyrka motionen att uppmana ansvariga på
Göteborgs kommunala skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans
område.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN BERGSJÖN
Christina Börjesson
stadsdelschef
Ann-Christin Frankenberg
verksamhetschef
Bilaga 3
Stadsdelsnämnden Högsbo
Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2005-08-16
0220/05: PU fr smtr SDN Högsbo 2005-08-16, Yttrande över motion av Carina Liljesand (kd) och
Marianne Berman (kd) om godis- och läskförsäljning på skolorna
Kommunstyrelsen har begärt yttrande över en motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman
(kd) om godis- och läskförsäljning på skolorna.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppmana ansvariga på Göteborgs
kommunala skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område.
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande 2005-08-02 förslag till yttrande över motionen.
Stadsdelnämndens beslut
1. Motionen tillstyrks.
2. Som eget yttrande till kommunstyrelsen översänds förvaltningens tjänsteutlåtande.
Stadsdelsförvaltningen Högsbo
Tjänsteutlåtande 2005-08-02
Begäran om yttrande över motion om godis- och läskförsäljning på skolorna
SAMMANFATTNING
Kommunstyrelsen har begärt yttrande över en motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman
(kd) om godis- och läskförsäljning på skolorna.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppmana ansvariga på Göteborgs
kommunala skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Stadsdelnämnden Högsbo föreslås besluta
att tillstyrka motionen.
att såsom eget yttrande översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
GÖTEBORGS STAD
Högsbo
Jan Mellberg
Stadsdelschef
Bilaga:
Remisshandlingen i ärendet
Didier Degols
Verksamhetschef
Kultur & Utbildning
ÄRENDET
Idag är var fjärde tioåring överviktig. Fetma är en högre grad av övervikt och hos barn har detta
fördubblats de senaste 25 åren. En sådan ökning innebär stora hälsorisker för
I 25 procent av alla svenska skolor finns läsk till försäljning i skolkafeterian. Eleverna får dubbla
budskap, i undervisningen varnas för att till exempel dricka läsk samtidigt som det erbjuds söta
drycker och livsmedel på skolans cafeteria.
Experterna är oroliga för att livsmedel med högt sockerinnehåll och låg näringstäthet, till exempel
läskedrycker och snabbmat ersätter näringstäta livsmedel framför allt på luncherna. På så sätt går
eleverna miste om viktiga näringsämnen. Ju mer läsk, desto mindre mjölk dricker barnen.
En annan aspekt som är befogad i skolan är att elever som äter näringsriktig mat orkar koncentrera sig
mer på skolarbetet. Felaktig kost leder oftare till trötthet och bristande studiekapacitet.
FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER/ÖVERVÄGANDE
Det är av stor betydelse att vår stadsdel tar upp policyfrågor när det gäller försäljning och förtäring av
läsk, godis och andra söta livsmedel i förskolorna, skolorna samt på fritidsgården. En enad vilja i
Högsbo bör vara tydlig med att läsk, godis och andra sötsaker inte ska få försäljas och förtäras inom
den offentliga grundskolan. Detsamma bör självklart gälla inom förskolan där en viktig del av barnens
kostvanor grundas. De s.k. ”mys-stunderna” med nygräddade bullar, saft och glass bör ersättas med
andra ”mysiga” aktiviteter.
En strategi för att nå framgång är att förskolan och skolan i sitt hälsofrämjande arbete stödjer
föräldrarna i att välja bra mat och dryck för en positiv hälsoutveckling för det enskilda barnet och inte
minst för hela familjen. Det behövs en kraftfull samordning av de lokala aktörerna inom varje stadsdel
såsom skolorna, förskolorna, fritidsgården och idrottsföreningarna.
Enhetscheferna i förskolan och rektorerna i Högsbo fick i uppdrag i januari 2005 att snarast ta upp
dessa frågor med personalen, elevrådet och föräldrarådet på respektive förskola/skola för att främja
och stödja våra barn och ungdomar till en positiv hälsoutveckling och arbeta för att söta drycker och
sötsaker inte ska få förekomma i våra verksamheter. Ingen sådan försäljning förekommer idag i
stadsdelens grundskolor.
Med hänvisning till det ovannämnda föreslår förvaltningen att motionen av Carina Liljesand (kd) och
Marianne Bergman (kd) om godis- och läskförsäljning på skolorna tillstyrks.
SAMVERKAN
Ärendet har behandlats i den lokala samverkansgrupp (LSG) för verksamhetsområdet den 24 augusti.
Bilaga 4
Stadsdelsnämnden Biskopsgården
Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2005-11-15
§ 164
Yttrande över motion från Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om godis- och
läskförsäljning på skolorna Dnr 455/05
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över motion från Carina
Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om godis- och läskförsäljning på skolorna.
Stadsdelsförvaltningen har den 28 oktober 2005 upprättat ett tjänsteutlåtande.
Beslut i stadsdelsnämnden
Motionen från Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om
godis- och läskförsäljning på skolorna tillstyrks.
Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som
stadsdelsnämndens eget yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Vid protokollet
Ingrid Heinz
Stadsdelsförvaltningen Biskopsgården
Tjänsteutlåtande 2005-10-28
Yttrande över motion om godis- och läskförsäljning på skolorna
SAMMANFATTNING
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppmana ansvariga på Göteborgs
kommunala skolor att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område. Motionen tar
upp den skrämmande utvecklingen med just barnfetman och att ett krafttag mot denna utveckling
måste tas på alla samhällsnivåer. Kommunen har liksom föräldrarna ett stort ansvar och motionen tar
upp Livsmedelsverkets och Folkhälsoinstitutets nyligen till regeringen överlämnade program på
åtgärder inom kommunens ansvarsområde.
Utöver vad som motionärerna räknar upp finns andra starka argument som att skolan skall verka
hälsobefrämjande, bevara tandhälsan, läskkonsumtionens koppling till övervikt, samt de allvarliga
komplikationerna nu och i framtiden som individer med fetma riskerar att drabbas av. Förvaltningen
föreslår att motionen bifalles.
FÖRSLAG TILL BESLUT
I Stadsdelsnämnden Biskopsgården
Motionen av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om godis- och
läskförsäljning på skolorna tillstyrks.
Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som stadsdelsnämndens eget yttrande.
GÖTEBORGS STAD
BISKOPSGÅRDEN
Björn Järbur
Stadsdelschef
Christer Holmgren
Verksamhetschef
ÄRENDET
Kommunstyrelsen i Göteborg har begärt ett yttrande från stadsdelsnämnden med anledning av en
motion från Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) angående godis- och läskförsäljning på
skolorna.
FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Det finns nu ett stort antal rapporter och studier som bekräftar att barn- och ungdomspopulationen
liksom den vuxna befolkningen blir allt fetare. Överläkare Staffan Mårild vid Runda Barnteamet på
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus visade att 21% av barnen födda 1990 och som var 10 år
år 2000 var överviktiga eller feta. Studien som gjordes i Göteborg, Lerum och Borås visade att
övervikt bland 10-åringar hade dubblerats och att fetman hade fyrfaldigats på 15 år.
När fetma etableras under barn- och ungdomsåren är risken stor att den både kvarstår och förvärras i
vuxen ålder. Det finns nu klara belägg för att de fetmakomplikationer som man tidigare trott bara
drabbar vuxna spåras redan hos barn med fetma. Fetma - och diabetesforskare larmar om att vi inom
en 10-20-års period kommer att se en dramatisk ökning av yngre individer med fetma i kombination
med diabetes, högt blodtryck och hjärtinfarkt.
Därutöver påverkar också fetma livskvalitén. En studie på barn/ungdomar mellan 5-19 år har visat att
barnen med fetma uppfattar sin livskvalitet lika dålig som barn med cancersjukdomar.
Läskedryckskonsumtionen hos barn är korrelerad till graden av övervikt. Det är mycket troligt att
godiskonsumtionen följer samma mönster.
Godis- och läskkonsumtion har också andra negativa hälsoeffekter. Ett av dem är försämrad tandhälsa
eftersom tät konsumtion ökar risken för syraattacker på tandemaljen vilket mycket lätt leder till karies.
Folktandvården i Göteborg genomför därför just nu ett projekt där bl.a. föräldrar brevledes uppmanas
att begränsa läsk, chips och godiskonsumtion för sina barn till förmån för nyttigare mellanmål.
Skolsköterskan möter dagligen elever som ersätter frukosten och/eller skollunchen med godis och läsk
vilket leder till blodsockersvängningar och symtom som huvudvärk, magont, trötthet,
koncentrationssvårigheter och ibland t.o.m. inlärningsproblem. Dessa barn har ibland dåligt stöd
hemifrån.
Skolcafeterier är ofta en positiv mötesplats för elever. Utbudet i skolcafeterierna bör stämma överens
med det hälsofrämjande budskapet som skolan skall stå för. Godis- och läskutbudet kan inte på något
sätt försvaras ur ett hälsofrämjande perspektiv utan innebär snarare att skolan bidrar till att förstärka de
hälsorisker som eleverna redan utsätts för.
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen om att godis-och läskförsäljning
på skolorna bifalles.
Bilaga 5
Utbildningsnämnden
Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum 2005-08-30
§ 121
Begäran om yttrande: Motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om att ta
bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område.
TU 2005-52
FSG 2005-08-22 § 119
Kommunstyrelsen har översänt rubricerad motion till utbildningsnämnden för yttrande. Motionen skall
vara besvarad senast den 5 oktober.
Skolchefen förslår trots motionens vällovliga syften att motionen avstyrks vad det gäller
gymnasieskolan. Däremot är förhållandena andra i grundskolan.
BESLUT
Skolchefens förslag att utbildningsnämnden avstyrker motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne
Bergman (kd) om att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område godkänns vad
avser gymnasieskolan.
Vid protokollet
Solveig Blomstrand
Justerat 2005-09-06
Frank Andersson
Agneta Granberg
Utbildningsförvaltningen
Tjänsteutlåtande 2005-2005-08-22
ÄRENDE
Motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne Bergman (kd) om att ta bort eventuell godis- och
läskförsäljning på skolans område. H 61/05
(2 bilagor)
SAMMANFATTNING
Kommunstyrelsen har översänt rubricerad motion till utbildningsnämnden för yttrande. Motionen skall
vara besvarad senast den 5 oktober.
Målsättningen i skolans hälsoarbete skall bland annat vara att ungdomarna tillägnar sig en sund
livsstil. Där ingår kunskapen och betydelsen av rätt kost och motion. Det råder ingen tveksamhet om
att den ökade fetman bland barn och ungdomar är ett stort problem.
Eleverna i gymnasieskolan närmar sig vuxen ålder och många av dem är också myndiga. Det är ofta
elevorganisationer/elevråd som driver gymnasieskolornas cafeterior. Gymnasieskolans hälsofrämjande
arbete och ansvar är stort, men trots detta är det inte rimligt att i detta sammanhang arbeta med förbud.
I stället är det angeläget med attitydpåverkan och livsstilsarbete.
De cafeterior som finns inom gymnasieskolan har även nyttiga varor till försäljning i sitt sortiment
som bl.a. frukt. Med ett försäljningsförbud av godis och läsk befarar vi att de nuvarande cafeteriorna
inte kan drivas vidare.
Skolchefen förslår trots motionens vällovliga syften att motionen avstyrks vad det gäller
gymnasieskolan. Däremot är förhållandena andra i grundskolan.
FÖRSLAG TILL BESLUT I UTBILDNINGSNÄMNDEN
Skolchefens förslag att utbildningsnämnden avstyrker motion av Carina Liljesand (kd) och Marianne
Bergman (kd) om att ta bort eventuell godis- och läskförsäljning på skolans område godkänns vad
avser gymnasieskolan.
Lars Olov Lernberg
Ann-Britt Claesson
Bilaga 1 Svar på motion
Bilaga 2 Motionen
Bilaga 6
Synpunkter Miljöförvaltningen
28 oktober 2005
Ang. motion om godis- och läskförsäljningen i skolorna.
Miljöförvaltningen instämmer med de farhågor som redovisas i motionen från Carina Liljesand och
Marianne Bergman. Tillgängligheten av godis, läsk och andra livsmedel som inte anses vara nyttiga
befrämjar knappast folkhälsan och kan naturligtvis bidra till fetma och andra problem. Särskilt
problematiskt är försäljning av dessa varor i samband med lunchen eftersom de då kan ersätta
skolmåltiden.
Vi får dock inte bortse ifrån att den kanske största enskilda orsaken till fetma hos barn är alltför lite
motion både under skoltid och på fritiden.
Att helt förbjuda försäljning inom skolområdet kan innebära etablering av butiker i närområdet som
särskilt riktar sig mot barnen.
Under våren 2005 genomförde Agenda 21 – samordningen, folkhälsosamordningen och
miljöförvaltningen en kartläggning av utbudet på 25 elevcaféer i Göteborgs Stads grundskolor i åk 79. Kartläggningen utgick ifrån folkhälso- miljö och rättvise/etiskt perspektiv. Resultatet visar att
utbudet i de flesta elevcaféer inte motsvarar de förväntningar som samhället kan ha ur ett folkhälsooch miljö/etisktperspektiv.
En framkomlig väg med positiva förtecken kan vara att starta en dialog med barnen/ungdomarna om
fetma och andra hälsorisker som anses vara förknippade med kost och livsstil, för att på så sätt få en
förståelse för de eventuella inskränkningar som man vill genomföra.
Miljöförvaltningen anser därför att om försäljning av godis och läsk skall tillåtas i skolmiljön bör
allergifrågorna beaktas och att alternativ finnas t.ex. frukt, något nyttigt mellanmål samt tillgång till
kommunalt vatten på försäljningsplatsen. Förvaltningen anser vidare att försäljningen bör ske i
begränsad omfattning t.ex under del av eftermiddagen.
Miljöförvaltningen
Björn Närlundh