Formas forskning Giftfri miljö innehåll 7 Forskningsprojekt 2008

advertisement
Innehåll
Ekotoxikologi
10
Miljögifter i Östersjöns djur (Katrin Lundstedt-Enkel)
Fisk- och grodyngel olika känsliga för dioxiner (Maria Jönsson)
Effekter av antibiotika på havets mjukbottenekosystem (Maria Granberg)
Alla influensavirus kommer från fåglar (Björn Olsen)
BMAA i mat och miljö – medicinska konsekvenser (Sara Jonasson)
Är tillverkade nanopartiklar giftiga för fisk? (Joachim Sturve)
Reproduktionsstörningar efter tidig exponering för miljögifter (Cecilia Berg)
Hur giftiga blir kemikalier i framtidens surare hav? (Sam Dupont)
11
12
13
14
16
16
17
18
20
Toxikologi
Tidig utvecklingsstörning leder till sena beteendeeffekter
– vad betyder epigenetiken? (Lennart Dencker)
Hur kan vi påvisa Ah-receptorns naturliga signalmolekyl i människa? (Ulf Rannug)
Hälsoeffekter av industriellt framställda nanopartiklar (Anders Bucht)
Kan zebrafiskembryot ge svar om kemikalieskador på människofoster? (Anna Mattsson)
Pentosfosfatenzymer som potentiella måltavlor för nya läkemedel (Sherry Mowbray)
Bidrar antibiotika i miljön till utveckling och spridning av resistens? (Joakim Larsson)
Algtoxin ger bestående förändringar i hjärnan (Eva Brittebo)
Hur farliga är nanopartiklar som vi andas in? (Karine Elihn)
Kan mänskliga cellmodeller förutsäga kemiska ämnens farlighet? (Kim Kultima)
Mekanismer bakom miljöföroreningars toxicitet (Emma Wincent)
Signalsubstansen FICZ – kan den förklara de dioxinlika ämnenas toxicitet? (Agneta Rannug)
Cellbaserat testsystem ska förutsäga överkänslighet i hud och luftvägar (Malin Lindstedt)
Miljökemi
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
31
32
34
Barn är särskilt utsatta för kemikalieexponering inomhus (Cynthia de Wit)
Isotopomerer – nytt verktyg för att kartlägga nedbrytning av POP (Jürgen Schleucher)
Utbyte av klorerade flyktiga föreningar mellan mark och atmosfär (Teresia Svensson)
Svensk-danskt samarbete om bioaerosoler (Jakob Löndahl)
Luftburna partiklar påverkar människors hälsa (Erik Swietlicki)
Organiska miljöföroreningar i marin miljö – hur ser riskerna ut? (Michael McLachlan)
Emissioner från småskalig förbränning av biobränslepellets (Stina Jansson)
Hur påverkas vi av partiklar i luften vi andas? (Jenny Rissler)
Gaskromatograf ger möjlighet att hitta ”nya” ämnen (Åke Bergman)
Östersjöns djur magrar – påverkas cellandningen av miljöföroreningar? (Åke Bergman)
Luftburna partiklar synliga över Sverige från rymden (Paul Glantz)
Luftföroreningar från sjöfart (Jan Pettersson)
Forskningsprojekt 2008–2014
Formas forskning för giftfri miljö
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
45
46
7
Påverkan på hälsa och klimat från färska och åldrade sotpartiklar (Joakim Pagels)
Persistenta organiska föroreningar i den svenska skogen (Karin Wiberg)
Har renlighetsivern en smutsig baksida? (Annika Jahnke)
Hur kan perfluorerade alkylsyror spridas ända till Arktis? (Ian Cousins)
Miljömedicin
Metaller i mat och dricksvatten påverkar barnens utveckling (Marie Vahter)
Kan luftföroreningar orsaka typ 1-diabetes? (Lars Rylander)
Luftvägssjukdomar av luftföroreningar – vad betyder ärftligheten? (Fredrik Nyberg)
Ny metod att påvisa luftvägsinflammation (Anna-Carin Olin)
Bidrar bisfenol A till fetma och hjärt-kärlsjukdom? (Monica Lind)
Hormonstörande ämnen – vilka effekter har tidig exponering? (Carl-Gustaf Bornehag)
Hur påverkas fostret av hormonstörande ämnen hos gravida? (Bo Jönsson)
Hjärtinfarkt – vilken risk och nytta har fiskkonsumtion? (Agneta Åkesson)
Metabolomik för att undersöka luftföroreningars påverkan på
luftvägssjukdomar (Malin Linder Nording)
Spelar det någon roll för hjärtinfarktsrisken varifrån luften kommer? (Gerd Sällsten)
Kadmium och diabetes (Lars Barregård)
Trafiken ger luftvägseffekter hos barn (Göran Pershagen)
Barns exponering för bekämpningsmedel i Centralamerika (Christian Lindh)
Kan tidig exponering för bisfenol A påverka tillväxt och utveckling? (Irina Gyllenhammar)
Kan kroppens immunförsvar bryta ner nanomaterial? (Bengt Fadeel)
Litium och bor i dricksvatten (Marie Vahter)
Hur påverkas människan av luftburna partiklar i inomhusmiljön? (Mats Bohgard)
Oxiderade lipider i utandningsluft ger uppfattning om inflammation
(Ann-Charlotte Almstrand)
Miljöteknik
På väg mot ekoeffektiva ytskydd (Lars Nordstierna)
Verktyg för utvärdering av hållbar marksanering (Lars Rosén)
Fosforåtervinning med reaktiva filtermaterial (Gunno Renman)
Dagvattenbiofilter – hur ska de bli vanligare i städerna? (Godecke-Tobias Blecken)
Kan vi förklara sjuka hus-syndromet och kemisk känslighet? (Anna-Sara Claeson)
Småskalig rening av BDT-vatten för produktion av en vattenresurs (Håkan Jönsson)
Blir barnen friskare när miljonprogrammet saneras? (Kristina Jakobsson)
Bakteriesammansättning styr slammets egenskaper (Britt-Marie Wilén)
8
Forskningsprojekt 2008–2014
Formas forskning för giftfri miljö
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
60
60
61
62
63
65
66
67
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Riktad satsning: Miljögifter och könsskillnader
84
Riskbedömning för bröstuppfödda barn (Ingvar Brandt)
Påverkas mäns och kvinnors hjärtan och kärl olika av fisk? (Ingvar Bergdahl)
Hur påverkas ägg- och spermietransport av miljögifter? (Joakim Larsson)
Varför är arsenik giftigare för män än för kvinnor? (Marie Vahter)
Män och kvinnor har olika känslighet under nervsystemets utveckling (Sandra Ceccatelli)
Organiska miljögifter – inga klara könsskillnader för fetma, diabetes och
hjärt-kärlsjukdom (Lars Lind)
Kadmium kan ge bröst- och prostatacancer (Agneta Åkesson)
Är handjur och män känsligare för carcinogena miljögifter? (Ulla Stenius)
Könsskillnader i kemikaliekontroll och kommunikation av hälsorisker (Annika Hanberg)
Hjärnans tidiga utveckling – är hondjur känsligare än handjur? (Per Eriksson)
85
86
87
88
89
90
90
92
93
94
96
Starka forskningsmiljöer
NanoSphere tar fram metoder för riskbedömning (Martin Hassellöv)
Kemiska föroreningar i kustekosystem (Thomas Backhaus)
Biocider och metaller kan bidra till antibiotikaresistens (Joakim Larsson)
MISSE – Hormonstörande ämnen i blandningar med katten som modell (Åke Bergman)
Forskningsprojekt 2008–2014
Formas forskning för giftfri miljö
97
98
99
100
9
Download