Ren förmögenhetsskada enligt speciallagstiftning

advertisement
Mårten Schultz
www.martenschultz.wordpress.com
REN FÖRMÖGENHETSSKADA ENLIGT
SPECIALLAGSTIFTNING – NÅGRA NEDSLAG
NÅGRA VIKTIGA RÄTTSOMRÅDEN
Expropriationsrätten
 Immaterialrätten
 Associationsrätten
 Speciallagstiftning med anledning av direktiv
 Direkt applicerad EG-rätt
 Europakonventionen

ASSOCIATIONSRÄTTEN
Reglerna i ABL 29 kap.: Ansvar mot bolaget,
mot ägare, mot tredje man
 Ansvarssubjekt: Stiftare, styrelseledamot, vd
(§1), revisor etc. (§2), aktieägare (§ 3)
 Förhållandet till allmän skadeståndsrätt
 Jmf. annan liknande lagstiftning (ekonomiska
föreningar etc)

REVISORSANSVARET: FÖRSLAGET
Problemformuleringen
 Ansvarsbegränsningarna: Caps
 Subsidiärt ansvar
 Invändningar

IMMATERIALRÄTTSLIGA SKADESTÅND
Förhållandet mellan immaterialrätten och den
allmänna skadeståndsrätten
 IPRED:s skadeståndsregler
 Reflektioner

Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards