CHECKLISTA
5, MILJÖENKÄT (ska vara besvarad av miljöansvarig (enhetschef) och visa att ni
uppfyller diplomeringskraven)
CHECKLISTA FÖR MILJÖDIPLOMERING 2014
RETURHUSET
Besöksadress/postadress: Kretsloppsparken Alelyckan Lärjeågatan 12 415 25 Göteborg
Telefon: 031-3654443 (samordnare) 031-3653492 (enhetschef)
Miljöansvarig: Elin Jartun, enhetschef 031-3653492 Heléne Stjernlöf, samordnare 031-3654443
Miljöombud: Kristoffer Andersson 031-3654447
E-post: [email protected]
OBLIGATORISKA PUNKTER
JA
Kommentar
Grundvillkor: Vi kan visa att vi följer gällande miljö- och annan
relevant lagstiftning och har inga anmärkningar på vår
verksamhet
Vi har identifierat vår viktigaste miljöpåverkan i en
miljökartläggning där relevanta förbrukningstal (miljöindikatorer)
har angetts (mallen, flik 6)
Vi har antagit en miljöpolicy som speglar intentionerna och styr
miljöarbetet (flik 2) Göteborgs Stads miljöpolicy gäller
Vi har antagit relevanta och uppföljningsbara miljömål för
kommande år (flik 9)
Vi har utsett minst ett miljöombud, med definierat ansvar och
befogenheter
JA
Ta fram lagstiftning,
flik10
JA
Se dokumentet
Miljökartläggning
Flik 6
JA
Göteborgs Stads
miljöpolicy flik 2
JA
Se flik miljömål
2014 - 2015
JA
Vår tillsvidareanställda personal har fått grundläggande
miljöutbildning på minst en halvdag. Nyanställda utbildas inom 1
år. Utbildning anordnas centralt av SDF
Vi informerar regelbundet all personal om miljöarbetet i vår
verksamhet på personalmöten och arbetsplatsträffar och de deltar
i vårt interna arbete med miljöförbättringar. Andra intressenter
informeras.
Vi har en förteckning över samtliga kemikalier vi använder och
tillhörande säkerhetsdatablad (flik 7)
Vi använder SDF:s inköpsrutin som styr mot miljöanpassade och
etiska inköp (flik 5)
Vi har en dokumenterad redovisning över hur vi sorterar vårt avfall
(flik 8)
JA
Se flik för
dokumentation
kring miljöombud
flik 1
Se flik för översikt
utbildning
JA
Se flik för
mötesöversikt 2014
JA
Se flik
kemikalielista
JA
Ta fram SDF:s
inköpsrutin
JA
Se flik
avfallssortering
JA
Se lista över våra
viktigaste
leverantörer med
miljödeklarationer
Se flik
miljöberättelse
VID OMDIPLOMERING
Vi begär in en miljödeklaration och bedömer våra viktigaste
leverantörer, transportörer och entreprenörer angående deras
miljöarbete. Görs centralt av SDF
Vi gör varje år en uppföljning av vårt miljöarbete i form av en
miljöberättelse där relevanta förbrukningstal (miljöindikatorer)
redovisas (flik 11).
Ej
relevant
2013
Vi har kartlagt våra behov av utbildning inom miljöområdet och
har en plan för dess genomförande. Vidareutbildning eller
studiebesök med miljöinriktning för personalen kommer att ske
minst vart tredje år.
Vi har kartlagt vår klimatpåverkan och har en plan för hur denna
ska minskas. Detta görs centralt av SDF.
Vi har genomfört åtgärder för att minska avfallsmängden.
JA
Se flik utbildning
ovan
JA
Ta fram SDF.s
kartläggning, flik
miljöpåverkan
Se flik avfall
JA
PRAKTISKA ÅTGÄRDSPUNKTER
Minst 75% av de punkter som är relevanta för verksamheten skall uppnås. JA räknas som
uppfyllda.
Egna lösningar räknas som extra poäng utöver totalantalet av relevanta punkter.
27a. Vi har lågenergilampor, ex. LED
27b. Vi har ”släck ljuset”- skyltar
JA
JA
27c. Vi har en timer som styr elektrisk utrustning och/eller eluttag
27d. Vi använder uppladdningsbara småbatterier där så är möjligt
JA
JA
27e. Vi kontrollerar årligen vår elförbrukning
JA
27f. Vi kontrollerar årligen vår vattenförbrukning
27g. Vi kontrollerar regelbundet våra vattenkranar för att undvika
läckage
27h. Vi har rutiner för vädring (skriftliga eller muntliga)
NEJ
JA
27i. Vi återanvänder möbler/inventarier
Miljömål
20142015
JA
X av X möjliga
I omklädningsrum
Koll: 2 st. 14/8
Var finns timers:
Lista
apparater/maskiner
Översikt
elräkningar 2014
Flik 1
Hur?
Beskriv ansvar o
frekvens
Ta fram rutin för
vädring
Lista inventarier
exempel
återanvändning
Plan att ersätta
föråldrad
kopieringsapparat
med effektivare o
dubbelkopierande
under ht 2014
Kontoret
27j. Vi har genomfört åtgärder som minskar pappersförbrukningen
på kontoret
Miljömål
20142015
27k. Vi återanvänder skriv- eller kopieringspapper, kartonger eller
emballagematerial
27l. Vi använder ej miniförpackningar av ex. mjölk, smör socker
etc. i vår verksamhet
JA
27m. Vi använder flergångsserviser, exempelvis porslinsmuggar
och glas
JA
28a. Arbetsplatsen köper miljömärkta skrivpapper, ex.
kollegieblock
28b. Arbetsplatsen köper miljömärkta kopieringspapper
JA
Se följesedel från
leverantör
JA
28c. Arbetsplatsen köper miljömärkta kuvert
28d. Arbetsplatsen köper ekologiskt kaffe till personalen
JA
JA
Se följesedel från
leverantör
Förmedlas via SDF
28e. Arbetsplatsen köper ekologiskt te till personalen
JA
JA
Undantagsfall vid
catering där inget
annat fungerar
Se följesedlar från
leverantör
Se porslin i kaféet
Undantagsfall vid
catering där inget
annat fungerar
Se följesedel från
leverantören
Se följesedel från
leverantören
28f. Arbetsplatsen köper rättvisemärkt kaffe till personalen
JA
28g. Arbetsplatsen köper rättvisemärkt te till personalen
JA
28h. Arbetsplatsen köper ekologisk mat till personal och/eller
kunder
28i. Arbetsplatsen köper miljömärkt hushållspapper
JA
28j. Arbetsplatsen köper miljömärkt toalettpapper
JA
28k. Arbetsplatsen köper miljömärkt torkpapper
JA
28l. Arbetsplatsen köper miljöanpassade soppåsar (komposterbara
eller av delvis återvunnen plast)
30a. Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam
körning, typ ecodriving
30b. Vi efterfrågar miljöfordon vid taxiresor
JA
30c. Vi samåker vid bilresor i tjänsten
JA
Miljömål
2014
Ej
relevant
JA
30d. Vintertid står våra fordon i varmgarage eller är kopplade till
tidsstyrd motorvärmare
30e. Våra fordon tvättas i Svanenmärkt tvätthall
JA
30f. Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten
Ej
relevant
JA
30g. Personal samt deltagare i verksamheten har tillgång till
tjänstecyklar
JA
31. Vi har genomfört aktiviteter för att få fler att gå, cykla eller åka
kollektivt till och från jobbet (ex. cykelutmaningen)
JA
32a. Vi köper endast miljömärkta medel för tvätt, disk, rengöring
och lokalvård
32b. Vi använder kemikaliefria städmetoder där så är möjligt (ex.
microfiberduk)
JA
32c. Vi har skrivit ned våra kemikaliers riskfraser i klartext på
kemikalielistan
32d. Vi har listat de riskminsknings- och utfasningsämnen som
finns i våra kemikalier
32e. Vi har inga kemikalier som innehåller riskminsknings- eller
utfasningsämnen
JA
Miljömål
2014
Se följesedel från
leverantören
Se följesedel från
leverantören
Se följesedel från
leverantören
Se följesedel från
leverantören
Se följesedel från
leverantören
Se följesedel från
leverantören
Se följesedel från
leverantören
Se flik 9
Se lista
tjänsteresor, flik 4
Se lista
tjänsteresor, flik 4
Se flik 4
Installerades i BXF
871 av GB ht 2013
Klippkort hos
Gatubolaget Ringön
Se lista
tjänsteresor, flik 4
Vi renoverar våra
egna cyklar och
erbjuder personal
och deltagare
tjänstecykel samt
säljer beg.
renoverade cyklar
till besökare
Cykeldag,
cykelservice i
samverkansproj i
staden
Se följesedlar
Se flik 9
Plan att städutbilda
personalen internt
ht 2014 - 3/10
Se flik 7
JA
-
SÄRSKILDA FRÅGOR OMRÅDE UTBILDNING (eg.
förskolor/skolor – också arbetsträning?)
34a. Vi serverar minst tre ekologiska produkter dagligen
34b. Vi serverar varje vecka något rättvisemärkt livsmedel
JA
JA
Se flik 12
Se flik 12
34c. Vi letar aktivt efter miljöanpassade produkter vid inköp av
pedagogiskt material
34d. Vi har information på våra torkskåp som uppmanar till att
tänka på energiåtgång vid användning. Har ej torkskåp
35a. Vi har i vår miljöplan mål för den pedagogiska verksamheten
där hållbar utveckling finns med.
35b. Miljöfrågorna finns med i det dagliga pedagogiska arbetet
35c. Deltagare har tillsammans med personalen en aktiv roll i
miljöarbetet
35d. Naturstudier och andra utomhusaktiviteter ingår i
verksamheten när så är möjligt
35e. Vår personal har fortbildning/kunskap om miljöpedagogik
JA
Se flik 12
Ej
relevant
JA
Se flik 12
35f. Vår verksamhet samarbetar med andra kring miljöfrågor (ex. i
projektform)
35g. Vi informerar regelbundet SDF och Göteborgs Stad om
Returhusets miljöarbete.
JA
35h. Vi använder verksamhetens utemiljö i vårt arbete med miljö
och hälsa
35i. Lunchen ingår i vårt arbete med miljö och hälsa
JA, på
vårt vis
JA
JA
JA
Se flik 12
JA
Se flik 12
Vet ej
Se flik 12
Behöver utredas –
framtida miljömål?
Se flik 12
JA
Se flik 12
Se flik 12
Anhörigdag april
2014
Miljökonferens
Östra Göteborg
datum På Forum,
Kortedala Torg
Se flik 12
Se flik 12
SÄRSKILDA FRÅGOR OMRÅDE KÖK
37A. Vi arbetar med att minska matsvinnet i vår verksamhet
Beskriv hur:
JA
37b. Vi serverar minst tre ekologiska produkter dagligen
Vilka (utöver kaffe, te):
JA
37c. Vi serverar varje vecka några maträtter med
säsongsanpassade råvaror
37d.När vi serverar kött så är det ekologiskt
JA
37e. När vi serverar fisk så är det fisk som är miljömärkt enligt Krav
eller MSC
37f. Vi serverar varje vecka något rättvisemärkt livsmedel
Plan för?
37g. Vi serverar minst en vegetarisk rätt per vecka
Vi har minst en, oftast två vegetariska rätter varje dag. From ht
2013 kommer vi att en gång per vecka att enbart ha vegetariskt på
menyn.
JA
JA
Flik 12 Genomtänkt
planering/rester
tillvaratas
Grönsaker till
hönsmat ht 2014
Regelb.
kontrollvägning av
kompost
Ex. Bröd Green
bakery, mjölk,
smör, ost, grädde)
Kött/fisk/kyckling,
nästan alla
grönsaker, pasta
Se urval menyer
lik12
Se följesedlar flik
12
Se följesedlar flik
12
JA
Se följesedlar flik
12
JA
Se följesedlar flik
12
37h. Vi köper miljömärkta servetter till restaurangen/matsalen
POÄNGBERÄKNING, uppskattning av
Relevanta poäng för vår verksamhet:
Uppnådda poäng ____ + egna lösningar ______ = Totalpoäng ______
Totalpoäng
Relevanta poäng
= %
JA
Se följesedlar flik
12