FRÅGOR I BIOLOGI 2010 Uppgift Påstående Rätt Fel 1 Uppkomsten

advertisement
FRÅGOR I BIOLOGI 2010
Uppgift
Påstående
Rätt
Fel
1
Uppkomsten av nya arter kallas mikroevolution.
F
2
Cellväggen i svampar består av cellulosa.
F
3
Lysosomerna deltar i nedbrytningen av cellens egna
strukturer.
4
Mossor har en välutvecklad transportvävnad.
5
Till protoktisterna hör encelliga urdjur, slemsvampar
samt en- och flercelliga alger.
R
6
Den kemiska eller fysikaliska faktor, som kraftigast
begränsar en arts förekomst, kallas minimifaktor.
R
7
Endocytos kräver inte energi.
F
8
Transport-RNA transporterar aminosyra till cellkärnan
för proteinsyntes.
F
9
En mutagen är en gen, som finns hos däggdjur.
F
10
Mollusker har ett öppet blodomlopp.
R
11
Mörkerreaktioner i kloroplaster inträffar både dag och
natt.
R
12
I arter med könlig fortplantning bör mutationer
förekomma i somatiska celler för att mutationerna skall
ha evolutiv betydelse.
F
13
Insekter är jämnvarma.
F
14
Respiration kräver syre.
R
15
Däggdjur är heterotrofa organismer.
R
R
F
Modellsvar
Definiera eller beskriv med under 30 ord följande begrepp:
1.
Cytoplasmamembran
Cytoplasmamembran är membran, som finns enbart i eukariotiska celler och som har stor yta
och där många viktiga ämnesomsättningsreaktioner äger rum.
2.
RNA
RNA eller ribonukleinsyra är en rak polymermolekyl. Budbärar-RNA, transport-RNA och
ribosom-RNA är verksamma i proteinsyntesen. Med hjälp av RNA-polymerer kombineras
aminosyror i rätt ordning till proteiner utgående från DNA-modellen. I vissa virus kan RNA
innehålla arvsmassa.
3.
Allopolyploidi
Allopolyploidi avser ett mångfaldigande av kromosomuppsättningen så, att arvsmassan
kommer från två olika arter. Rågvete är ett exempel på detta.
4.
Lav
En lav är en symbios mellan svamp och alg eller svamp och cyanobakterie. Algen eller
cyanobakterien är kapabel till fotosyntes och svampen tar upp näring. Bålen är en sk. thallus.
5.
Bioindikatorart
En bioindikator är en art, som är känslig för olika miljöförändringar, t.ex. föroreningar.
Antalet bioindikatorer kan på grund av dessa faktorer minska eller så kan det uppstå en
mätbar förändring i bioindikatorns celler.
Download