Seminarium: Medeltida poeter förenar hinduiskt och muslimskt

advertisement
Seminarium: Medeltida poeter förenar hinduiskt och muslimskt
15e juni kl. 18.15-20.00 i rum 7-0042
Seminarieledare: Mirja Juntunen
Textmaterial: Texter i seminariekompendiet ´´Medeltida poeter´´.
Läs också i Jakobsen,´´Hinduismen´´, sid. 148-151; 175-176; 208-209.
Syfte: Meningen med seminariet är att du skall få inblick i och förståelse för hur medeltida poeter
uttryckte hängivenhet till gud och förenade budskap från både hinduismen och islam.
Förberedelse: Läs texterna och försök identifiera och förstå begreppen nirgun och sagun i relation till
varandra samt fundera över vad som är hinduiskt, muslimskt eller/och en blandning av båda.
Seminariet: Under seminariet kommer vi att gå igenom ovanstående frågeställningar och diskutera
vad du kommit fram till. Om det kommer upp frågor och funderingar under läsningen kan vi även
diskutera dessa.
Extra uppgift: Om du är frånvarande på seminariet, svara skriftligt på förberedelseuppgifterna (ca. 2
sidor sammanlagt).
Seminarium: Hinduismen; myt och praxis
26e juni kl. 18:15-20 i rum 9-1017 (1:1), 27e juni kl. 16.15-18.00 i rum 6-K1031 (1:2)
Seminarieledare: Anna-Pya Sjödin
Textmaterial:
• Narayan, K. "How a Little Girl Became a Sacred Plant" (finns i kompendium)
• Jacobsen “Hinduismen”, kap.11 & sid 141-146
Syfte: Meningen med seminariet är att du skall få inblick i och förståelse för hur myt och praxis kan
fungera i en hindus religösa liv. Vi skall också försöka problematisera hur hinduismen kan upfattas
befriande respektive förtryckande för kvinnor
Förberedelse: Läs texterna noga och tänk över frågeställningarna nedan. Arbeta gärna i grupp. Försök
att knyta an till specifika texstycken i diskussionen kring frågorna.
Innehållsmässiga frågor:
1. Vilka personlighetsdrag har guden Krishna i berättelsen om Tulsi?
2. Hur framställs de båda kvinnorna,Tulsi och Rukmani, och deras relation i berättelsen?
3. Vilka exempel på hinduisk praxis/rit finns i berättelsen om Tulsi?
Reflekterande övergripande frågor:
4. På vilket sätt kan man säga att berättelsen om Tulsi tar upp kvinnors situation och
vardagsproblematik?
5. Hur kan myten om Tulsi uppfattas som befriande respektive förtryckande för
hinduiska kvinnor?
 Hur tror du att kvinnan som berättar myten uppfattar den?
 Vem bestämmer/har tolkningsföreträde huruvida en religion är förtryckande
respektive befriande?
6. På vilket/vilka sätt kan man förstå att texten sammanbinder praxis/rit och myt?
Seminariet: Under seminariet skall vi gå igenom frågorna och diskutera vad du/ni kommit fram till.
Om det kommer upp frågor och funderingar under läsningen kan vi även diskutera dessa.
Extra uppgift: (om du ej kunde komma) Besvara frågorna skriftligen på 1-2 sid. Ta också upp en av
frågorna ovan eller en egen fråga till diskussion/reflektion, om ca 1 sid. Sammanlagt högst 3 sidor text
alltså.
Seminarium: Hinduismen; beskrivning och förståelse
28e juni kl. 16.15-18.00 i rum 7-0042 (2:1), 28e juni kl. 18:15-20 i rum 9-1017 (2:2)
Seminarieledare: Anna-Pya Sjödin
Textmaterial:
• Narayanan, V. "Hinduism" (finns i kompendium)
• Jacobsen, ”Hinduismen” sid. 19-43, 335-341
• Eck, D. ”Darsan” sid. 4-31
Syfte: Meningen med seminariet är att du skall få en inblick i och förståelse för hur hinduismen kan
beskrivas.
Förberedelse: Läs texterna noga och tänk över frågeställningarna nedan. Arbeta gärna i grupp. Försök
att knyta an till specifika texstycken i diskussionen kring frågorna.
Övergripande frågeställning:
1. Alla tre texter tar upp olika sätt att beskriva och förklara hinduismen. Hur närmar sig
dessa tre författare sitt ämne?
Specifika frågor:
2. Vilka likheter/skillnader finns mellan Narayanans, Ecks och Jacobsens beskrivningar
av Hinduismen.
 Hur skiljer sig deras utgångspunkter åt?
 Vilken konsekvens får dessa skillnader för beskrivningen?
3. Hur stämmer Narayanas, Ecks och Jacobsens beskrivning av Hinduismen med din
egen förståelse av hinduismen, alt. den förståelse som skolan förmedlat?
4. Vilka olika beskrivningar av hinduismen vänder sig Eck, Narayanan och Jacobsen
emot?
Seminariet: Under seminariet skall vi gå igenom frågorna och diskutera vad du/ni kommit fram till.
Om det kommer upp frågor och funderingar under läsningen kan vi även diskutera dessa.
Extra uppgift: (om du ej kunde komma) Besvara frågorna skriftligen på 1-2 sid.Diskutera/reflektera
över en av frågorna eller en egen fråga som relateras till texterna, på ca 1 sid. Sammanlagt högst 3
sidor text alltså.
Download