DFA - kedjan
Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning
Fält 2
Fält 4
Fält 5
Sjukintyget
Ruta 2
Diagnos / sjukdom / ICD10
Ruta 4
Funktionsnedsättning / status
Observationer på organnivå
Ruta 5
Aktivitetsbegränsning / ICF
Konsekvenser av sjukdomen
hinder på individnivå
D
Anamnes / sjukhistoria
F
A
subjektiva besvär
Pat´s egna ord
Exempel på anamnes = subjektiv funktionsnedsättning
= Vad pat säger m. egna ord (När, var, hur, vad). Inte läkarens värdering.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sömnsvårigheter
Koncentrationssvårigheter
Minnesproblem
Nedsatt initiativförmåga
Trötthet
Oro, ångest
Domningar
Värk
Funktionsnedsättning rörelseorgan
• Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation
• Nedsatt kraft
• Smärta (palpationssmärta; rörelsesmärta)
Aktivitetsbegränsning rörelseorganen
Svårigheter ……
•
•
•
•
•
•
•
•
Att ändra kroppsställning
Att bibehålla kroppsställning
Att lyfta armarna ovan axelhöjd
Att gå med eller utan hjälpmedel
Att lyfta, bära
Att stå framåtböjd
Att sitta längre stunder
Att utföra finmotoriskt arbete med händerna
Funktionsnedsättning
psykisk sjukdom/kognitiva funktioner
• Psykiskt status/objektiva undersökningsfynd:
• Lätt (måttligt etc) sänkt grundstämning, (ej) avledbar, utslätad
ansiktsmimik, ångestfylld, bejakar suicidtankar, förnekar suicidplaner
• Självskattningsskalor: ex HAD; MADRS (komplement till psyk.status)
•
•
•
•
•
Subjektiva besvär:
Koncentrationssvårigheter
Nedsatt uthållighet
Minnessvårigheter
Trötthet
Obj:
Tappar tråden vid samtal
Kan inte fullfölja tankegång
Frågar om, 5-sakstest
Ger håglöst intryck
Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv
nedsättning
Svårigheter …….
•
•
•
•
Att vara uppmärksam
Att lära nytt, förstå instruktioner
Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift
Att hantera stress, förändring och andra
psykologiska krav
• Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift
Omfattning
Graden av
funktionsnedsättning/aktivitetsbegränsning
•
•
•
•
.
Lätt
Måttlig
Stor
Mycket stor
D
F
A
Väldefinierad sjukdom / t ex fraktur
(t ex Rtg visar fraktur)
Enkel men ”talande” beskrivning räcker
Exempel
• D: Radiusfraktur dx (hö-sidig
underarmsfraktur)
• F: Felställd, opererad, gipsad
• A: Kan inte använda handen
•
--------------------• D: Anemi (blodbrist)
• F: Takykardi, Hb 97 g/l (ref 120 – 150)
• A: Andfådd vid lättare ansträngning
• Anamnes: En veckas anamnes på trötthet
D
Ospecifik diagnos / t ex värktillstånd
F
A - noggrann beskrivning krävs
- målande exempel
DFA men ändå Helheten
• D: Sjukdom eller sjukdomsliknande tillstånd
• Anamnes: Subjektiv funktionsnedsättning
• F: Observationer som läkaren går i god för
• A:Konsekvenser av sjukdomen. Vad pat klarar/inte klarar.
Läkarens bedömning.
Läkarintyget ska vara ¤ logiskt och konsekvent
¤ begripligt och
användbart