Lärandemål för praktiska färdigheter läkarprogrammet T7 LU

advertisement
Lärandemål för praktiska färdigheter
läkarprogrammet T7 LU
Listan anger lärandemål utifrån studieguiden och de färdigheter som löpande har examinerats
under kursens gång.
1. Neurovetenskap
a.
b.
c.
d.
e.
Neurologisk anamnes
Rutinnervstatus
Undersökning av vakenhetssänkt patient ( inklusive RLS-bedömning)
Topisk diagnostik
Lumbalpunktion: indikationer, kontraindikationer, genomförande och tolkning av
analysresultat
f. Indikationer för: ENeg, EMG, EEG samt tolkning av remissvar
g. Indikationer för: CT och MRT av hjärna och ryggmärg inklusive kontrastförstärkt
undersökning respektive angiosekvenser
h. Identifiera relevanta neuro-anatomiska strukturer och patologiska fynd på CT och MRT
i. Utföra och tolka basala kognitiva undersökningar vid misstänkt demenssjukdom
2. Oftalmologi
Kunna utföra diagnosticera:
a.
b.
c.
d.
e.
Rött öga
Ögonskador
Akuta synstörningar
Långsamma synnedsättningar
Allmänsjukdomars inverkan på öga/synfunktion
Detta kräver färdighet i:

Undersökningsteknik inkluderande undersökning av synskärpa på långt och nära
håll, undersökning av färgseende, undersökning av synfält (grovt), yttre
besiktning av ögat med ficklampa, undersökning av ögonlocket med evertering,
undersökning av ögonrörelser och pupillreaktioner, cover test, spaltmikroskopi,
samt oftalmoskopi (genomfallande ljus och inspektion av synnervs papill).

Odling av konjunktivalsekret.

Borttagande av ytlig främmande kropp.
3. Oto-rhino-laryngologi
a. Genomföra fullständigt ÖNH-status ( inklusive palpation av munhålan, identifiera
spottkörtlarna och halsens lymfkörtlar), undersökning med oto-mikroskopi och
fiberlaryngoskop, samt basalt neuro-otologiskt status (inklusive Dix-Hallpikes test,
impulstest)
b. Ta en riktad anamnes
c. Utföra behandling av främre näsblödning (främre tamponad ), extern otit
(hörselgångstamponad ), godartad lägesyrsel från bakre båggången
d. Hålla fri luftväg
e. Ha kännedom om hur man utför: Heimlichs manöver, akutingrepp för fri luftväg
(koniotomi), åtgärd vid stopp i trachealkanyl
4. Infektionsmedicin
a. Värdera mikrobiologiska svar
b. Redogöra för smittvägar och tillämpa smittskyddslagen (inklusive skriva
smittskyddsanmälan)
c. Genomföra lumbalpunktion
d. Självständigt undersöka och omhänderta patient som söker akut för
infektionssjukdom: hygien- och kläd-rutiner, provtagning, remiss för analys och
tolkning av provsvar.
5. Dermatologi och Venereologi
a. Ta och återge adekvat anamnes, beskriva status med dermatologisk terminologi
b. Känna till och tillämpa principer för lokalbehandling med kortikosteroider och andra
medel
c. Ha kännedom om tekniken för venereologisk provtagning samt tillvägagångssätt vid
smittspårning och anmälan
d. Tekniken för hudbiopsi, bakterieodling och provtagning, direktmikroskopi och odling
vid mykos, kompressionsbehandling av underben, presentera patientfall för kollegor.
6. Reumatologi
a. Ta korrekt anamnes och utföra ledstatusundersökning vid misstänkt artit
b. Indikationer för akuta och icke-akuta remisser till reumatologspecialist
c. Typiska röntgenologiska tecken på reumatoid artrit och artros
Download