EU välkomnar att WTO:s avtal om förenklade

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
EU välkomnar att WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer träder i
kraft
Bryssel den 22 februari 2017
I dag träder avtalet om förenklade handelsprocedurer i kraft. Avtalet är det viktigaste
multilaterala handelsavtal som ingåtts sedan Världshandelsorganisationen (WTO) inrättades
1995.
I dag ratificerades avtalet av Tchad, Jordanien, Oman och Rwanda, vilket betyder att man uppnått det
förutbestämda antalet 110 WTO-medlemmar som krävs för att det ska träda i kraft omedelbart.
Syftet med avtalet är att förenkla och förtydliga internationella import- och exportprocedurer,
tullformaliteter och transiteringskrav. Administrationen i samband med handel blir lättare och billigare.
Detta medför ett viktigt och välbehövligt lyft för den globala ekonomiska tillväxten. Tullmyndigheterna
i EU kommer att spela en ledande roll i genomförandet av avtalet, genom att både agera som ett
exempel att följa och som motor för ytterligare framsteg när det gäller underlättande av handeln inom
EU och på internationell nivå.
Avtalet ökar också insynen, de små- och medelstora företagens möjligheter att delta i globala
värdekedjor samt minskar utrymmet för korruption. Avtalet slöts vid WTO:s ministerkonferens på Bali
2013.
– Bättre gränsförfaranden och snabbare och smidigare handelsflöden kommer att blåsa nytt liv i den
internationella handeln, säger handelskommissionär Cecilia Malmström. Detta kommer att gynna
människor och företag i hela världen. De största vinnarna blir småföretagen, som ofta har svårast att
hitta i snårskogen av byråkrati och komplicerade regler.
– Handel är en viktig drivkraft för hållbar utveckling, säger Neven Mimica, EU:s kommissionär med
ansvar för internationellt samarbete och utveckling. Det nya avtalet kommer att bidra till att frigöra
handelns stora potential och jag är redo att bistå våra partnerländer så att de fullt ut ska kunna dra
nytta av avtalet.
Störst möjlighet till förbättringar och fördelar finns i utvecklingsländerna. EU vill att det här avtalet blir
avgörande för att öka utvecklingsländernas deltagande i de globala värdekedjorna. Därför har EU
avsatt 400 miljoner €för att bistå med de reformer som kommer att behövas för att de ska kunna följa
reglerna i det nya avtalet.
Utöver utvecklingsaspekten är avtalet också en del i EU:s insatser för att hjälpa de små och medelstora
europeiska företagen att dra nytta av outnyttjad potential på världsmarknaderna.
EU har varit en av initiativtagarna till avtalet och har varit ledande i det arbete som ledde fram till det.
Efter att rådet och Europaparlamentet ratificerade avtalet 2015 har EU aktivt uppmanat andra WTOmedlemmar att godkänna avtalet så snart som möjligt. När nu tillräckligt många WTO-medlemmat har
ratificerat avtalet och det kan träda i kraft hoppas EU att övriga WTO-medlemmar kommer att göra
detsamma inom en snar framtid.
Bakgrund
Förhandlingarna om förenklade handelsprocedurer började som en del av Doharundan. Eftersom
WTO:s medlemmar insåg de betydande fördelar som avtalet skulle medföra för alla, i synnerhet för
utvecklingsländerna, enades de i slutet av 2013 om att prioritera ett fristående avtal. Detta resulterade
i ett avtal som omfattar alla WTO:s medlemmar.
I december 2013 åtog sig EU att ge ekonomiskt stöd till de länder som har störst behov av hjälp för att
de ska kunna följa och fullt ut dra nytta av avtalet.
Läs mer
Avtalet om förenklade handelsprocedurer
EU-stöd till förenklade handelsprocedurer
Balibeslutet
EU och WTO
IP/17/188
Presskontakter:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Axel FOUGNER (+32 2 295 72 76)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download