WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer, faktablad

advertisement
1
2014
FAKTA FRÅN KOMMERSKOLLEGIUM
Nr. 1, mars 2014
WTO:s avtal om förenklade
handelsprocedurer - vad innebär det?
I december 2013 enades handelsministrarna i WTO om ett avtal om förenklade
handelsprocedurer (Agreement on Trade Facilitation). Avtalet syftar till att minska
byråkratin och kostnaderna för internationell handel genom att tullhanteringen
sker på ett effektivt, öppet och förutsägbart sätt. Syftet med avtalet är att underlätta
handel och att minska korruption genom att förtydliga och förbättra det regelverk
som redan finns i WTO.
Exporten för svenska företag
underlättas
Sverige och EU har redan genomfört de
förenklingar som finns i avtalet. Övriga OECDländer ska ha förbättringarna på plats när
avtalet träder i kraft.
För svenska företag kommer avtalets fördelar
märkas främst vid export till länder utanför EU.
Utvecklingsländer och minst utvecklade länder
kommer att stegvis genomföra avtalet, och det
kommer därför dröja flera år till dess att avtalet
är genomfört i sin helhet i samtliga WTO-länder.
I vissa länder kommer dock förenklingarna och
förbättringarna bli märkbara redan de
kommande åren, i vissa länder tydligare och
snabbare än i andra.
Avtalets olika delar
Avtalet är uppdelat i två avsnitt. Det första
avsnittet omfattar olika åtgärder för förenklingar
fördelat på 30 till 40 områden. Åtgärderna är i
huvudsak av bindande karaktär, men det finns
även åtaganden som länderna ska sträva efter
att genomföra.
Det andra avsnittet reglerar hur utvecklingsländer och minst utvecklade länder ska
genomföra avtalet. I den senare
delen ges långtgående övergångstider och
tekniskt stöd för länderna från utvecklade
länder, så kallad särskild och differentierad
behandling.
Bestämmelser om förenklade
handelsprocedurer
Bestämmelserna om handelsprocedurer i
avtalet styrs av de grundläggande principerna
om harmonisering, förenkling, transparens och
standardisering. Nedan följer några av de
viktigaste förbättringarna som varje
medlemsland måste genomföra.




Skyndsam publicering av information
på internet om aktuella regler och
bestämmelser avseende import,
export och transit.
Varje land ska inrätta kontaktpunkter
där myndigheter, företag och andra
intresserade kan få information och
relevanta blanketteter avseende
import, export och transit.
Tullmyndigheter ska snabbt ge
bindande förhandsbesked om
godsets klassificering och ursprung.
Administrativa beslut som fattats av
en nationell tullmyndighet kan
överklagas och omprövas.
Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon +46 8 690 48 00
Fax +46 8 30 67 59 E-post [email protected] www.kommers.se








För att undvika långa köer vid gränsstationerna ska gods kontrolleras innan och
efter gränspassage istället för att resurser
fokuseras vid gränsen. Importdokument kan
skickas i förväg, och godset kan släppas
innan tullavgift betalats ifall tillräcklig garanti
lagts ut. På så sätt kan godset passera
betydligt smidigare.
Riskhanteringssystem ska finnas på plats
för att påskynda processen vid gränsen och
inrikta kontrollverksamheten på identifierade försändelser som är av hög risk.
Varje medlemsland ska ha program för
godkänd ekonomisk aktör (Authorised
Economic Operator, AEO-program), där
ytterligare förenklingar ska ges till företag
som visat att de uppfyller uppställda krav
och därmed kan få enklare tullhantering.
Bokföringskontroller ska ske i efterhand
(efterkontroll) för att påskynda på
processen vid gränsen.
Avgiften för en tullbehandling får inte vara
större än den ungefärliga kostnaden för
själva tullbehandlingen, vilket innebär att
inga extra avgifter får tas ut.
Krav på att lättfördärvliga varor ska klareras
så fort som möjligt för att de inte ska
förstöras.
Myndigheter vid gränsen i ett land ska
samarbeta för att effektivisera gränsprocessen.
De länder som har gemensam gräns ska
samarbeta för att underlätta import, export
och transit genom exempelvis gemensamma kontroller och anpassning av
öppningstider.
Regler som avser utvecklingsländer
och minst utvecklade länder
Utvecklingsländer och minst utvecklade länder
kommer att tjäna mest på avtalet, eftersom de
i dagsläget har krångliga administrativa
processer och tidskrävande tullprocedurer.
Länderna kommer att behöva omfattande stöd
i form av tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad. Anledningen är att länderna
måste genomföra långtgående tekniska och
administrativa reformer inom sina
tullmyndigheter.
Eftersom varje lands kapacitet och utvecklingstakt är unik kommer varje land ha en individuell
implementeringsplan. De individuella
implementeringsplanen är det främsta skälet
till att det är svårt att förutse när avtalet kan
genomföras i alla WTO:s medlemsstater.
Både EU och Sverige ger sedan en lång tid
tillbaka bistånd till arbetet med handelsprocedurer, och detta stöd kommer att fortsätta.
Avtalet ska träda i kraft senast den 31 juli 2015.
Länkar
WTO: www.wto.org
Trade Facilitation Implementation Guide:
http://tfig.unece.org/
Download