MEDVERKANDE (grupp, artist, föreläsare)

ANMÄLAN/ RAPPORT KULTURPROGRAM
Skicka eller maila till ditt lokala ABF kontor;
Du som bor i Åre, Krokom, Ragunda skickar till:
ABF JH Midgårdsgatan 8, 831 45 Östersund e-post: [email protected] Tele: 063-57 00 09
Du som bor i Härjedalen eller Berg skickar till:
ABF JH Midgårdsgatan 8, 831 45 Östersund e-post: [email protected] Tele: 063-57 00 04
Du som bor i Strömsund skickar till:
ABF JH, Strömsund, Box 43, 833 21 Strömsund e-post: [email protected] Tele: 0670-61 10 30
Du som bor i Östersund skickar till:
ABF JH Midgårdsgatan 8, 831 45 Östersund e-post: [email protected] Tele: 063-57 00 06
PROGRAM
Programtitel
Datum
Lokal
Adress
Start- och sluttid
Typ av program t ex.
teater,
dans,
musik,
utställning,
föreläsning,
film/bildvisning
annat t ex:
Internt
Offentligt
PUBLICERINGSTEXT FÖR PROGRAMMET
Vid annonsering och/eller webbpublisering på ABFs hemsida.
Fyll i en beskrivande text för arrangemanget, max 400 tecken:
MEDVERKANDE (grupp, artist, föreläsare)
Namn på grupp/artist/föreläsare
Antal medverk. i grupp
Kontaktperson för gruppen
Personnummer:
Adress
E-post
Postadress
Telefon bostad
Telefon arbete
ARRANGÖR
Föreningens namn
Kontaktperson/ kulturombud/uppgiftslämnare:
E-post
Adress
Postadress
Telefon bostad
Antal åhörare vid kulturprogrammets genomförande:
160222
sid 1 av 2
Telefon arbete
Varav kvinnor:
www.jh.abf.se

Kulturprogram är en verksamhet/produktion som framförs inför publik och som skapar
närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke. Eexempelvis föreläsning, dansuppvisning,
utställning eller musikframträdande.

ABF ger inte ersättning till program som genomförts utan ABF:s godkännande. Arvode till
föreläsare/artister betalas ut direkt till berörda personer, ej via föreningen.

För att Kulturprogrammet ska vara godkänt måste ABF:s logga finnas på affischen/annonser
till arrangemanget. Logga finns på vår hemsida www.jh.abf.se under fliken ”Blanketter”.

För att kunna rapportera flera Kulturprogram måste de vara tydligt avgränsade i tid och rum.
Varje arrangemang måste vara förannonserat. Det skall finnas ett tydligt program för varje
kulturarrangemang. Ett arrangemang måste vara minst 30 minuter.

För att ABF Västernorrland ska kunna rapportera arrangemanget krävs att ABF är lokal
anordnare av arrangemanget, dvs. finns med som medarrangör i annonser,
tillkännagivande och presentationer av arrangemanget.
STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)
Den som anordnar "offentliga" evenemang med musik måste ha tillstånd från upphovsmännen till
musiken. I Sverige är det STIM som administrerar dessa rättigheter för såväl svenska som utländska
upphovsmän.
Det är alltid huvudarrangören som har STIM-ansvaret. Till huvudarrangör räknas den som är
initiativtagare "beställare", om det finns fler så räknas den som har det ekonomiska ansvaret för
arrangemanget. ABF:s inrapportering sker två gånger per år (efter varje kalenderhalvår).
SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation)
SAMI företräder svenska och utländska utövande konstnärer (artister och musiker).
SAMI är en intresseorganisation som tillvaratar artisters och musikers upphovsrättsliga intressen.
Deras anslutna representeras av artister och musiker i Sverige som har medverkat vid en inspelning
som är utgiven på ett skivbolag. Deras kunder är de som i sin verksamhet sprider musik via t ex radio,
TV och offentligt framförande.
ABF Norra Stor-Stockholm (och de övriga ABF-avdelningarna i landet) betalar en generell SAMIavgift via ABF-förbundet.
ALLA kulturarbetare som gör jobb i samarbete med ABF är försäkrade!
ALLA kulturarbetare som gör jobb i samarbete med ABF är försäkrade!
Alla som uppbär lön är försäkrade i ABF med försäkringen TFA (trygghetsförsäkring arbetsskada).
De kulturarbetare som inte uppbär lön, det vill säga ideellt arbetande, går under ABFs
samlingsförsäkring (deltagarförsäkringen). Denna försäkring har ungefär samma innehåll som TFA.
160222
sid 2 av 2
www.jh.abf.se