MEDVERKANDE (grupp, artist, föreläsare)

advertisement
ANMÄLAN KULTURPROGRAM
Använd Tab-tangenten eller piltangenterna för att flytta mellan textfälten.
För att markera en kryssruta, klicka med vänster musknapp eller använd mellanslagstangenten.
PROGRAM
Programtitel
Datum
Lokal
Adress
Start- och sluttid
Typ av program t ex.
teater,
dans,
musik,
utställning,
föreläsning,
film/bildvisning
annat t ex:
Internt
Offentligt
PUBLISERINGSTEXT FÖR PROGRAMMET
Vid annonsering och/eller webbpublisering på ABFs hemsida.
Fyll i en beskrivande text för arrangemanget, max 400 tecken:
MEDVERKANDE (grupp, artist, föreläsare)
Namn på grupp/artist/föreläsare
Antal medverk. i grupp
Kontaktperson för gruppen
Adress
Postadress
Telefon bostad
Telefon arbete
ARRANGÖR
Föreningens namn
Kontaktperson
E-post
Adress
Postadress
Telefon bostad
Telefon arbete
Skicka in anmälan till ditt lokala ABF-kontor.
sid 1 av 3
www.vasteras.abf.se
ANMÄLAN KULTURPROGRAM
REDOVISNING AV ARRANGEMANG: Kontaktpersonen får en rapportblankett hemskickad som skall
fyllas i och lämnas in efter arrangemanget tillsammans med kopia på affisch/inbjudan och program.
Tänk på!

Kulturprogram är en verksamhet/produktion som framförs inför publik och som
skapar närvaro, delaktighet, upplevelse och eftertanke, exempelvis föreläsning,
dansuppvisning, utställning eller musikframträdande.

Alla arrangemang planeras och rapporteras enligt överenskommelse med ABF i god
tid innan genomförande. ABF ger inte ersättning till program som genomförts utan
ABFs godkännande. Arvode till föreläsare/artister betalas ut direkt till berörda
personer, ej via föreningen.

För att Kulturprogrammet ska vara godkänt måste ABFs logga finnas på
affischen/annonser till arrangemanget. Logga finns på vår hemsida
www.vasteras.abf.se under fliken ”Blanketter”.

För att kunna rapportera flera Kulturprogram måste de vara tydligt avgränsade i tid
och rum. Varje arrangemang måste vara förannonserat. Det skall finnas ett tydligt
program för varje kulturarrangemang. Ett arrangemang måste vara minst 30 minuter.
STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)
Den som anordnar "offentliga" evenemang med musik måste ha tillstånd från upphovsmännen
till musiken. I Sverige är det STIM som administrerar dessa rättigheter för såväl svenska som
utländska upphovsmän.
Folkbildningsförbundet och STIM har tecknat ett gemensamt avtal. ABF Västerås betalar i sin
tur STIM-avgift via ABF-förbundet. Det är alltid huvudarrangören som har STIMansvaret. Till huvudarrangör räknas den som är initiativtagare "beställare", om det finns fler
så räknas den som har det ekonomiska ansvaret för arrangemanget. ABFs inrapportering sker
två gånger per år (efter varje kalenderhalvår).
SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation)
SAMI företräder svenska och utländska utövande konstnärer (artister och musiker).
SAMI är en intresseorganisation som tillvaratar artisters och musikers upphovsrättsliga
intressen. Deras anslutna representeras av artister och musiker i Sverige som har medverkat
vid en inspelning som är utgiven på ett skivbolag. Deras kunder är de som i sin verksamhet
sprider musik via t ex radio, TV och offentligt framförande.
ABF Västerås (och de övriga ABF-avdelningarna i landet) betalar en generell SAMI-avgift
via ABF-förbundet.
ALLA kulturarbetare som gör jobb i samarbete med ABF är försäkrade!
ALLA kulturarbetare som gör jobb i samarbete med ABF är försäkrade!
Alla som uppbär lön är försäkrade i ABF med försäkringen TFA (trygghetsförsäkring
arbetsskada).
sid 2 av 3
www.vasteras.abf.se
ANMÄLAN KULTURPROGRAM
De kulturarbetare som inte uppbär lön, det vill säga ideellt arbetande, går under ABFs
samlingsförsäkring (deltagarförsäkringen) denna försäkring har ungefär samma innehåll som
TFA.
sid 3 av 3
www.vasteras.abf.se
Download