arabiska, dari, engelska, ryska och somali!

advertisement
ABFs uppskattade studiematerial nu översatt till
arabiska, dari, engelska,
ryska och somali!
ABFs Medborgarbok är ett studiematerial i hur vardagslivet i Sverige
fungerar.
Integrationen mellan svenskar och invandrare berör oss alla – både när
den fungerar bra och när den inte fungerar alls. Integration förutsätter
kunskaper och att det finns en vilja till samspel från alla.
Boken bygger på EUs grundprinciper för integrationsprocessen för
invånare i EU-länderna; respekt för frihet, demokrati, jämlikhet, solidaritet och icke-diskriminering. Den bygger på en demokratisk studieform,
där deltagarinflytande, diskussioner och reflektion är bärande delar, och
innehåller många förslag på aktiviteter som studiebesök, rollspel och
medverkan från samhällsaktörer.
ABFs Medborgarbok tar på cirka 90 sidor, fördelade på 13 avsnitt, upp
centrala teman för nyanlända invandrare och andra som vill ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Den innehåller också och
något om de sociala umgängesnormerna.
Medborgarboken är översatt till arabiska, dari, engelska, ryska och
somali.
ABF Södra Småland genomför utbildningar för samhällsinformatörer,
baserade på ABFs Medborgarbok och folkbildningspedagogik. För kontaktinformation, se nästa sida.
ABFs Medborgarbok kan beställas från:
ABF Södra Småland
0470-70 07 90
[email protected]
ABF
www.abf.se
Bilda Förlag
www.bildaforlag.se
Pris: 150 kr. + frakt. (Vi är ej momspliktiga)
Till ABFs Medborgarbok finns en handledarbok för gruppledaren, med
metodstöd och tips på ytterligare aktuella informationskällor. Handledarboken kan laddas ner som pdf-fil från www.sodrasmaland.abf.se
Projektet med ABFs Medborgarbok genomförs med stöd av
Europeiska Integrationsfonden.
Download