NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FR

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER
OCH CERTIFIKAT
SLUTLIGA VILLKOR
FÖR
WARRANTER SERIE 2011:21
2011-05-26
Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att följa nedanstående
format. Samtliga Slutliga villkor kommer att inledas med följande informationstext, varefter
instrumentspecifik information enligt relevant mall kommer att följa.
För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant och Certifikat
program (”Programmet”) av den 6 oktober 2010 och nedan angivna villkor. De
Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för
Programmet daterat den 6 oktober 2010. Begrepp som inte är definierade i dessa
Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor.
Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom
Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och
dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på
www.nordea.com.
Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser
som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant
och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är
baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast
avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för
bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga
skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva
Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska
investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och
eventuella andra tillämpliga förordningar.
Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla
därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande
tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor
skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första
instans.
Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet
1.
Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för
Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att
investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella
tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor.
2.
Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor
Instrument:
Warrant
Typ av warrant:
Köp och Sälj
Köpwarrant:
Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs
är högre än Lösenkurs.
Säljwarrant:
Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs
är lägre än Lösenkurs.
Underliggande Tillgång:
Index
Reglerad marknad:
Nordic Growth Market NGM AB – NDX (Nordic
derivatives Exchange)
Kod på reglerad marknad:
Se Tabell 1
Emissionsdag:
Se Tabell 2
Noteringsdag:
Se Tabell 2
Noteringsvaluta:
SEK
ISIN-kod:
Se Tabell 1
Handelspost:
1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst
50.000.000 stycken Instrument erbjuds vid varje givet
tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer
pris för.
Fastställelseperiod för Slutkurs:
Se Tabell 2
Löptid:
Se tabell 2
Lösenförfarande:
Banken genomför automatisk kontant slutavräkning.
Lösenkurs:
Se Tabell 2
Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång
Multiplikator:
Se Tabell 2
Referenskälla:
NASDAQ OMX Stockholm
Slutdag /sista handelsdag:
Se Tabell 2
Slutkurs:
Officiell Stängningskurs på slutdag
Slutlikvid:
För Köpwarrant:
Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs – Lösenkurs) x
Multiplikator, i annat fall noll.
För Säljwarrant:
Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x
Multiplikator, i annat fall noll.
Slutlikviddag:
Se Tabell 2
Market Making:
Banken avser att, under normala
marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för
det antal handelsposter som Banken vid var tid
beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre
än minsta ”tick-size” ställs normalt ingen köpkurs.
3.
Information om Underliggande Tillgång
Se Tabell 1
Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt
tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven.
Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget
ansvar för att informationen är korrekt.
Indexets benämning:
OMXS30TM
Indexleverantör:
Nasdaq OMX Stockholm
Ytterligare information:
Ytterligare information om indexet kan erhållas på
www.nasdaqomxnordic.com
Disclaimer
Nasdaq®, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30
IndexTM är varumärken registrerade av The Nasdaq OMX
Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt
"Bolagen")och licensierade för användning av Nordea
Bank AB (publ) vad avser vissa produkter
("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna
såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis.
Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller
marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar
sig inget ansvar för Produkterna.
4.
Erbjudandets former och villkor
Villkor för erbjudandet:
Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om
någon omständighet inträffar som enligt Bankens
bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om
erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats,
återbetalar Banken debiterat belopp till på
anmälningssedeln angivet konto.
Antal emitterade Instrument:
Högst 20.000.000 Instrument per serie
Tabell 1
Warrants börskod
Warrants ISIN-kod
Underliggande Index
Underliggande ISIN
Ytterligare info om bolaget kan
erhållas på
OXS1L 1200 V NDS
SE0003916048
OMXS30TM Index
SE0000337842
www.omxgroup.com
OXS1L 1250 V NDS
SE0003916055
OMXS30TM Index
SE0000337842
www.omxgroup.com
OXS1X 1100 V NDS
SE0003916063
OMXS30TM Index
SE0000337842
www.omxgroup.com
OXS1X 1050 V NDS
SE0003916071
OMXS30TM Index
SE0000337842
www.omxgroup.com
Tabell 2
Warrants börskod
Emissionsdag
Lösenkurs
Multiplikator
Typ
Fastställelseperiod för slutkurs
Slutdag
Slutlikviddag
OXS1L 1200 V NDS
26/05/2011
1200
0.01
Köp
Utan "asiatisk svans"
16/12/2011
02/01/2012
OXS1L 1250 V NDS
26/05/2011
1250
0.01
Köp
Utan "asiatisk svans"
16/12/2011
02/01/2012
OXS1X 1100 V NDS
26/05/2011
1100
0.01
Sälj
Utan "asiatisk svans"
16/12/2011
02/01/2012
OXS1X 1050 V NDS
26/05/2011
1050
0.01
Sälj
Utan "asiatisk svans"
16/12/2011
02/01/2012