NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FR

advertisement
NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER
OCH CERTIFIKAT
SLUTLIGA VILLKOR
FÖR
WARRANTER SERIE 2010:18
Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att följa nedanstående
format. Samtliga Slutliga villkor kommer att inledas med följande informationstext, varefter
instrumentspecifik information enligt relevant mall kommer att följa.
För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant och Certifikat
program (”Programmet”) av den 6 oktober 2010 och nedan angivna villkor. De
Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för
Programmet daterat den 6 oktober 2010. Begrepp som inte är definierade i dessa
Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor.
Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom
Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och
dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på
www.nordea.com.
Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser
som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant
och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är
baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast
avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för
bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga
skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva
Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska
investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och
eventuella andra tillämpliga förordningar.
Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla
därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande
tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor
skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första
instans.
1.
Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet
Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för
Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att
investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella
tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor.
2.
Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor
Instrument:
Warrant
Typ av warrant:
Köp och Sälj
Köpwarrant:
Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs
är högre än Lösenkurs.
Säljwarrant:
Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs
är lägre än Lösenkurs.
Underliggande Tillgång:
Aktie
Reglerad marknad:
Nordic Growth Market NGM AB – NDX (Nordic
derivatives Exchange)
Kod på reglerad marknad:
Se Tabell 1
Noteringsvaluta:
SEK
ISIN-kod:
Se Tabell 1
Handelspost:
1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst
50.000.000 stycken Instrument erbjuds vid varje givet
tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer
pris för.
Lösenförfarande:
Banken genomför automatisk kontant slutavräkning.
Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång
Referenskälla:
NASDAQ OMX Stockholm
Slutkurs:
Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande
Fastställelseperiod för Slutkurs
Slutlikvid:
För Köpwarrant:
Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs – Lösenkurs) x
Multiplikator, i annat fall noll.
För Säljwarrant:
Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x
Multiplikator, i annat fall noll.
Market Making:
3.
Banken avser att, under normala
marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för
det antal handelsposter som Banken vid var tid
beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre
än minsta ”tick-size” ställs normalt ingen köpkurs.
Information om Underliggande Tillgång
Se Tabell 1
Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt
tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven.
Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget
ansvar för att informationen är korrekt.
4.
Erbjudandets former och villkor
Villkor för erbjudandet:
Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om
någon omständighet inträffar som enligt Bankens
bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om
erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats,
återbetalar Banken debiterat belopp till på
anmälningssedeln angivet konto.
Antal emitterade Instrument:
Högst 50.000.000 Instrument per serie
Tabell 1
Nytt Kortnamn
Warrants ISINkod
Underliggande Aktie
LUPB1D 65NDSX
SE0003301654
B1*
LUPB1D 75NDSX
SE0003301662
B1*
LUPB1P 37NDSX
SE0003301670
B1*
LUPB0K 40NDSX
SE0003494624
B1*
LUPB0K 45NDSX
SE0003494632
B1*
LUPB0K 50NDSX
SE0003494640
B1*
LUPB0W 35NDSX
SE0003494657
B1*
LUPB1D 40NDSX
SE0003364025
B1*
LUPB1D 45NDSX
SE0003364033
B1*
LUPB1P 35NDSX
SE0003364041
B1*
* Korg bestående av 1 Lundin Petrolium Aktie samt 0,2283 Etrion aktier
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards