Anläggningsblad Värtaverket
I centrala Stockholm finns ett av Europas största system för fjärrvärme och fjärrkyla. Produktionen omfattar även el och sker i huvudsak vid Värtaverket - en välkänd del av Stockholms stadsprofil.
Det ursprungliga verket ritades av Ferdinand Boberg och stor
omsorg lades ned på byggnadernas utformning. De försågs
med tidstypisk belysning, gedigna smidesstaket och vackert
kakel på väggarna i maskinhallen.
Sedan det första kraftverket byggdes vid Lilla Värtan i nuvarande stadsdelen Hjorthagen och togs i drift år 1903, har verket
kontinuerligt utökats och utvecklats till en modern energianläggning anpassad för storstadsmiljö. Dygnet runt förser
Värtaverket stockholmarna med ren och säker el, värme och
kyla. Värme levereras även till Fortums fjärrvärmesystem på
Lidingö. Fjärrvärmenätet i Stockholm är även sammankopplat
med näten i Solna och Sundbyberg samt de södra förorterna.
I Värtaverket finns idag fyra värmeverk, två kylanläggningar
och två kraftvärmeverk, varav det första togs i drift 1976. Ett
kraftvärmeverk producerar både el och värme. På det sättet
utvinner man mesta möjliga energi ur bränslet.
Värtaverket och miljön
Fjärrvärmens introduktion i Stockholm på 1950-talet har medfört ett kraftigt minskat utsläpp av sot, svavel- och kväveoxider
i luften. Tidigare stod fastighetsägarna själva för uppvärmningen av bostäder och arbetsplatser. Utsläppen av orenade
rökgaser från stadens alla skorstenar gjorde luften oacceptabelt dålig. 1969 stod Värtaverkets första värmeverk klart som
var direktkopplat till fjärrvärmenätet. Sedan beslutet att införa
fjärrvärme fattades, har fjärrvärmenätet byggts ut och täcker
idag stora delar av centrala Stockholms värmebehov.
Miljöåtgärderna i Värtaverket har bidragit stort till att Stockholm idag antagligen är huvudstaden med världens renaste
luft. Anläggningen är granne med världens första nationalstadspark, Ekoparken, vilket förpliktigar till ett skärpt miljötänkande. Fortum stöttar Ekoparksfonden ekonomiskt och har bl.a.
ett nära samarbete för att inventera och bevara unika växter
inom Värtaverket och hamnområdet.
Kortfattat om Värtaverket
Till Värtaverket hör också såväl Värmeverk Ropsten, Europas
största värmepumpsanläggning med tio värmepumpar som
bränsledepån vid Norra kajen i Energihamnen.
Värtaverket består av tre delar:
1. Kraftvärmeverk och värmeverk i kv. Nimrod
2. Värmepumpsanläggningen vid Ropsten
3. Hamnanläggningen för hantering av fasta och flytande
bränslen vid Norra kajen (Energihamnen)
Ledningsnätet för värmedistribution har en längd av 370 km
med en medeldiameter på 253 mm. I detta system ryms 35 400
m3 vatten som dag och natt, året runt cirkulerar och håller våra
kunder varma.
Den värmeenergi som produceras vid Värtaverket skulle räcka
till att hålla ca. 140 000 villor med värme under ett år.
Total energiproduktion 2009
Ca. 4 530 GWh varav
Värme
3 287 GWh
El
930 GWh
Kyla
313 GWh
Maximal effekt
Ca. 2 269 MW varav
Värme
1 755 MW
El
389 MW
Kyla
125 MW
Värmepumpsanläggningen Ropsten
Energihamnen
Värme -varifrån och vart?
Värme i Värtaverket produceras huvudsakligen av kraftvämeverk och/eller värmepumpar, allt beroende på aktuellt
värmebehov, elpris och pris på bränslen som används. När det
blir riktigt kallt ute får även s.k hetvattenpannor hjälpa till i
fjärrvärmeproduktionen.
I Värtaverkets kraftvärmeverk (KVV6) utnyttjas kol och biobränsle för produktion av el och värme. Bränslen och aska hanteras i helt slutna system för att minimera problem med damm,
lukt och buller. Ett normalt år svarar KVV6 för cirka 50 % av
värmeproduktionen vid anläggningen. Till KVV6 finns även en
rökgaskondensering. Rökgaskondensering är en metod för att
utvinna värmeenergi ur rökgaser från förbränning i kraftvärmeverk. Beroende på vilket bränsle som används så innehåller
rökgaserna en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner
rökgaserna under vattenångans daggpunkt får man denna att
kondensera, varvid kondensationsvärmen frigörs. Värmen tas
omhand och tillförs fjärrvärmenätet. El och värme kan även
produceras i Värtaverkets andra kraftvärmeverk (KVV1). Här
används flytande bränslen, i huvudsak bioolja.
Värtaverket är beläget i östra delarna av stadsdelen Hjorthagen. Närmaste granne är bostäder i norr, Lidingövägen i
söder och öster samt Fortums högspänningsställverk i väster.
I värmepumpsanläggningen vid Ropsten produceras värme baserat på naturens kretslopp. Solvärme som lagras i Lilla Värtans
vatten förädlas med hjälp av el till miljöanpassad fjärrvärme.
En del el in i processen ger tre delar fjärrvärme ut till kunderna.
Rent och effektivt. Ytterligare effektivitetsvinster uppnås genom att även fjärrkyla produceras vid Ropstens värmepumpsanläggning. I första hand genom att ta tillvara det kalla vattnet
i Lilla Värtan, s.k. frikyla, men sommartid blir sjövattentemperaturen ibland för hög varför värmepumparna får hjälpa till. Dubbel nytta uppnås alltså. Kylan distribueras sedan i ett separat
system ut till kunder i centrala Stockholm, året runt.
Slutligen finns även Energihamnen, belägen vid Norra kajen
strax söder om Lidingöbron. Till Energihamnen kommer allt
bränsle som används i Värtaverket och flera andra av Fortums
anläggningar i Stockholmsområdet. Bränsle till Energihamnen
transporteras med båt eller järnväg, allt i syfte att minimera
miljöpåverkan från transporter, till nytta för både lokala och
globala miljön.
Från Energihamnen transporteras flytande bränsle till övriga
anläggningar, där egen kaj finns, med hjälp av en speciellt
utvecklad pråm med dubbla skrov. Även här har miljöhänsyn
spelat in - pråmtransport för att avlasta Valhallavägen och
dubblet skrov för att skydda miljön.
Värtaverket och framtiden
De närmaste åren kommer Fortum investera stort i Värtaverket för att öka andelen förnybar klimatvänlig produktion
ytterligare. Redan 2015 kommer vi ha gått från dagens 45 %
förnybara bränslen till 70 %. Investeringarna kommer göra
Värtaverket till Europas i särklass störta anläggning för klimatvänlig kraftvärmeproduktion baserad på biobränsle. Satsningen
ingår i Fortums planer för att göra fjärrvärmen i Stockholm helt
klimatneutral till år 2030.
Hej!
Mitt namn är Olof Nordin och jag är
platschef på Värtaverket.
Har du ytterligare frågor angående
Värtaverket och dess framtid är du
välkommen att kontakta mig via
Fortums växel 08-671 70 00.
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget har starkt bidraget till att Stockholm har
utsetts till European Green Capital 2010 av EU. Företaget har 840 anställda, omsätter 7,4 miljarder kronor och har 11 750
miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 17 kommuner i Sverige. Företaget är den svenska delen av Heat Scandinavia som omfattar Fortums fjärrvärmeverksamhet i Norge och Sverige.