Nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtaverket

advertisement
Förnybart och resurssnålt
Redan idag är 87 procent av all energi vi använder för att producera
värme och el förnybar eller återvunnen, antingen i form av biomassa,
vattenkraft, spillvärme och avfallsenergi. När vårt nya biokraftvärme­
verk i Värtan tas i drift 2016 ökar vi andelen förnybar och återvunnen
energi i vår produktion till 90 procent.
Vi tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad i sorterat
brännbart avfall, värme ur renat avloppsvatten och överskottsvärme
från fjärrkylakunder. I ett kraftvärmeverk produceras värme och
el ­samtidigt. Det gör att kraftvärme i sig är mycket energieffektivt
­eftersom hela 90 procent av energin i ett bränsle kan utvinnas. Jämför
det med ett kolkraftverk som sällan utvinner mer än 30 procent av
­energin i bränslet. Fjärrvärmen är därför svårslaget resurssnål.
Vi sparar på både bränslen och miljön.
Nytt biobränslebaserat
kraftvärmeverk i Värtaverket
Helhetssyn på energisystem och klimateffekter
Sveriges elsystem är sammanlänkat med Europas. Minskad elimport
till eller ökad elexport från Sverige är bra för klimatet då vi undviker
att el produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Vi vill
effektivisera energisystemet totalt sett och genom att öka produktionen
i våra kraftvärmeverk minskas behovet av kolkraft i Europa.
Fler investeringar i Värtan
Ny pir i Energihamnen i Värtan
I Energihamnen i Värtan tar vi emot bränsle till Värtaverket. Där byg­
ger vi en ny pir (21x200 meter) med landström. Piren gör att vi kan ta
emot större fartyg, vilket är bättre för miljön. Landström innebär att
fartygen inte behöver köra sina dieselmotorer för att producera ström
när de ligger vid kaj.
När piren är klar kan vi ta emot cirka ett fartyg per dygn och det tar
cirka en dag att lossa ett fartyg. Varje dag kommer cirka 10 000 kubik­
meter flis hanteras i det nya biokraftvärmeverket. ­
Biobränslet kommer från hållbara skogsbruk i Skandinavien, Balti­
kum och Ryssland med tåg eller båt.
2016-06-29
Mer biobränslen i befintliga Värtaverket
Samtidigt som vi bygger det nya biokraftvärmeverket utvecklar vi även
det befintliga Värtaverket. För att kunna öka inblandningen av bio­
bränsle i nuvarande anläggning, har vi byggt en ny lossning, ett nytt
­transportsystem och en ny silo i Energihamnen i Värtan. Där ska i
första hand olivkärnekross lagras, men även andra fasta bio­bränslen.
Den nya bränslehanteringen gör att vi kan öka andelen biobränsle i
det befintliga Värtaverket och minska andelen fossila bränslen.
Bygget startade hösten 2012 och blev klart under 2014.
Illustration: urban design/gottlieb paludan
Fortum Värme bygger Sveriges största anläggning för produktion av förnybar e­ nergi med biobränslen. Det nya biokraftvärmeverket i Värtaverket är
ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm,
­Sverige och resten av Europa.
Det nya biokraftvärmeverket färdigt 2016
Bygget startade i januari 2013 och anläggningen ska tas i drift i
början av 2016. Anläggningen blir Sveriges största och ett av de större
biokraftvärmeverken i världen. Den förnybara energin ska utvinnas ur
restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar, toppar och
kvistar.
Kapacitet att värma 190 000 lägenheter
Biobränslet kommer att omvandlas till 750 gigawattimmar el och 1 700
gigawattimmar värme varje år. Det motsvarar uppvärmningen av cirka
190 000 normalstora lägenheter. Som jämförelse motsvarar det nästan
hälften av Göteborgs behov av fjärrvärme.
Många arbetstillfällen
Det nya kraftvärmeverket kommer att kosta cirka 4,5 miljarder kronor,
vilket är den största enskilda investeringen i bolagets historia och en
av de större industriinvesteringar som för närvarande genomförs i
Sverige.
Projektet kommer att sysselsätta cirka 1000 personer under den mest
intensiva byggperioden mellan 2014 och 2015. Det genererar samtidigt
jobb hos leverantörer av all utrustning och material som behövs för att
bygga verket.
Global klimatnytta
När det nya verket tas i drift i början av 2016 kommer vi att producera
värme och el samtidigt. Den förnybara el som produceras kommer att
leda till positiva globala klimateffekter genom att den ersätter el som
annars produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Det
betyder att vårt biokraftvärmeverk ensamt minskar Europas koldioxid­
utsläpp med hela 650 000 ton per år.
Lokala miljöeffekter
Satsningen på vårt biokraftvärmeverk tillsammans med att öka bio­
bränsleinblandningen i det befintliga Värtaverket minskar användning­
en av kol. Det nya biokraftvärmeverket kommer att minska koldioxid­
utsläppen i Stockholm med 126 000 ton per år, vilket motsvarar vad
vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader.
Fakta om biokraftvärmeverket i Värtan
Bygget av ett av världens största biobränslebaserade kraftvärmeverk startade i januari 2013 och tas i drift i början av 2016.
u När vårt nya biokraftvärmeverk i Värtan tas i drift 2016 ökar
vi andelen förnybar och återvunnen energi i vår produktion till
90 procent.
u 4,5 miljarder kronor investeras i det nya biokraftvärmeverket.
u Flis, bark, grenar och kvistar kommer årligen att ­omvandlas
till 750 GWh el och 1 700 GWh värme, vilket motsvarar
­uppvärmningen av 190 000 lägenheter.
u Koldioxidutsläppen i Stockholm minskar med cirka 126 000 ton
per år, vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut
under 1,5 månader.
u De globala koldioxidutsläppen minskar med 650 000 ton årligen
genom att förnybar el produceras och exporteras till Europa
och därmed tränger undan el producerad med fossila bränslen.
u
Download