Nytt biokraftvärmeverk i Värtaverket

advertisement
Förnybart och resurssnålt
Redan idag är 80 procent av all energi vi använder för att producera
värme och el förnybar eller återvunnen, antingen i form av biomassa,
vattenkraft, spillvärme och avfallsenergi. Inom tre år ökar vi andelen
förnybar och återvunnen energi i vår produktion från 80 till 90 procent.
Vi tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad i sorterat
brännbart avfall, värme ur renat avloppsvatten och överskottsvärme
från fjärrkylakunder. I ett kraftvärmeverk produceras värme och
el ­samtidigt. Det gör att kraftvärme i sig är mycket energieffektivt
­eftersom hela 90 procent av energin i ett bränsle kan utvinnas. Jämför
det med ett kolkraftverk som sällan utvinner mer än 30 procent av
­energin i bränslet. Fjärrvärmen är därför svårslaget resurssnål.
Vi sparar på både bränslen och miljön.
Nytt biokraftvärmeverk
i Värtaverket
Helhetssyn på energisystem och klimateffekter
Sveriges elsystem är sammanlänkat med Europas. Minskad elimport
till eller ökad elexport från Sverige är bra för klimatet då vi undviker
att el produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Vi vill
effektivisera energisystemet totalt sett och genom att öka produktionen
i våra kraftvärmeverk minskas behovet av kolkraft i Europa.
Fler investeringar i Värtan
Ny pir i Energihamnen i Värtan
I Energihamnen i Värtan tar vi emot bränsle till Värtaverket. Där byg­
ger vi en ny pir (21x200 meter) med landström. Piren gör att vi kan ta
emot större fartyg, vilket är bättre för miljön. Landström innebär att
fartygen inte behöver köra sina dieselmotorer för att producera ström
när de ligger vid kaj.
När piren är klar kan vi ta emot cirka ett fartyg per dygn och det tar
cirka en dag att lossa ett fartyg. Varje dag kommer cirka 10 000 m3 att
hanteras i det nya biokraftvärmeverket. ­
Biobränslet är kommer från hållbara skogsbruk i Skandinavien, Balti­
kum och Ryssland med tåg eller båt.
2014-10-20
Mer biobränslen i befintliga Värtaverket
Samtidigt som vi bygger det nya biokraftvärmeverket utvecklar vi
även det befintliga Värtaverket. För att kunna öka inblandningen
av biobränsle i nuvarande anläggning, bygger vi ny lossning, nytt
­transportsystem och en ny silo i Energihamnen i Värtan. Vi kommer i
första hand att lagra olivkärnekross, men även andra fasta bio­bränslen.
Den nya bränslehanteringen gör att vi kan öka andelen biobränsle
redan från 2014 i det befintliga Värtaverket och minska andelen fossila
bränslen.
Bygget startade hösten 2012 och beräknas vara klart kring årsskiftet
2013/2014.
Det nya biokraftvärmeverket byggs bredvid det befintliga Värtaverket i Stockholm.
Illustration: urban design/gottlieb paludan
Fortum bygger Sveriges största anläggning för produktion av förnybar
­energi med biobränslen. Det nya biokraftvärmeverket i Värtaverket är ett
viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm,
­Sverige och resten av Europa.
Det nya biokraftvärmeverket färdigt 2016
Bygget startade i januari 2013 och anläggningen ska tas i drift i
januari 2016. Anläggningen blir Sveriges största och ett av de större
biokraftvärmeverken i världen. Den förnybara energin ska utvinnas
ur restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar, toppar
och kvistar.
Kapacitet att värma 190 000 lägenheter
Biobränslet kommer att omvandlas till 750 gigawattimmar el och 1700
gigawattimmar värme varje år. Det motsvarar uppvärmningen av cirka
190 000 lägenheter om 65 kvm. Som jämförelse motsvarar det nästan
hälften av Göteborgs behov av fjärrvärme.
Många arbetstillfällen
Det nya kraftvärmeverket kommer att kosta cirka 4,4 miljarder kronor,
vilket är den största enskilda investeringen i bolagets historia och en
av de större industriinvesteringar som för närvarande genomförs i
Sverige.
Projektet kommer att sysselsätta 800–1000 personer under den mest
intensiva byggperioden mellan 2014 och 2015. Det genererar samtidigt
jobb hos leverantörer av alla utrustning och material som behövs för
att bygga verket.
Global klimatnytta
När det nya verket tas i drift i januari 2016 kommer vi att producera
värme och el samtidigt. Den förnybara el som produceras kommer att
leda till positiva globala klimateffekter genom att den ersätter el som
annars produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Det
betyder att vårt biokraftvärmeverk ensamt minskar Europas koldioxid­
utsläpp med hela 650 000 ton per år.
Lokala miljöeffekter
Satsningen på vårt biokraftvärmeverk tillsammans med att öka bio­
bränsleinblandningen i det befintliga Värtaverket minskar användning­
en av kol. Det nya biokraftvärmeverket kommer att minska koldioxid­
utsläppen i Stockholm med 126 000 ton per år, vilket motsvarar vad
vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader.
Snabbfakta om investeringarna i Värtaverket
Bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk
startade januari 2013 och tas i drift i januari 2016
u Satsningarna i Värtaverket ökar andelen förnybar och återvunnen
energi från 80 till 90%
u 4,4 miljarder investeras i det nya biokraftvärmeverket
u Flis, bark, grenar och kvistar kommer årligen att ­omvandlas
till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar
­uppvärmningen av 190 000 lägenheter om 65 kvm
u Minskar CO 2 -utsläppen i Stockholm med cirka 126 000 ton per
år, vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under
1,5 månader
u De globala CO2 -utsläppen minskar med 650 000 ton årligen
genom att förnybar el produceras och exporteras till Europa
och därmed tränger undan el producerad med fossila bränslen
u
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards