Likabehandlingsplan Fresta 150317

advertisement
Sida 1 av 10
Frestaskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: F-5 och Fritidshem
Läsår: 2014/2015
Sida 2 av 10
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
F-5 och Fritidshem.
Ansvariga för planen
Rektor Elisabeth Brandell och biträdande rektor Sicci Heijmer är ytterst ansvariga för att planen
fastställs. Planen utformas tillsammans med Maria Karlsson, Eva Gustavsson och Sara Lennvall i
trygghetsgruppen.
Vår vision
Frestaskolan skall vara en trygg plats för våra elever och vår personal. Alla skall mötas med respekt
för sin person och sitt arbete. Ingen skall diskrimineras, trakasseras eller behandlas kränkande.
Denna likabehandlingsplan är en vägvisare för elever och personal på Frestaskolan för att vi på bästa
sätt skall fungera i gemenskap på skolan och fritidshemmet. Planen utgår från gällande lagtexter och
bygger på vår värdegrund Frestagrunden och Läroplanen - trygghet, respekt och ansvar som gäller i
alla situationer mellan elev, elev och personal och mellan personalen.
All personal ska vara väl förtrogen med, samt arbeta utifrån denna Likabehandlingsplan som
revideras varje år.
Planen gäller från
2014-08-25
Planen gäller till
2015-08-25
Läsår
2014/2015
Elevernas delaktighet
Under läsårets gång får eleverna besvara enkäter från Friends, skolans egna enkät samt en
kundundersökning från Upplands Väsby kommun (åk 5) om trygghet och trivsel på skolan. Eleverna
har inflytande via klassråd och elevråd som hålls kontinuerligt under året.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare får besvara en enkät från Upplands Väsby kommun (vårdnadshavare för elever i Fsk,
åk2 och åk 5). Skolrådet, med en representant från varje klass, träffas regelbundet under året där de
möter personal och skolledning för att behandla bla trygghetsfrågor.
Personalens delaktighet
Under studiedagarna i juni görs årligen en utvärdering av likabehandlingsplanen i arbetslagen, där
även förslag på nya mål läggs fram. På en studiedag under augusti samt löpande under året (APT)
följs likabehandlingsplanen upp.
Sida 3 av 10
Förankring av planen
Elever: Planen förankras under början av höstterminen under en treveckorsperiod då vi arbetar
intensivt med trivsel, trygghet samt värdegrundsarbete. Löpande under året arbetar vi med planen
via elevråd, klassråd samt klassläraren.
Vårdnadshavare: Planen förankras via mail till vårdnadshavare samt på första föräldramötet under
höstterminen. Planen finns även på hemsidan www.magnetica.se
Personal: Planen förankras via APT och arbetslag.
Sida 4 av 10
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärdering och analys av föregående års plan gjordes av trygghetsgruppen samt skolledning i
samråd med Friends. Elever har bidragit till utvärderingen genom klassråd och elevråd.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Trygghetsgruppen, skolledning och elever.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi identifierade otrygga platser; toaletter samt omklädningsrum. Vi kan se en förbättring av
kränkningar på nätet. Arbetet mot kränkningar på nätet fortsätter under detta läsår.
Årets plan ska utvärderas senast
2015-06-15
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Personal: Studiedag, APT, arbetslagsmöten, ledningsgruppsmöten.
Elever: klassråd, elevråd, enkät
Vårdnadshavare: föräldramöten, enkät
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor och biträdande rektor.
Sida 5 av 10
Främjande insatser
Namn
Smarta på nätet
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Öka medvetenhet i nätetikett.
Eleverna ska få förståelse för hur man använder mobil/Ipad/surfplatta på rätt sätt.
Eleverna ska ha kännedom om vad konsekvenserna kan bli vid fel användning.
Vi följer upp genom att besvara frågor kring ämnet i Friendsenkäten.
Insats
- Genom olika värderingsövningar ge eleverna verktyg.
- Arbeta med frågor kring ämnet i värdegrundsarbetet.
- Aktiviteter och övningar som rör värdegrundsfrågor på nätet.
-Informera vårdnadshavare om arbetet kring ”smarta på nätet”
Ansvarig
Rektor, bitr.rektor, pedagoger både inom skolan och fritidshemmet
Datum när det ska vara klart
2015-06-15
Sida 6 av 10
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggning sker genom enkätundersökningar. Åk 3-5 genomför Friendsenkät som berör trygghet
och trivsel, F-2 gör skolans motsvarande enkät.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling p.g.a: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna besvarar enkäter som berör samtliga diskrimineringsgrunderna, klassråd samt elevråd.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Genom studiedagar, APT, enkät samt Friendsutbildning med övningar och lektionsuplägg.
Resultat och analys
Utifrån sammanställning av enkäterna görs en analys som i sin tur ligger till grund för fortsatt
främjande och förebyggande arbete. Otrygga platser på skolan är: toaletterna samt omklädningsrum
och duschar. Dessa har känts otrygga p.g.a. liten personalnärvaro och engagemang.
Sida 7 av 10
Förebyggande åtgärder
Namn
Trygga i omklädningsrummet
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling p.g.a: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning
Mål:
Att få eleverna att känna sig trygga i omklädningsrummet – nolltolerans mot verbala
kränkningar.
Uppföljning:
Sker via enkäter, klassråd och elevråd
Åtgärd
- Alltid en personal i omklädningsrummen när eleverna är där.
- Arbeta genom samtal och övningar med eleverna om hur man är mot varandra i ett
omklädningsrum.
- Sätta upp affischer med goda råd i omklädningsrummen.
Motivera åtgärd
I elevenkäten framkom det att omklädningsrummen är en otrygg plats som vi behöver göra
trygg.
Ansvarig
Alla pedagoger på skolan
Datum när det ska vara klart
2015-06-15
Sida 8 av 10
Namn
Trygga på toaletten
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling p.g.a: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Mål och uppföljning
Mål:
Att få eleverna att känna sig trygga på toaletterna.
Uppföljning:
Sker via enkäter, klassråd och elevråd
Åtgärd
- Samtala med eleverna om hur ett toalettbesök kan gå till, såväl som att hålla rent efter sig,
att stå och vänta på sin tur och låta varandra vara ifred på toaletten.
- Se till att det finns haspar på alla toaletter.
- Personalen ser över toaletterna under varje dag.
- Tillgång till engångshandskar och våtservetter på varje toalett.
Motivera åtgärd
I elevenkäten framkom det att toaletterna är en otrygg plats som vi behöver göra trygg.
Tryggheten handlar dels om lås samt hur toaletterna är städade.
Ansvarig
Alla pedagoger på skolan
Datum när det ska vara klart
2015-06-15
Sida 9 av 10
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Schema för pedagogerna i omklädningsrum, rastvärdsschema för att pedagogerna ska få en god
uppsikt över eleverna. Pedagogerna som är rastvärdar ska vara aktiva och engagerade. Nolltolerans
mot kränkningar gäller.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
1.Klasslärare/fritidspersonal 2. Trygghetsgruppen: Maria Karlsson, Eva Gustavsson, Sara Lennvall 3.
Biträdande rektor 4. Rektor
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
1. Pedagog samtalar med berörda elever, utreder det och dokumenterar. Rektor informeras om
kränkningen och arbetets gång.
2. Pedagog kontaktar berörda elevers vårdnadshavare. Kontakten/samtalet dokumenteras.
3. Arbetslaget informeras och vidtar lämpliga åtgärder.
4. Om trakasserierna eller kränkningarna inte upphör trots arbetslagets insatser, kopplas
trygghetsgruppen in.
5. Pedagog går igenom ärendet tillsammans med trygghetsgruppen.
6.Trygghetsgruppen bestämmer vilka som går in i ärendet. Kontinuerlig återkoppling sker vidare
mellan kontaktperson och berörda lärare/pedagoger under hela arbetets gång. Dokumentation
upprättas. Rektor informeras.
7. Samtal förs med inblandade elever (förövare och utsatt). Särskild samtalsmall används. Vad,
vem/vilka, när, var, hur, är grundläggande utgångspunkter i samtal med både förövare och utsatt.
Tillvägagångssättet för samtal anpassas efter problematik och individ (det kan t ex ske i grupp eller
enskilt, med eller utan vårdnadshavares närvaro).
8. Kontaktpersonen tar kontakt med inblandade elevers vårdnadshavare samma dag och innan
samtalet sker.
9. Återkoppling ges till berörda pedagoger och annan berörd personal med nödvändig information.
Berörd personal informeras så att samtliga kan ha extra uppsikt kring förövaren och den utsatta.
10. Efter ca en vecka har kontaktpersonen uppföljningssamtal med samtliga inblandade. Även dessa
dokumenteras. Vid behov kopplas också annan personal in. Här är det viktigt att tänka på att både
den som varit utsatt och den som har utsatt någon kan vara i behov av stöd. Det kan också bli
aktuellt att respektive klasslärare svarar för ytterligare uppföljning.
Sida 10 av 10
11.Om kränkningen inte upphör ansvarar rektor för vidare åtgärder. I samarbete med ansvarig
pedagog sammankallar rektor till möte med vårdnadshavare. Grova överträdelser kan leda till att
kontakt tas med socialtjänst eller polis för konsultation om vidare åtgärder.
12. När trygghetsgruppen avslutar ärendet skriver man ett dokumentationsprotokoll som förvaras i
elevakt samt i trygghetsgruppens pärm.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Rektors och biträdande rektors ansvar
1.Samtal elev-rektor-vårdnadshavare.
2. Samtal rektor-berörd personal
3. Dokumentation av utredning, huvudmannen informeras.
4. Lämpliga åtgärder för ärendet.
Rutiner för uppföljning
Sker i samband med utvärderingen/revidering av likabehandlingsplanen i juni. Rektor ansvarar.
Rutiner för dokumentation
Dokumentation sker skriftligt av trygghetsgruppen och den/de som har hand om ärendet. Rektor
delges dokumentationen. Antalet kränkningar rapporteras årligen till huvudmannen.
Ansvarsförhållande
Se ”rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra elever”.
Download