Trygghetsplan/elever

advertisement
Hovstaskolans Trygghetsplan
-en kortversion för föräldrar
Hovstaskolans Trygghetsplan finns i en mer omfattande version. Den gäller för alla som
verkar inom Hovstaskolan. Enligt skollagen är alla som verkar inom skolan skyldiga att aktivt
motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling.
På Hovstaskolan får diskriminering, mobbning eller annan form av kränkande behandling på
inga villkor förekomma1. Det är absolut förbjudet att i ord eller handling kränka en elev eller
vuxen. Lagen och den som är utsatt bestämmer om det är en kränkning. Det går alltså inte att
säga att det ”bara var på skoj”. Man får inte heller uppmana någon till diskriminering eller
annan kränkande behandling.
 Som diskriminering räknas att behandla någon på ett annorlunda sätt p.g.a. dess kön,
etniska tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller religion2.
 Som mobbning räknas varje fall där någon/några upprepade gånger utsätter en eller ett
fåtal personer för kränkningar. Detta gäller även nätmobbning3.
 Som kränkande behandling räknas t.ex. våld, skällsord, förolämpningar och
utfrysning, att man pratar illa om någon och sprider rykten.
 Handlingen räknas som kränkande om den som utsätts för handlingen upplever sig
kränkt, även om den utsättande inte har detta uppsåt.
 Kränkningar, hot om våld och våld som i samhället kan bedömas som brott
polisanmäls.
 Alla elever är informerade om att hot, våld och kränkningar kan polisanmälas och på
inga villkor accepteras på Hovstaskolan.
 Skolledningen beslutar om polisanmälan skall göras. Det är skolledningen som gör
polisanmälan. Skolledningen kan också besluta om att anmäla händelsen till
socialtjänsten.
En befogad tillsägelse ska dock inte räknas som kränkande behandling. Tillsägelsen är
befogad om den är ägnad att skapa ett gott arbetsklimat eller skydda annan person eller
egendom, och om det är rimligt att anta att den uppnår något av dessa mål.
1
Se definitioner i bilaga
Se definitioner i bilaga
3
Se definition i bilaga
2
På Hovstaskolan arbetar vi för att förhindra att kränkningar och mobbning uppstår, till
exempel:
 Vi har en trygghetsgrupp med 2 pedagoger från varje enhet. Vid behov är även
kuratorn och skolsköterskan är med.
 Vi har kamratstödjare bland eleverna.
 Vi har alltid rastvärdar ute på alla raster och vid skolbusshållsplatsen.
 Alla klasser har Livskunskap på schemat, ingår fr.o.m i år i SO, då vi bl.a. arbetar med
frågor kring attityder och värderingar.
 Arbetslaget tar upp och diskuterar frågan om elever som kan vara utsatta.
 Elever kan anonymt anmäla till någon från trygghetsgruppen, till annan vuxen eller till
någon kamratstödjare om de känner sig utsatta eller om de vet någon annan som är
utsatt.
 Trygghetsgruppen har en fast tid varje vecka för att träffas. På denna tid träffar de
kamratstödjarna varannan vecka.
 Klasslärare har diskussioner om trivsel och trygghet på utvecklingssamtalen med elev
och vårdnadshavare.
 All personal arbetar för att skolans regler ska följas. Vid misstanke om mobbning
kontaktas trygghetsgruppen för bedömning och ev. åtgärder kring ärendet.
Om man misstänker att mobbning pågår behandlas ärendet av
trygghetsgruppen så här:
Trygghetsgruppen gör en bedömning av fallet och avgör om det skall leda till åtgärder.
Hovstaskolans arbetsmetod innebär att två vuxna från trygghetsgruppen genomför ett samtal
med den elev som är utsatt för att få förstahandsinformation om vad som hänt. Därefter
genomförs enskilda samtal med den/de elever som uppfört sig på ett oacceptabelt sätt.
Eleven/eleverna upplyses då om vilka handlingar skolan inte accepterar, samt att han/hon
kommer att få en två veckors lång prövotid där han/hon står under särskild uppsyn. Kontakt
med den utsatta elevens/elevernas vårdnadshavare samt med vårdnadshavare till den/de elever
som utsatt, tas samma dag som samtalet genomförts.
Efter prövotidens slut tar man ett nytt samtal med alla inblandade elever, samt kontaktar de
berörda elevernas vårdnadshavare för att de ska få veta utfallet av åtgärderna. Om
mobbningen inte upphört kallas berörda elever och vårdnadshavare till enskilda samtal. I vissa
fall kan det innebär att ärendet polisanmäls.
Bilaga 1: Definitioner
Definitioner av ord och begrepp i Hovstaskolans Trygghetsplan
Diskriminering: Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande handling av individer
eller grupper av individer utifrån olika grunder
Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp personer med gemensamma nationella eller
etniska ursprung, ras eller hudfärg. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om
du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan även ha
flera etniska tillhörigheter.
Funktionshinder: Är bestående fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga.
Kränkning: En enskild handling som upplevs utsättande, även om det inte var den
bakomliggande tanken.
Könsdiskriminering: Bli utsatt för diskriminering eller trakasserier p.g.a. kön.
Mobbning: Upprepade negativa handlingar då någon eller några medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag
Nätmobbning: En form av kränkning eller mobbning som sker genom SMS eller andra sociala
medier (på Internet).
Religionsuppfattning: Ingen ska missgynnas eller kränkas i skolan p.g.a. sin religion.
Sexuell läggning: En negativ syn, medveten negativ värdering eller kränkning av en individ
eller en grupp på grund av personens/personernas sexuella läggning så som homo- eller
bisexualitet.
Download