Handling 2007 nr 66 Göteborg Energi AB:s förvärv av Sörred Energi

Handling 2007 nr 66
Göteborg Energi AB:s förvärv av Sörred Energi AB
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag i tjänsteutlåtande den 25 april 2007 och
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Anteckna att Göteborg Energi AB:s förvärv av Sörred Energi AB varit
föremål för ställningstagande enligt 3 kap. § 17 punkt 3 kommunallagen.
2. Göteborg Energi AB:s styrelse får i uppdrag att tillse att bolagsordningen för
Sörred Energi AB i tillämpliga delar anpassas till kommunallagen.
3. Delegera till kommunstyrelsen att godkänna den i enlighet med beslutspunkt
2 ändrade bolagsordningen.
Göteborg den 2 maj 2007
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Göran Johansson
Christina Hofmann
1 (1)
GÖTEBORGS STADSKANSLI
Stadsutveckling, Näringsliv, Fritid
Lena Johansson
Tfn: 031-61 11 88
[email protected]
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Utfärdat
2007-04-25
Rnr 112/07
Dnr 0563/07
Göteborg Energi ABs förvärv av Sörred Energi AB
FÖRSLAG TILL BESLUT
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
1. Anteckna att Göteborg Energi ABs förvärv av Sörred
Energi AB varit föremål för ställningstagande enligt 3 kap.
17 § 3 p. KL
2. Ge Göteborg Energi ABs styrelse i uppdrag att tillse att
bolagsordningen för Sörred Energi AB i tillämpliga delar
anpassas till Kommunallagen.
3. Delegera till Kommunstyrelsen att godkänna den i enlighet
med beslutspunkt 2 ändrade bolagsordningen
SAMMANFATTNING
Göteborg Energi AB har på sammanträde den 12 april 2007 beslutat att förvärva Sörred
Energi AB. I enlighet med KL 3 kap 17 § 3 p har bolaget hemställt till Göteborgs
Kommunfullmäktige att ta ställning förvärvet.
Sörred Energi AB är ett energiföretag som förser Volvo Torslandafabriken och
Torslandaområdet med media i form av elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och
avlopp. Sörred Energi AB är ett helägt dotterbolag till Volvo Group Real Estate, VGRE
(f d Danafjord AB) som i sin tur är helägt av AB Volvo.
Stadskansliet konstaterar att Göteborg Energi AB är bildat i enlighet med
kommunallagens bestämmelser (3 kap. 16-17 §§ KL). Kommunfullmäktige har genom
beslut fastställt ändamålet med bolaget. Kommunala elföretag som har bildats med stöd
av ovanstående bestämmelser är i viss mån undantagna från kommunallagens
lokaliseringsprincip och skall drivas på affärsmässiga grunder enligt bestämmelser i
7 kap. ellagen (1997:857).
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Göteborg Energi ABs styrelse har det affärsmässiga ansvaret för bolaget. Förvärvet är
fattat inom ramen för detta ansvar.
Bilaga 1 Hemställan från Göteborg Energi
Bilaga 2 Ekonomisk historik
Lena Johansson
Björn Johansson
BESLUTSÄRENDE
1 (6)
2007-03-29
Expertstab
Bertil Wiktorén / X00A
6003
Diarienr
Förvärv av Sörred Energi AB
Bakgrund
Sörred Energi AB är ett energiföretag som förser Volvo Torslandafabriken och
Torslandaområdet med media i form av elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten
och avlopp. Sörred Energi AB är ett helägt dotterbolag till Volvo Group Real
Estate, VGRE (f d Danafjord AB) som i sin tur är helägt av AB Volvo.
Göteborg Energi har under några år fört diskussioner med Danafjord om
energisystemen och -försörjningen i väster och 2005 förvärvade Göteborg Energi
ett av Danafjord uppbyggt fjärrvärmesystem inom Arendalsområdet. Konkreta
förhandlingar om eventuellt förvärv av Sörred Energi AB påbörjades för ca ett år
sedan.
Beskrivning av Sörred Energi AB
Parallellt med att Torslandafabriken byggdes upp byggde Volvo ut
produktionsanläggningar och distributionsanläggningar för att förse fabriken med
olika media. Bl a byggdes en panncentral i anslutning till fabriken. 1979 tecknade
Volvo ett avtal med dåvarande BP-raffinaderiet om leverans av spillvärme från
raffinaderiet och den leveransen pågår fortfarande från nuvarande
Preeemraffinaderi. 1988 tecknade Volvo avtal med Göteborg Energi om leverans
av naturgas för processändamål och för värmeproduktion.
I samband med försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford bildades Sörred
Energi AB och hit fördes allt ägande av anläggningar för mediaproduktion och –
distribution till Torslandafabriken. Sörred Energi AB är ett personallöst bolag.
Sörred Energi AB köper managementtjänster från VGRE och drift- och
underhållstjänster från extern entreprenör.
Sörred Energi AB:s verksamhet
Media
Elnät
Fjärrvärme
Gas
Vatten/avlopp
Tryckluft
Leveranser
310 GWh
230 GWh
70 GWh
1000 km3
90 kNm3
Total omsättning ca 180 Mkr per år.
c:\documents and settings\frinow0712\desktop\bilaga 1 frvrvsrredenergiabbeslutshandling.doc
Ver 3.0 2006-06-20
BESLUTSÄRENDE
2 (6)
2007-03-29
Expertstab
Bertil Wiktorén / X00A
6003
Leveranser och omsättning är i samma storleksordning som i Uddevalla Energi
och något mindre än i Mölndal Energi.
Ekonomisk information
Förvärvat bolag fyller koncernen Göteborg Energis ekonomiska avkastningskrav.
Köpeskillingen uppgår till 279 MSEK efter att nettoskulden justerats. Extra
bolagsstämma kommer hållas och ny bolagsordning där beslut om ny
bolagsordning kommer att antas.
Vidare bilägges ekonomisk historik om 3 år.
Se bilaga 1.
Teknisk beskrivning
Elnät
Elnätet består i huvudsak av ett 10 kV elnät med ca 55 MW effekt. Nätet matas
från två mottagningsstationer med vardera 2 st 40 kVA transformatorer. Större
delen av kablarna ligger i gångbara kulvertar. 85 % av ställverken är utbytta till
modern standard. Nätet framstår efter besiktning som välskött.
Fjärrvärme
Värmesystemet inom Torslandafabriken är uppbyggt som ett konventionellt
fjärrvärmesystem med en produktionsanläggning i Sörred med 4 st pannor för
värmeproduktion, med ett distributionssystem som i huvudsak ligger i gångbara
kulvertar och med en anslutning till Preems raffinaderi för mottagande av
spillvärme. Pannorna kan eldas med olja och gas. Dessutom finns möjlighet att
använda el för värmeproduktion i en elpanna. Fjärrvärmesystemet har en högre
temperatur än normalt och är dimensionerat för 180 grader C och 16 bar tryck.
Fastigheterna är anslutna till systemet via normala fjärvärmecentraler som ägs av
Sörred Energi.
Värmebehovet inom Torslandaområdet uppgår till ca 230 GWh per år. Behovet
täcks av spillvärmeleveranser till 60-80 % beroende på väder och Preems process.
I övrigt används gas, olja och el.
Fjärrvärmesystemet är relativt gammalt men välskött. Enligt uppgift är ca 1000 m
av fjärrvärmeledningarna isolerade med asbest.
c:\documents and settings\frinow0712\desktop\bilaga 1 frvrvsrredenergiabbeslutshandling.doc
Ver 3.0 2006-06-20
Diarienr
BESLUTSÄRENDE
3 (6)
2007-03-29
Expertstab
Bertil Wiktorén / X00A
6003
Gas
Gas används förutom till värmeproduktion i panncentralen i måleriet för torkning
och för förbränning av kolväten i sandfilter. Mängden gas för processändamål
uppgår till ca 70 GWh per år. Gassystemet är relativt nytt och i gott skick.
Tryckluft
Tryckluft för fabriken produceras centralt i skruvkompressorer i panncentralen
och levereras ut till användarna via rörsystem som i huvudsak är förlagda i
gångbara kulvertar.
Vatten/avlopp
För vattensystemet finns två vattentorn inom området. I övrigt ett normalt
vattensystem som ringnät inom Torslandafabriken. Dessutom finns ett
dagvattensystem och ett avlopp-/spillvattensystem. Systemen anslutna till VAverkets ledningar i områdesgräns.
Dagvattensystemet och avloppssystemet har haft ett antal läckor och här kommer
det att behövas byte av en del ledningssträckor efterhand.
Värdering
Vid värderingen av bolaget har vi i huvudsak använt en kassaflödesvärdering.
Synergier
De synergier vi i huvudsak ser på kort sikt är dels att ta över tjänsterna i det
administrativa avtalet från VGRE till GE vilket kan ske omgående och att efter
hand ta över drift och underhåll i egen regi och i huvudsak med egen personal.
Vidare ser vi möjligheterna att efterhand ansluta Sörred Energis
fjärrvärmeanläggningar till vårt fjärrvärmesystem, sänka temperaturnivåerna till
c:\documents and settings\frinow0712\desktop\bilaga 1 frvrvsrredenergiabbeslutshandling.doc
Ver 3.0 2006-06-20
Diarienr
BESLUTSÄRENDE
4 (6)
2007-03-29
Expertstab
Bertil Wiktorén / X00A
6003
Diarienr
normal fjärrvärmetemperatur, ersätta naturgas för produktion av värme och på sikt
kunna optimera och förbilliga leveranserna av fjärrvärme till Sörred Energi och
Torslandaområdet.
Möjligheterna att bygga ut kylsystem och leverera kyla till Torslandaområdet
underlättas av ett eventuellt förvärv liksom möjligheterna att leverera
energitjänster till Torslandaområdet.
Inom Torslandafabrikens område planeras ett antal utbyggnader som innebär nya
leveranser av fjärrvärme och el och anslutningar till Sörred Energi. Den viktigaste
etableringen är ett planerat Logistikcenter mellan Hisingsleden och Sörred.
Hot och möjligheter, riskbedömning
Möjligheter
Affärens möjligheter är i huvudsak angivna under avsnittet synergier.
Hot
Det främsta hotet mot affärens lönsamhet är om Volvos produktion av bilar i
Torslandafabriken minskar väsentligt eller om produktion flyttas från
Torslandafabriken. Det är svårt att förutse hur den amerikanska bilkrisen skulle
kunna påverka Torslandafabriken.
Ett annat hot är att kostnaderna för reinvesteringar i vatten- och avloppsnät visar
sig vara större än förutsett.
Vår organisation
Förslag till styrelsesammansättningen i det förvärvade bolaget Sörred Energi AB
org nr 556618-8651.
Ordinarie ledamöter
Bengt-Göran Dalman
Roger Pettersson
Peter Trygg
ordf
c:\documents and settings\frinow0712\desktop\bilaga 1 frvrvsrredenergiabbeslutshandling.doc
Ver 3.0 2006-06-20
BESLUTSÄRENDE
5 (6)
2007-03-29
Expertstab
Bertil Wiktorén / X00A
6003
Suppleanter
Margareta Fischer
Anette Winter
Revisorer
Deloitte Hans Warén
Lekmannarevisor
Lennart Carlsson
Elisabeth Ohlin
Lekmannarevisorsuppleant
Marianne Bengtsson
Bo Forsäng
Beslut i styrelsen över Göteborg Energi AB.
Vid styrelsemöte den 12 april 2007 beslöt styrelsen över Göteborg Energi AB
att
genomföra förvärv av samtliga aktier i Sörred Energi AB
att
uppdra åt VD att underteckna samtliga för ovannämnda
transaktioners genomförande erforderliga handlingar
att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna förvärvet
att
föreslå kommunfullmäktige att styrelsen i Sörred Energi AB ska
bestå av Bengt-Göran Dalman som ordförande med ordinarie
ledamöterna Roger Pettersson och Peter Trygg och med
suppleanterna Margareta Fischer och Anette Winter
att
till ordinarie revisor föreslå Deloitte Hans Warén och till
lekmannarevisorer föreslå Lennart Carlsson och Elisdabeth Ohlin
och till lekmannarevisorssuppleanter föreslå Marianne Bengtsson
och Bo Forsäng
att
besluta att utse Bengt-Göran Dalman som ordförande med
ledamöterna Roger Pettersson, Peter Trygg, Margareta Fischer och
Anette Winter att verka som interimstyrelse över Sörred Energi AB
c:\documents and settings\frinow0712\desktop\bilaga 1 frvrvsrredenergiabbeslutshandling.doc
Ver 3.0 2006-06-20
Diarienr
BESLUTSÄRENDE
6 (6)
2007-03-29
Expertstab
Bertil Wiktorén / X00A
6003
Diarienr
fram till att kommunfullmäktige beslutat om Sörred Energi ABs
styrelse
att
förklara denna paragraf för omedelbart justerad
Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen över Göteborg Energi AB
att
fullmäktige godkänner förvärvet av Sörred Energi AB och
att
fullmäktige beslutar om styrelsens sammansättning enligt
ovanstående förslag
Göteborg som ovan
Lennart Alverå
Ordförande
Anders Hedenstedt
VD
c:\documents and settings\frinow0712\desktop\bilaga 1 frvrvsrredenergiabbeslutshandling.doc
Ver 3.0 2006-06-20