Egenmätning av blodsocker vid livsstilsbehandlad eller

Vårdprogram
för diabetes i
Östergötland
Min plan för egenmätning
En plan för hur ofta och när du bör testa dig bör
göras i samråd med diabetessköterska eller läkare.
Egenmätning av blodsocker (plasmaglukos)
vid livsstilsbehandlad eller tablettbehandlad
diabetes typ 2.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………
Målsättningen för din behandling är att du skall
må bra och att ditt blodsocker håller sig inom
acceptabla gränser.
Medtag alltid dina aktuella blodsockervärden
inför diabeteskontroller för att ha som underlag
vid diskussion om din behandling.
Vänd dig till din diabetessköterska eller
läkare om du inte mår bra eller har problem
med din behandling.
Tel: ………………………………………………
Namn: …………………………………………...
4
1
Vid livsstils- och tablettbehandling är nyttan av
systematiska blodsockerkontroller ej
dokumenterad och skall därför inte användas
rutinmässigt.
Ibland kan du ha nytta av att testa dig i
pedagogiskt syfte för att få kunskap om hur mat,
motion, stress påverkar din diabetes, särskilt när
du nyligen fått diabetes
Normalt blodsocker när man inte har diabetes
är:
Fastande
3,8–6
mmol/l
<9
mmol/l
Vid akut sjukdom, kortisonbehandling, ändrad
diabetesbehandling rekommenderas
blodsockerkontroller.
Efter måltid
Vid tablettbehandling med vissa läkemedel som
gör att bukspottkörteln frisätter mera insulin kan
symtom på lågt blodsocker förekomma. I dessa
fall kan det finnas skäl att testa blodsocker
Målvärden vid livsstils- och tablettbehandlad
diabetes (individuella avsteg kan göras):
Tester som tas ska ge dig svar på en fråga eller
fundering. Du måste kunna tolka resultatet, lära
dig något av det och eventuellt göra en åtgärd.
Fastande
5–7
mmol/l
Före måltid
4–6
mmol/l
Cirka 2 timmar efter måltid
6–8
mmol/l
Du kan få/eller låna en mätare med tio teststickor
från din vårdcentral. I undantagsfall kan du få
ytterligare teststickor.
2
3