Diabetes och blodsockermätning

advertisement
Diabetes och
blodsockermätning
Kvalitetssäkring av patientmätarna!
Britt-Marie Carlsson
Vad är diabetes?
En grupp sjukdomar
högt blodsocker
nedsatt insulinproduktion
försämrad insulineffekt
Diabetesdiagnos ställs
Vid 2 plasmaglukos över 7,0 mmol/l
2 icke-fastande plasmaglukos över
12,2 mmol/l.
(Gäller kapillära prover)
Diabetesförekomst i Sverige
Ca 4 % av befolkningen totalt
5-7% i åldern 20-79 år
Barn och ungdomar: 700-800 barn
får årligen diabetes (754 barn
mellan 0-18 år fick diabetes 2008)
Diabetestyper
Typ 1
Typ 2
Graviditetsdiabetes
Andra typer
Allt fler insjuknar
Historik
1550 f. Kr Ebers papurus
100 e Kr Diabetes
1600-talet Diabetes mellitus
1869 Langerhanska öarna
1906 blodsocker
1921 Insulin framställs
1923 Nobelpris
1942 Sulfonamider – hypoglykemi
1956 Sanger Nobelpris
50-tal metformin
80-tal insulinpump
1985 Novopen
80-tal Blodsockermätare hemmabruk
90-tal HbA1c
90-tal Resultat, kliniska studier
1922 blev 13 årige Leonard Thompson i Toronto, Canada den förste som
behandlades med insulin.
Egenmätning av
plasmaglukos
Centralt i diabetesvården
Mycket har hänt sedan dess eller hur?
Ca 18 cm lång
DIRECTIONS: Must be followed exactly.
1.Freely apply a large drop of capillary or venous blood
sufficient to cover entire reagent area on printed side of strip.
2.Wait exactly 60 seconds. (Use sweep second hand or
stopwatch for timing.)
3.Quickly wash off blood (in 1 or 2 seconds) with a sharp
stream of water, using a wash bottle and blot once gently on a
lint-free paper towel.
4.Read result within 1 or 2 seconds after washing. Hold the
strip close to the Color Chart. Interpolate if necessary.
NOTE: For quantitative measurement of blood glucose, use
DEXTROSTIX with specified Ames brand reflectance
photometers.
Egenmätning av plasmaglukos
Varför?
När?
Hur?
Vilka felkällor skall vi tänka på?
Hur kvalitetssäkrar vi patientens
blodsockermätare
Varför?
Förutsättning för att på ett säkert sätt
uppnå en förbättrad glukoskontroll
Studier har visat nyttan av att ha så
normala glukosnivåer som möjligt för
att undvika diabeteskomplikationer
Varför?
Nationella riktlinjerna rekommenderar
egenkontroll av plasmaglukos för alla
personer med typ1 diabetes,
insulinbehandlad typ 2 diabetes, samt i
vissa fall vid kost- och tablettbehandling
av personer med typ 2 diabetes
Vad mäts?
Samtliga patientmätare utom Hemocue
mäter ”blodsocker” i plasma
Samtliga visar värdet i plasma
Plasmaglukos ca 11% högre än glukos
mätt på helblod
Vårdens uppgift:
Individen ska ha erhållit kunskap i hur
blodsockerapparat används
Hur värden tolkas
Utrymme för att diskutera glukosvärden
ska ges vid besök hos
diabetessjuksköterska och läkare
Vilka felkällor finns att beakta?
Kodning
mmol/l eller mg/dl
Interferenser
Förvaring
Temperatur
Provtagningen
För gamla teststickor
Kodning - kalibrering
Knappas in
Kodchips
Kodsticka
”Självkodad”
Numera är alltfler mätare kodfria
Mmol/l eller mg/dl
I Sverige mäts ”blodsocker ” i mmol/l
I många andra länder används mg/dl
”blodsocker ” visas ca 18 ggr ”högre”
med mg/dl
Numera är mätare i Sverige låsta till
mmol/L
Temperatur - fukt
Teststickorna
Mätaren
Vid mätningen
För gamla teststickor
Utgångsdatum finns angivet på
förpackningen
Vissa mätare säger ifrån om stickan är
för gammal
Störande faktorer
Läs bipacksedeln
Peritonealdialysvätskor (icodextrin)
Läkemedel, dropp
Provtagning
Kontaminering av provtagningsstället
med glukos – livsmedelsrester på
fingrarna
eller med andra störande kemikalier
t.ex. tvål eller alkoholer (parfym)
Alltså viktigt med rena fingrar
När skall vi kontrollera
patientmätarna?
Minst en gång per år
Mot Hemocue eller ev annan godkänd
apparatur
Som är med i kvalitetssäkringsprogram
hos Equalis
Hur gör vi detta?
www.equalis.se
Rent praktiskt går det till så här:
1. Personen med diabetes tvättar och
torkar sina händer.
2. Personen med diabetes sticker sig
själv en gång och utför två mätningar
efter varandra på sin egenmätare..
Personen med diabetes kan sticka sig
själv en andra gång om blodmängden
inte räcker till mätningarna.
Bloddroppen ska torkas bort mellan
mätningarna
3. Sjuksköterskan tar ett prov till
mottagningens mätare. Om det behövs
görs ett nytt stick.
4.Omedelbart efter varje mätning
noteras resultatet på papper. Personen
med diabetes och sjuksköterskans
provtagning ska utföras omedelbart
efter varandra, samtliga prover ska tas
inom 5 minuter.
Proverna registreras i formuläret.
Genom inrapporteringen har vi
möjlighet att följa kvalitén på mätarna
och att upptäcka vilka handhavandefel
som är vanliga.
Vad kan vi kräva av
mätresultaten?
Och varför är det viktigt med ”riktiga”
resultat?
ISO 15197
95% av mätningar utförda av
sjukvårdspersonal skal avvika mindre än
20% vid nivå högre än eller lika med
4,2 mmol/l och mindre än 0,83 mmol/l
vid nivå lägre än 4,2 mmol/l, jämfört
med referensmetoden
Tack!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards