Egenmätning av blodsocker (plasmaglukos) vid diabetes typ 1

Vårdprogram
för diabetes
i Östergötland
Min plan för egenmätning
………………………………………………………
………………………………………………………
Egenmätning av blodsocker
(plasmaglukos) vid diabetes typ 1
Medtag alltid Dina aktuella blodsockervärden inför
diabeteskontroller för att ha som underlag vid
diskussion om Din behandling.
Vänd Dig till Din diabetessköterska eller läkare
om Du inte mår bra eller har problem med Din
behandling.
Tel: …………………………………………………
Namn: ………………………………………………
Målsättning för Din behandling är att Du
skall må bra och att Ditt blodsocker håller
sig inom acceptabla gränser.
Blodsockret kan växla mycket i nivå under
dygnet. För att avgöra hur detta påverkas
av INSULINDOSER och MÅLTIDER
(storlek och fördelning) – ARBETE och
FYSISK AKTIVITET är det nödvändigt
att Du regelbundet testar för att kunna
styra Din behandling.
TIDPUNKTER för TESTNING
Under inställningsperioden och för att följa upp att Din
behandling fungerar
 Testa före, frukost, lunch och middag samt cirka 2 tim
efter måltid.
Plan för egenmätning: En plan för hur ofta och när Du bör
testa Dig bör göras utifrån Din behandling i samråd med Din
diabetessköterska eller läkare
Testa Dig när Du vill få svar på en fråga eller fundering. Du
måste kunna tolka resultatet, lära Dig något av det och
eventuellt göra en åtgärd.
 före sänggåendet och ev. vid kl. 02:00–03:00 på
natten.
Dygnsprofiler innebär att göra flera tester över
dygnet, oftast ett par dygn för att få en bedömning
om Din insulineffekt är tillräcklig.
Normala värden när man inte har diabetes är:

Fastande

Efter måltid
3,8–6,0
mmol/L
<9
mmol/L
Enstaka tester skall tas:
 om Du misstänker att Du har för lågt värde =
insulinkänning.
 om Du inte mår bra t ex vid akut sjukdom, infektion,
maginfluensa.
 vid t ex ändrade arbetstider, ändrad dygnsrytm, långa
resor, hård fysisk aktivitet, efter alkoholintag etc.
Målvärden vid insulinbehandling
(individuella avsteg kan göras)

Fastande
5–7
mmol/L

Före måltid
4–6
mmol/L

cirka 2 tim efter
efter måltid
6–8
mmol/L

Vid sänggående
6–8
mmol/L
 kan ibland behövas före aktivitet som kräver hög
koncentration, t ex bilkörning.