Rutiner vid inläggning – Strokeenheten Kalmar – Västervik

advertisement
Rutiner vid inläggning – Strokeenheten Kalmar – Västervik- Oskarshamn
Ankomstsamtal
- Omvårdnadsanamnes
- Ge & ta emot
information
Blodsocker
- Behandla om det ligger
> 10 mmol/l eller <4,4
mmol/l
Målvärde är 6-8 mmol/l
DAG 1
X1
DAG 2
DAG 3
X4
(med diabetes
eller misstanke
diabetes
(blodsocker > 10
mmol/l),
kapillärt)
X4
(med diabetes eller
misstanke
diabetes(blodsocker
> 10 mmol/l),
kapillärt)
Enl. ord
X2
icke diabetiker
Blodtryck
- 1:a gången båda armarna
- Dokumentera arm, läge
& högsta värde
- Fortsätt ta i samma arm
- Hjärnblödning >
180/110
- Hjärninfarkt > 220/120
- Avvakta med
blodtrycksmedicin om
<140/90 till ronden
Ej paretiska armen
Blås- & tarmtömning
- Urintappa över 300 ml.
- KAD sätts på läkar ordination
Daglig avföringsobservation
X4
X1
Bladderscana
immobiliserade
patienter.
Kontakta läkaren
CT-skalle
- Snarast efter ankomst till då CT-utlåtande
akuten
har kommit.
(Kalmar
Information
- Muntlig
salsspärmen)
X2
icke diabetiker
- Faste kapillär
blodsocker >10
mmol/l= HbA1C
(Kalmar &
Oskarshamn)
- Glukosbelastning
på icke diabetiker
med blodsocker > 8
mmol/l (Västervik)
X3
Sätt in
tarmreglerande
läkemedel
regelbundet.
X2
-
Skriftlig
Strokesamtal innan
hemgång, även TIA
patienter
NIH
- 1:a akuten
- Följa ordningen
Oftare vid försämring
Nutrition
Sväljningsbedömning enl. ÖNH
Kalmar
- På alla nyinkomna
patienter
- Innan mat & dryck ges
- Dagligen
Prover
(Blod – & elstatus, P-glukos,
CRP, Troponin T & INR,
APTT, EKG)
Tas på akuten men kan
kompletteras på avdelningen
Puls
- Frekvens
- Rytm
Saturation
- 90-95% = 1 liter syrgas
på grimma
- <90% = 3 liter syrgas på
grimma samt kontakta
läkaren
VARNING KOL!
Temp
- > 37,5 ge
febernedsättande
Trombosprofylax
- Individuell bedömning
Vikt
Strokeprocessen 130226
0 h (akuten), vid ankomst till avd., 2 h, 4 h, 6 h & 24 h
X1
1000 ml infusion
NaCl 0,9%
X1
X1
Nasogastrisk sond?
-Dietistremiss
* Faste Lipidstatus
(Kalmar) /APOkvot (Oskarshamn
& Västervik)
<85 år
* Urinsticka
X1
Ingen TPN
innan dag 4 pga
risk för
hyperglykemi
Enl. ord
X2
X2
Enl. ord
X4
X1
X1
X2
X2
X2
X1
Download