Rutiner vid inläggning – Strokeenheten Kalmar – Västervik- Oskarshamn
Ankomstsamtal
- Omvårdnadsanamnes
- Ge & ta emot
information
Blodsocker
- Behandla om det
ligger > 10 mmol/l
eller <4,4 mmol/l
Målvärde är 6-8 mmol/l
DAG 1
X1
DAG 2
DAG 3
X4
(med diabetes eller
misstanke diabetes
(blodsocker > 10
mmol/l), kapillärt)
X4
(med diabetes eller
misstanke
diabetes(blodsocker
> 10 mmol/l),
kapillärt)
Enl. ord
X2
icke diabetiker
Blodtryck
- 1:a gången båda
armarna
- Dokumentera arm,
läge & högsta värde
- Fortsätt ta i samma
arm
- Hjärnblödning >
180/110
- Hjärninfarkt >
220/120
- Avvakta med
blodtrycksmedicin
om <140/90 till
ronden
Ej paretiska armen
Blås- & tarmtömning
- Urintappa över 300
ml.
- KAD sätts på läkar ordination
Daglig avföringsobservation
CT-skalle
X4
X1
Bladderscana
immobiliserade
patienter.
Kontakta läkaren
X2
icke diabetiker
- Faste kapillär
blodsocker >10
mmol/l= HbA1C
(Kalmar &
Oskarshamn)
- Glukosbelastning
på icke diabetiker
med blodsocker > 8
mmol/l (Västervik)
X3
Sätt in
tarmreglerande
läkemedel
regelbundet.
X2
-
Snarast efter
ankomst till akuten
Information
- Muntlig
- Skriftlig
- Strokesamtal innan
hemgång, även TIA
patienter
NIH
- 1:a akuten
- Följa ordningen
Oftare vid försämring
Nutrition
Sväljningsbedömning enl.
ÖNH Kalmar
- På alla nyinkomna
patienter
- Innan mat & dryck
ges
- Dagligen
Prover
(Blod – & elstatus, P-glukos,
CRP, Troponin T & INR,
APTT, EKG)
Tas på akuten men kan
kompletteras på avdelningen
Puls
- Frekvens
- Rytm
Saturation
- 90-95% = 1 liter
syrgas på grimma
- <90% = 3 liter
syrgas på grimma
samt kontakta
läkaren
VARNING KOL!
Temp
- > 37,5 ge
febernedsättande
Trombosprofylax
- Individuell
bedömning
Vikt
Strokeprocessen 130226
då CT-utlåtande
har kommit.
(Kalmar
salsspärmen)
0 h (akuten), vid ankomst till avd., 2 h, 4 h, 6 h & 24 h
X1
1000 ml infusion
NaCl 0,9%
X1
Nasogastrisk sond?
-Dietistremiss
X1
Ingen TPN innan
dag 4 pga risk för
hyperglykemi
* Faste Lipidstatus
(Kalmar) /APO-kvot
(Oskarshamn &
Västervik)
<85 år
* Urinsticka
Enl. ord
X2
X2
Enl. ord
X4
X1
X1
X2
X2
X2
X1
X1