2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Verksamhetsplan 2017
Tillberga IK Fotboll
En presentation av Tillberga IK Fotbolls verksamhet,
målsättning, policy och organisation
”Tillsammans är vi starka”
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 1 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Detta dokument har framtagits tillsammans av ledare och styrelse inom Tillberga IK
Fotboll.
Syftet med dokumentet är att presentera Tillberga IK Fotbolls policy, målsättning och
organisation.
Målgrupp för dokumentet är alla intressenter i och kring vår verksamhet såsom
aktiva, ledare, föräldrar och sponsorer.
Värdegrunden togs fram vid en ledarträff 2017.
ANDT-policy tas fram under 2017
Styrelsen TIK Fotboll
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 2 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
TIK Fotbolls organisation
Tillberga IK Fotboll leds av en styrelse som väljs vid klubbens årsmöte.
Styrelsen som leder TIK Fotboll består ordförande, sekreterare, kassör, minst 2 st
ledamöter och suppleanter.
Utöver detta så finns ett antal samarbetspartners till styrelsens förfogande.
Styrelsen har följande ansvarsområden :
Ekonomi, utbildning, ledarvård, arrangemang, bidragsredovisning, domare, matcher,
tävlingar, cuper och interna respektive externa kontakter.
Tillberga IK Fotboll har för närvarande ca 230 st. medlemmar.
Tillberga IK Fotboll idrottsliga verksamhet bedrivs i huvudsak vid Hubbovallen.
TIK Fotboll kommer under 2017 att ha 2 seniorlag för herrar och 1 damlag samt ca
10 ungdomslag
Tävlingsverksamheten
Följande lag kommer att vara engagerade i serie/poolspel under säsongen 2017:
Lag
Serie/poolspel
Herrar
Div 5 och reservlagsserie
P 00-03
P 04-05
P 04-05
P 06-07
P 08-09
Divisionsspel, 11-manna
Divisionsspel, 9-manna
7-manna
7-manna
7-manna och poolspel 5-manna
Damer
Div 4
F 05
F 06-07
F 08-10
Divisionsspel, 7-manna
7-manna
7-manna och poolspel 5-manna
PF 11
Träningar + ev träningsmatcher
Uppstart för PF 2012
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 3 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Tillberga IK Fotbolls organisationsplan.
Som de flesta föreningar har Tillberga IK Fotboll svårt att rekrytera personer som är
villiga att ställa upp i föreningens styrelsearbete. Ett skäl till detta är att det lätt blir en
alltför tung arbetsbörda på ett litet antal individer i en ideellt arbetande styrelse.
Tillberga IK Fotboll har beslutat att organisera verksamheten som efter styrelsens
policies och riktlinjer ansvarar för en del av de löpande arbetsuppgifterna inom TIK
Fotboll.
Ansvariga och vid behov arbetsgrupper skall finnas inom följande områden :
o
Aktivitetsansvarig fördelas ut på våra lag, som ansvarar för att leda och
fördela arbetet med planering och organisation av de aktiviteter som styrelsen
har beslutat




o
Rallarsvingen
Valborg
Julmarknad
Kioskverksamhet vid hemmamatcher
Arena- och materialansvarig – som ansvarar för
o Vara kontaktperson mot fastighetsägare och TGS
o Ansvara för materialinköp till ungdoms- och seniorlagen för det klubben
står för.
o
Ungdoms- och utbildningsansvarig
o Aktivt verka för att våra ledare kontinuerligt ges möjlighet till utbildning
och samordna ungdomslagen behov och önskemål
Det är respektive lags ansvar att ansvara för sina matcharrangemang såsom t.ex.
kalla domare, ta emot gästande lag, uppsättning av hörnstolpar och att kiosk och
omklädningsrummen grovstädas efter användning.
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 4 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
I övrigt så ansvarar styrelsen för följande uppgifter genom uppdelning av ansvariga
personer för Seniorlag och ungdomslag
o
o
o
o
Uppstart av nya lag
Säkerställa tränare och stab (lagledare, materialare, ..)
Hantera spelarfrågan och eventuell samordning mellan åldersgrupper
Medverka till att alla ungdomar som vill spela fotboll i TIK Fotboll
oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, etc ska få den möjligheten.
Att vår ANDT-policy följs
Säkerställa domarfrågan / öka intresset bland ungdomar i föreningen
Övrig samordning såsom planfördelning och domare
Tillsammans med tränarna svara för årsplaneringen
Säkerställa återväxten från ungdomslag till seniorlag
Arrangera fotbollsskolan
Arrangera TIK-dagen samt gemensam avslutning för samtliga lag
Verksamhetsplanering av ny säsong samt utvärdering i samråd med
ledarna.
o
o
o
o
o
o
o
o
Vår värdegrund som ska prägla vårt arbete
Tillberga är en gemensam arena där vi träffas genom skola och fritidsaktiviteter. Vi är
stolta över att representera Tillberga IK och visar det genom ett stort engagemang
både på och utanför planen. Genom idrotten kan vi mötas som lika värda individer
och respektera varandra. Vi känner stor glädje, gemenskap och trygghet
tillsammans.
Våra värdeord är:
Vår slogan är:
Stolthet-Respekt-Gemenskap-Glädje-Trygghet
Tillsammans är vi starka
Policies och riktlinjer för TIK Fotbolls arbete :
Utbildning av ledare
Alla lag bör ha minst en ledare som genomgått tränarutbildning enligt Svenska
Fotbollsförbundets riktlinjer.
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 5 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Styrelsen ska aktivt verka för att föreningens ledare ges möjlighet att genomgå
ovanstående utbildningar. Ledarna har sedan ett eget ansvar att anmäla sig till
lämpliga utbildningar
Ledarvård
TIK Fotbolls styrelse prioriterar ledarvård bla genom att arrangera olika aktiviteter
såsom konferenser för ledare med respektive, idrottsaktiviteter mm. Då vår
verksamhet bygger helt på ideella insatser är det oerhört viktigt att vi ”belönar” våra
ledare och andra som arbetar inom vår verksamhet på olika sätt. Dock aldrig genom
någon form av ekonomisk ersättning inom ungdomsfotbollen.
Sponsorer och samarbetspartners
TIK Fotboll skall alltid sträva efter att sköta sina kontakter med eventuella sponsorer
och samarbetspartners på ett bra sätt. Det är allas skyldighet att visa dessa
uppskattning för det stöd de ger klubben, t.ex. genom uppvaktning, inbjudningar till
arrangemang mm. Men framförallt genom gott uppförande och ett positivt sätt både
på och utanför fotbollsplanen.
Samarbetet med grannklubbar
TIK Fotboll strävar efter ett gott samarbete med framförallt våra grannklubbar
Romfartuna GIF och Tortuna SK. Speciellt avseende utbildning och samordning av
åldersgrupper där underlag saknas för lag i respektive klubb. Detta samarbete skall
alltid utgå från ungdomarnas bästa och ske i samråd med ledare och föräldrar.
I första hand ges dock möjligheten att slå ihop ålderskullar inom klubben.
Rekommendationen är att så tidigt som möjligt slå ihop de lag inom klubben som
man ser att det kommer att bli problem att få ihop spelare i längre fram i tiden.
Lån av spelare till äldre lag
För att utveckla talanger inom klubben bör dessa beredas möjlighet att spela med
äldre lag. Det är av yttersta vikt att ledare för det lag från vilket spelare skall lånas
tillfrågas och beslutar om vilken/vilka spelare som skall lånas ut. Vid lån av spelare
bör dessa matchas på ett vettigt sätt gentemot de ordinarie spelarna i det lag de
lånas till.
Spelarövergångar
TIK Fotboll hindrar aldrig en ungdomsspelare att byta klubb. Inom vår ungdomsfotboll
förekommer aldrig pengar vid en spelarövergång. I det fall en spelare som uppnått
licensålder (15 år) önskar lämna TIK Fotboll skall styrelsen alltid underrättas.
Styrelsen upprättar då ett avtal med den nya klubben som säger att spelaren skall ha
rätt att kostnadsfritt återgå till TIK Fotboll i framtiden samt att TIK Fotboll skall ha en
del av eventuella övergångspengar i det fall den nya klubben säljer spelaren vidare
till tredje klubb. Och att det i avtal med den nya klubben och tredje klubb skrivs in att
TIK Fotboll skall ha del av eventuell vidareförsäljning i alla kommande led. Spelare
yngre än 15 år rör sig fritt till annan klubb dock bör detta ske under icke spelsäsong
om ej speciella skäl föreligger.
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 6 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
TIK Fotbolls målsättning
Huvudmål :
o
o
o
o
Att bedriva fotbollsverksamhet för seniorer och ungdomar i Tillberga med
omnejd.
Att fotbollsverksamheten utformas så att den i någon form blir tillgänglig för
alla som så önskar, att ingen form av diskriminering tillåts och att vi kan ge
utövarna tillfredsställelse utifrån var och ens förutsättningar och värderingar.
Att fotbollsverksamheten skall bedrivas i en för deltagarna positiv miljö, både
socialt och idrottsligt
Att fotbollsverksamheten skall bedrivas så att den ej sätts i någon ekonomisk
skuldsituation, samt följer de lagar och avtal som finns i samhället avseende
skatter och uppgiftslämnande
Delmål :
o
o
o
Att träningsverksamheten skall inriktas på att utbilda våra ungdomar till bra
fotbollspelare och goda kamrater
Att tävlingsverksamheten först och främst skall vara en värdemätare på
träningen, men också en strävan mot gemensam framgång
Att vår ungdomsfotboll skall utgöra en bas för rekrytering av spelare till TIK
seniorfotboll
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 7 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
TIK Fotbolls ekonomi
TIK Fotboll finansierar i huvudsak sin verksamhet på följande sätt
o
o
o
Kommunala och statliga bidrag
Obligatorisk medlemsavgift för samtliga aktiva, ledare och styrelse som ska
vara betald senast den 30 april. För våra seniorspelare är sista betalningsdag
den 31 mars. Vid utebliven betalning är spelaren ej välkommen att deltaga i
lagets träningar och matcher.
Medlemsavgiften för 2017 är att alla spelare from det år man
fyller 7 år är på 950 kr samt familjemedlemskapet som är på 1 500 kr.
Stödmedlem 150 kr
Om vi erbjuder kontinuerliga träningar för 6-åringar är avgiften 475 kr.
TIK Fotbolls styrelse står för alla gemensamma kostnader till lagen under året såsom
material, matchställ, serie- och cupanmälningar samt plan- och hallhyror. Dock styrs
ekonomin av den årligen upprättade budgeten och den gemensamma årsplaneringen
som styrelsen gör tillsammans med lagen och dess ledare i februari varje år.
För samtliga lag ansvarar föreningen för kostnader som
o
o
o
o
o
o
Matchställ inkl tröja( vartannat år), shorts (vartannat år ) och strumpor (varje
år) till samtliga spelare. OBS Här gäller Grönt som är vår klubbfärg när vi
spelar match
Målvaktströja, byxor (vartannat år) och handskar (varje år).
Bollar, nät, västar, flaskställ, koner och övrigt material för träningar.
Sjukvårdsmaterial
Plan- och hallhyror.
Anmälningsavgifter för serie- och cupdeltagande. (futsalserie jämställs med
cup)
Inköp ska samordnas och godkännas av materialansvarig.
Varje lag äger därutöver rätt att skapa egna intäkter genom olika aktiviteter. Varje lag
kan alltså öppna eget sparkonto i klubbens namn, med minst två ledare eller föräldrar
från laget som har fullmakt att sköta konto. Öppnandet skall dock alltid först
godkännas av TIK Fotbolls styrelse då det är den som står som ansvarig för
ekonomiska transaktioner i TIK Fotbolls namn.
Samtliga lag ansvarar själva för kostnader som
o
o
o
o
o
Samtliga domarkostnader, exkl seniorlag.
Träningskläder, overaller enligt modell som följer vår klubbprofil.
Tryckkostnader på match- och träningskläder. Exkl TIK-loga o siffror på
matchtröjor.
Spelaravgifter i samband med cupdeltagande
Träningsläger samt andra lagspecifika aktiviteter
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 8 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Ungdomslagens organisation
Varje lag i TIK Fotboll skall ha minst en tränare, en lagledare och en administratör,
som tillika representerar lagen vid styrelsemöten. Detta för att sprida ansvar och
engagera flera kring laget och därmed förebygga att ett fåtal överbelastas och alltför
tidigt ger upp sitt ledarskap.
Det är av yttersta vikt att varje lag finns representerat på styrelsemötena för att får en
direkt informationskanal mellan laget och styrelsen. För att bredda ungdomarnas
deltagande bör en strävan vara att det vid varje styrelsemöte deltar två spelare ur de
äldsta lagen.
Rekommendationer för ungdomslagens tävling och träning
Ålder 6-7 år (fotbollsskola och 5-mannaspel)
o Vi startar lagen på våren det år barnen fyller sex. Den inriktas på ”lek med
boll”, i grupp och individuellt
o Vi tränar 1 gång per vecka med uppehåll under skolloven
o Vi deltar i max 1 cup.
o Vi spelar seriespel eller poolspel vår och höst
o Vi följer principen alla som tränar spelar match, och deltar lika mycket i
matchen
o Vi låter olika spelare börja matchen
Ålder 8-9 år (5-manna och 7-mannaspel)
o Vi tränar normalt 1-2 gång per vecka tom seriespelets slut
o Vi deltar i max 2 cuper.
o Vi spelar seriespel eller poolspel vår och höst
o Vi följer principen alla som tränar spelar match, och deltar lika mycket i
matchen
o Vi låter olika spelare börja matchen
Ålder 10-12 år (7-manna och 9-mannaspel)
o Vi tränar normalt 2 gånger per vecka tom seriespelets slut
o Vi deltar i max 3 cuper.
o Vi spelar divisionsspel vår och höst
o Vi följer principen alla som tränar spelar match
o Vi låter olika spelare börja matchen
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 9 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Ålder 13-14 år (9-11-mannaspel)
o Vi tränar minst 2 gånger per vecka tom seriespelets slut
o Vi börjar träna i januari i mån av plantider och intresse.
o Vi deltar i max 3 cuper.
o Vi spelar divisionsspel vår och höst
o Vi följer principen alla som tränar spelar match
o Vi låter olika spelare börja matchen
Ålder 15-16 år (11-mannaspel)
o Vi tränar minst 2 gånger per vecka tom seriespelets slut
o Vi börjar träna i november i mån av plantider och intresse
o Vi deltar i max 3 cuper
o Vi spelar divisionsspel vår och höst
o Vi låter olika spelare börja matchen
Riktlinjer för cupdeltagande inom TIK Fotbolls ungdomsverksamhet
o Ålder 6-9 år
Deltar i cuper i Västmanland
o Ålder 10-12 år Deltar i cuper i Svealand
o Ålder 13-14 år Deltar i cuper i Sverige
o Ålder 15-16 år Deltar i cuper i Norden
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 10 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
En TIK spelare …
o
o
o
o
o
o
o
Är alltid korrekt klädd vid matcher och cuper såsom nedstoppad tröja,
benskydd på med uppdragna strumpor
Bär alltid föreningens overall vid matcher och cuper
Hånar aldrig en motståndare eller protester mot domslut
Hjälper och stöttar lagkamrater vid träning och match
Att aldrig träna eller spela då han/hon är sjuk eller skadad
Följer fotbollens regler och satsar på Fair Play
Ser till att lämna omklädningsrummet städat och snyggt efter träning och
match
En TIK ledare …
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Bör alltid vara klädd i föreningens overall vid matcher och cuper
Tar ansvar för lagets föräldrar vid match och ser till att de ej stör spelare på
plan
Är positiv och lugn samt ”peppar” på ett positivt sätt sitt lag
Ser till att alla spelare är delaktiga och engagerade i lagets verksamhet
Pratar med domare i halvtid och/eller efter match, ej under match
Byter ut en spelare som uppträder osportsligt och talat denne tillrätta
Pratar med motståndarens ledare om dennes spelare uppträtt ojust eller
osportsligt
Ser till att lämna omklädningsrummet städat och snyggt efter träning och
match
Ej röker vid träning eller match
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 11 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
TIK Fotbolls årsplanering
o Januari
o Redovisa närvaron i laget.se senast 20/1 för perioden 1/7 – 31/12
o Anmälan till tränarutbildningar för våren, ledaransvar.
o Förslag för styrelsesammansättning
o
Februari
o Ledarna anmäler sina ungdomslag till divisions- eller seriespel.
o Föreningen tar beslut om genomförande av fotbollsskola
o Ledarträff för planering av årets verksamhet.
o
Mars
o Håller årsmöte
o Spelarlistor från samtliga lag till kassören för uppdatering av
medlemsregistret samt för ungdoms- och laglicensiering.
o
April-Maj
o Aktivitet: Valborgsfirande.
o Ledarträff för planering av grästider, materialinköp, städning
förråd/klubbstuga etc.
o Uppstartsverksamhet för barn födda 2012.
o
Juni
o Genomför fotbollskola i juni
o
Juli
o Redovisa närvaro i laget.se 20/7 för perioden 1/1 – 30/6
o Ev erbjuda sommarträning för de äldre ungdomarna inkl seniorer
o
Augusti
o Fotbollens Dag lördag den 19 augusti
o Rallarsvingen
o
September
o Anmälan till tränarutbildningar för hösten, ledaransvar.
o Gemensam aktivitet: TIK-dagen lördag den 2 september
o
Oktober
o Bidragsansökan för 2018 till Västerås Stad/KIFN ska lämnas in.
o Gemensam avslutning för samtliga lag, lördag den XX oktober inkl
utvärdering av säsongen.
o
November
o Anmäler seniorerna till cup och seriespel
o Anmäla in behov av träningstider för konstgräs till Västerås Stad/KIFN.
o Aktivitet: Julmarknad
o
December
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 12 av 13
2017-02-18
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll Tillberga IK Fotboll
Sida 13 av 13