____________________________
Bedömningsformulär angående studenternas tillämpade sociala
och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd
utbildning, G 3
Examinerande lärare: Thomas Östholm
Kursens namn:
Program:
(ifylles av kursansvarig)
Studerande:
(ifylles av kursansvarig)
Personnummer:
Deltagit antal dagar:
VFU:område:
Handledare:
Ämne/område:
Aktuella veckor:
Skolform och årskurs (d.v.s. elevernas årskurs):
Bedömning av tillämpade sociala lärarförmågor
Den studerande…
…tar egna initiativ i de olika
arbetsuppgifter som ingår i
lärararbetet
…visar god balans mellan närhet
och distans i sociala relationer
…samverkar på ett konstruktivt sätt
med skolans olika aktörer
… uppvisar en social interaktion som
kännetecknas av ömsesidigt givande
och tagande
…anpassar kommunikationen till
elevers olika villkor och förutsättningar
…kommunicerar på ett sätt som
förenar lyhördhet med tydlighet
… grundar sitt ledarskap i ett
demokratiskt förhållningssätt
…identifierar och hanterar
Stämmer
mycket bra
Stämmer
bra
Stämmer
Stämmer
mindre bra inte alls
problem/dilemman skolmiljön
…kan på ett tillfredsställande sätt
analysera konsekvenserna av det
egna agerandet
Bedömning av tillämpade didaktiska lärarförmågor
Den studerande…
Stämmer
mycket bra
PLANERA
…visar förmåga att planera undervisning
inom ett större arbetsområde i relation
till nationella styrdokument
…kan värdera och omsätta egna
kunskaper inom ämnesområdet
till ett innehåll i den
pedagogiska verksamheten
GENOMFÖRA
…visar förmåga att undervisa inom
ett större arbetsområde
…kan värdera och omsätta egna
kunskaper inom ämnesområdet i
undervisningen
…tar i beaktande elevernas behov och
förmågor i undervisningen
UTVÄRDERA
… visar förmåga att utvärdera
undervisningen inom ett större
arbetsområde
BEDÖMA
… visar förmåga att ta fram
instrument för kunskapsbedömning
inom det aktuella ämnet/ämnesområdet
Stämmer
bra
Stämmer
Stämmer
mindre bra inte alls
…visar förmåga att
bedöma kunskap inom det aktuella
ämnet/ämnesområdet
… visar förmåga att återkoppla
kunskapsbedömning till elever
Skriftlig motivering till någon/några av bedömningspunkterna ovan:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Är det något annat Du vill meddela examinator
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
Min samlade bedömning är att studenten
studenten
har visat tillräckliga sociala förmågor
förmågor.
Min samlade bedömning är att
har visat tillräckliga didaktiska
Min samlade bedömning är att studenten
studenten
inte har visat tillräckliga sociala
förmågor.
Min samlade bedömning är att
inte har visat tillräckliga didaktiska
förmågor.
Jag har informerat den studerande om min samlade bedömning
Underskrift:
Ort, skola och datum:
Underskrift av handledare:
Bedömningsformuläret skickas till:
(ifylles av kursansvarig)
Adress till examinerande lärare:
Linköpings universitet
IFM/Biologi
Thomas Östholm
581 83 Linköping