Medarbetarundersökning 2015 – Nybro kommun –

advertisement
Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en
bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott
medarbetarengagemang. Medarbetare känner yrkesstolthet, upplever en positiv känsla av att
gå till jobbet, en närvarande och lyhörd chef som är medskapare till ett öppet och tillåtande
klimat.
Arbetsklimatet i arbetsgrupperna kännetecknas till stor del av öppenhet med goda möjligheter
att våga uttrycka sina åsikter. Det finns en lyhördhet för behov och önskemål liksom ett utbyte
av kunskaper och erfarenheter.
Det finns en stor utmaning i att förbättra förutsättningarna för den enskilde att utföra sitt
arbete i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för alla våra medarbetare. Motivationen blir
lidande av att man inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid och att
arbetsrelaterad stress påverkar negativt. Kombinationen mellan svårigheten att själv påverka
arbetssituationen och känslan av brist på återhämtning mellan perioder av hög
arbetsbelastning gör att balansen mellan arbete, fritid och familj tenderar att bli lidande.
Den formella processen gällande lön- och medarbetarsamtal fungerar i stor utsträckning, men
här finns också flera utmaningar bl a tydliggörande av lönesättning, feedback och
framtagande av handlingsplan/individuella mål att bli lidande.
Nybro kommun har en nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och
kränkande särbehandling. Det innebär att det räcker med att en medarbetare upplever någon
form av utsatthet för att detta område ska bli förmån för åtgärder. Undersökningen visar att
det inom kommunen förekommit hot/våld och kränkningar. Medarbetare har också upplevt
kränkningar och sexuella trakasserier i anknytning till arbetet. Alarmerande är att bara 3 av 4
medarbetare känner till Nybro kommuns nolltolerans och att endast 6 av 10 känner till vilka
möjligheter som finns om man blir utsatt för hot, våld, kränkande särbehandling eller sexuella
trakasserier.
Under 2016 kommer Nybro kommun som arbetsgivare att gemensamt arbeta vidare med
utsatthet och stress. Resultatet av undersökningen ger en bra utgångspunkt och ses som en
katalysator i det kontinuerliga förbättringsarbetet.
Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott
medarbetarengagemang.
Man upplever att arbetet känns meningsfullt och att förväntningarna är tydliga. Det finns en
positiv känsla av att gå till jobbet liksom en möjlighet att lära nytt och utvecklas i det dagliga
arbetet.
Ledarskapet och dialogen med närmaste chef visar på en positiv dialog med goda
förutsättningar för verksamhetsutveckling. Åtta av tio upplever att närmaste chef visar
förtroende och ger den enskilde medarbetaren förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. Här
finns en förbättringspotential gällande chefens uppskattning för den enskildes arbetsinsatser.
Flertalet är insatta i den enskilda arbetsplatsens mål vilket ger bra förutsättningar för god
styrning, dock syns en utmaning i att förbättra uppföljning av mål.
Sammanfattningsvis syns en utmaning i att dels bibehålla den enskildes motivation och
engagemang och dels i en förbättrad uppföljning av mål och resultat.
5. Mitt arbete känns
meningsfullt
13. Jag vet vad som förväntas
av mig i mitt arbete
12. Min arbetsplats mål följs
upp och utvärderas på ett bra
sätt
11. Jag är insatt i min
arbetsplats mål
10. Min närmaste chef ger
mig förutsättningar att ta
ansvar i mitt arbete
6. Jag lär nytt och utvecklas i
mitt dagliga arbete
7. Jag ser fram emot att gå till
arbetet
8. Min närmaste chef visar
uppskattning för mina
arbetsinsatser
9. Min närmaste chef visar
förtroende för mig som
medarbetare
Medarbetarna upplever att de gör ett bra jobb, trivs med sina arbetsuppgifter och
har en öppen dialog till sin närmaste chef. De upplever en nöjdhet i sin
arbetsutveckling under det senaste året och att de har de kunskaper som krävs för
att utföra sitt arbete.
Det finns en stor utmaning i att förbättra förutsättningarna för den enskilde att
utföra sitt arbete i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för alla våra medarbetare.
Motivationen blir lidande av att man inte hinner med sina arbetsuppgifter under
ordinarie arbetstid och att arbetsrelaterad stress påverkar negativt. Detta i
kombination med en svårighet att själv påverka arbetssituationen och upplevelsen
av avsaknad återhämtning mellan perioder av hög arbetsbelastning tenderar att få
balansen mellan arbete, fritid och familj att bli lidande.
14. Jag har som helhet bra
förutsättningar för att utföra
mitt arbete
26. Jag framför mina åsikter
till min chef
25. Jag är nöjd med min
utveckling i arbetet det
senaste året
15. Jag känner att jag gör ett
bra jobb
16. Jag trivs med mina
arbetsuppgifter
24. Jag får den
kompetensutveckling som
jag behöver
17. Jag hinner med mina
arbetsuppgifter under
ordinarie arbetstid
23. Jag har de kunskaper
som krävs för att utföra mina
arbetsuppgifter
18. Jag känner motivation i
mitt arbete
22. Jag har en bra balans
mellan arbete, familj och
fritid
21. Jag kan påverka min
arbetssituation
19 Jag upplever sällan stress
på jobbet som påverkar mig
20 Jag har tid för
negativt
återhämtning mellan
perioder av hög
arbetsbelastning
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
27. Jag använder mig regelbundet av
intranätet för att söka information
28. Jag vet vart på intranätet jag kan finna
information jag behöver för mitt arbete
Det finns en stor acceptans när det gäller rätten att vara föräldraledig liksom en god
jämställdhet mellan kön oavsett ålder.
En klar majoritet upplever också att det är jämställt oavsett etnisk bakgrund, religion och
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
29. På min arbetsplats är det
helt accepterat att vara
föräldraledig
35. På min arbetsplats
behandlas alla jämställt
oavsett sexuell läggning
34. På min arbetsplats
behandlas alla jämställt
oavsett
funktionsnedsättning
33. På min arbetsplats
behandlas alla jämställt
oavsett religion eller
trosuppfattning
Serie1
Serie2
30. På min arbetsplats
behandlas alla jämställt
oavsett kön
31. På min arbetsplats
behandlas alla jämställt
oavsett ålder
32. På min arbetsplats
behandlas alla jämställt
oavsett etnisk bakgrund
Arbetsklimatet i arbetsgrupperna kännetecknas till stor del av öppenhet med goda möjligheter
att våga uttrycka sina åsikter. Det finns en lyhördhet inför varandras behov och önskemål och
man delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. Vid behov av avlastning eller hjälp
med prioritering av arbetsuppgifter förs detta fram. En utmaning finns i att öka upplevelsen av
god konflikthantering i gruppen.
Delaktigheten i framtagandet av arbetsplatsens mål är god och de är tydliga och klart uttalade,
dock upplevs uppföljningen inte lika god. Här syns en stark korrelation till
styrningsperspektivet i hållbart medarbetarengagemang.
36. Jag deltar aktivt i arbetet
med att ta fram
arbetsgruppens mål
43. Våra arbetsplatsträffar
fungerar bra
37. Målen för mitt arbete är
tydliga och klart uttalade
38. Jag signalerar om jag
behöver avlastning eller hjälp
med att prioritera
arbetsuppgifter
42. I min arbetsgrupp delar vi
gärna med oss av våra
kunskaper och erfarenheter
39. I min arbetsgrupp är vi
lyhörda för varandras behov
och önskemål
41. I min arbetsgrupp vågar
vi uttrycka våra åsikter
40. I min arbetsgrupp
hanterar vi konflikter på ett
bra sätt
Den närmaste chefen är lyhörd, tillgänglig och upplevs av flertalet ge det stöd som behövs i
arbetet. Chefen är en god medskapare till ett öppet och tillåtande klimat och medarbetarna
upplever god information om viktiga händelser, beslut och visioner.
Resultatet visar på ett gott stöd och god stimulans när det gäller medarbetare som vill förbättra
verksamheten. Planering och organisering av verksamheten kan förbättras liksom uppföljning
av beslut.
Hantering av konflikter liksom återkoppling till den enskildes sätt att utföra sina
arbetsuppgifter ses som förbättringsområde.
44. Min närmaste chef ger
mig det stöd som jag behöver
i mitt arbete
54. Min närmaste chef är
lyhörd
53. Min närmaste chef
förmedlar visioner,
värderingar och mål till
arbetsgruppen
52. Min närmaste chef är
tillgänglig när jag behöver
det
51. Min närmaste chef följer
upp att det vi bestämt blir
gjort
50. Min närmaste chef stödjer
och stimulerar medarbetare
som vill förbättra
verksamheten
45. Min närmaste chef skapar
ett öppet och tillåtande klimat
46. Min närmaste chef ger
återkoppling på hur jag utför
mina arbetsuppgifter
47. Min närmaste chef
hanterar konflikter på ett bra
sätt
48. Min närmaste chef
informerar om viktiga
händelser och beslut
49. Min närmaste chef är bra
på att planera och organisera
verksamheten/arbetet
55. Mitt chefsuppdrag är
tydligt
59. Jag har de resurser
(personal, ekonomi, tid,
utrustning, lokaler etc) som
krävs för att jag ska kunna
utföra mitt chefsuppdrag
58. Jag har tillräckliga
centrala stödfunktioner för att
kunna utföra mitt
chefsuppdrag (tex ekonomi/admin-/ personalfunktioner)
56. Min närmaste chef följer
upp hur jag utför mitt
chefsuppdrag
57. Jag har tillgång till bra
verktyg för att kunna utföra
mitt chefsuppdrag
(styrdokument, mallar,
rutiner, it-stöd etc)
Den formella processen gällande lön- och medarbetarsamtal genomförs i mycket stor
utsträckning, men det finns också utmaningar inom området. Utmaningen består främst i att
tydliggöra processen gällande lönesättning liksom feedback och framtagande av
handlingsplan/individuella mål. Detta i syfte att öka upplevelsen av att medarbetarsamtalet
bidrar till den enskildes utveckling och förståelse av lönesättning.
61. Under
medarbetarsamtalet fick jag
tydlig återkoppling på mitt
arbete
66. Under
lönebeskedssamtalet fick jag
motivering kopplat till
medarbetarsamtalet
64. Jag vet hur processen för
min lönesättning går till
(lönekriterier,
medarbetarsamtal,
lönebeskedssamtal)
62. Vi tog fram
handlingsplan/individuella
mål under
medarbetarsamtalet
63. Jag upplever att
medarbetarsamtalet bidrar till
min utveckling
60. Jag har under de senaste 12 månaderna haft ett
medarbetarsamtal
89,40%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
8,50%
Ja
Nej
2,10%
Kan inte/ Vill inte svara
65. Jag har under de senaste 12 månaderna haft ett
lönebeskedssamtal där min närmaste chef meddelat mig min
nya lön
77,60%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
16,30%
6,10%
Ja
Nej
Vill inte/Kan inte svara
Utifrån det fysiska trygghetsperspektivet är flertalet av kommunens arbetsplatser trygga.
Rutiner, riktlinjer och handlingsplaner rörande larm, brandskydd och hot och våld gås
kontinuerligt igenom, men här syns också en förbättringspotential främst gällande
introducering av nyanställda.
67. Jag känner mig trygg på
min arbetsplats
69. På min arbetsplats
introducerar vi nyanställda i
de rutiner, riktlinjer och
handlingsplaner som finns
68. På min arbetsplats har vi
kontinuerliga genomgångar
kring de rutiner, riktlinjer och
handlingsplaner som finns
(tex. larm, brandskydd, hot
om våld etc.)
Nybro kommun har en nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och
kränkande särbehandling. Det innebär att det räcker med att en medarbetare upplever någon
form av utsatthet för att detta område ska bli förmån för åtgärder.
Undersökningen visar att det inom kommunens verksamheter förekommit hot eller våld och
kränkning från chef eller medarbetare. Medarbetare har också upplevt kränkningar och
sexuella trakasserier i anknytning till arbetet.
Alarmerande är att bara 3 av 4 medarbetare känner till Nybro kommuns nolltolerans och att
endast 6 av 10 känner till vilka möjligheter som finns om man blir utsatt för hot, våld,
kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.
9a. Frågor om Utsatthet
Kan inte/ Vill inte svara
2
Ja
20
75. … sexuella trakasserier från någon annan i …
Kan inte/ Vill inte svara
2
Ja
2
74. ... sexuella trakasserier från chef/medarbetare
Kan inte/ Vill inte svara
41
Ja
123
73. … kränkande särbehandling från någon annan i…
Kan inte/ Vill inte svara
60
Ja
113
72. … kränkande särbehandling från chef/medarbetare
Kan inte/ Vill inte svara
11
Ja
218
71. … hot eller våld av någon annan i anknytning till …
Kan inte/ Vill inte svara
13
Ja
32
70. ... hot eller våld från chef/medarbetare
0
50
100
150
200
250
9.b Frågor om Utsatthet
Kan inte/ Vill inte svara
Nej
Ja
77. Jag känner till hur jag ska gå tillväga om …
Kan inte/ Vill inte svara
Nej
Ja
76. Jag känner till // nolltolerans // diskriminering,
trakasserier och kränkande särbehandling
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Den samlade bilden visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare med medarbetare som
känner en yrkesstolthet. Många är som helhet nöjda med sin arbetssituation och chef.
Medarbetarna upplever i hög grad en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Många utnyttjar
de hälsofrämjande insatser/erbjudanden som arbetsgivaren ger, men flera uppger även att de
på fritiden tar ett eget ansvar.
Ett tydligt förbättringsområde rör lönen och förståelsen av varför man har den lön man har.
78. Jag har en bra fysisk
arbetsmiljö
86. Jag tycker Nybro
kommun är en bra
arbetsgivare
79. Jag har en bra
psykosocial arbetsmiljö
84. Jag är som helhet nöjd
med min chef
80. Jag känner en
yrkesstolthet
83. Jag är som helhet nöjd
med min arbetssituation
81. Jag mår bra på arbetet
82. Jag förstår varför jag har
den lön jag har
Download