Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld Målsättning Onsala BK:s

1.1 Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld
1.1.1
Målsättning
Onsala BK:s mål är en verksamhet fri från all mobbing eller annan kränkande behandling såsom
sexuella trakasserier och diskriminering på grund av sexuell läggning, etnicitet eller
religionstillhörighet.
Onsala BK skall vara en plats som präglas av respekt och tolerans för den enskilda individen.
Ledare, tränare och andra vuxna i verksamheten ska arbeta förebyggande för att motverka mobbing
och annan kränkande behandling.
Onsala BK:s ambition är att fostra kamratliga, ödmjuka och hänsynsfulla spelare, ledare och
supporter. Verksamheten har fokus på gemenskap, kamratskap och att trivas tillsammans.
Basen i vår verksamhet är de regler som Riksidrottsförbundets och Svenska FF/Hallands FF arbetar
efter.
För Onsala BK är det självklart att stödja och efterleva den strävan som Hallands Fotbollförbund tagit
fram när det gäller "Nolltolerans". Hallands Fotbollförbund startade under 2007 projektet
”NOLLTOLERANS I SENIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN” som syftar till att skapa ett bättre
uppträdande i samband med fotbollsmatcher. Det handlar om en attitydförändring där idrottsrörelsens
”FAIR PLAY” måste omsättas till handling, på och bredvid plan. Vår policy, Nolltolerans för psykiskt
och fysiskt våld, utgår ifrån denna.
Vår policy gäller inom all föreningsaktivitet som utförs inom Onsala BK såväl på som utanför planen.
Våra ledare uppmanas att samla ihop spelarna inför varje match och påminna vad som gäller.
Ledare skall i spelarsamtal kontinuerligt föra dialog om och vara uppmärksam på tecken om psykiskt
eller fysiskt våld förekommer.
Alla skall beakta alla människors lika värde oberoende av etniskt ursprung, kön eller andra olikheter.
Ledare skall årligen gå igenom/samtala om policyn vid ett samlat möte med samtliga pojkar och flickor
i åldersgrupperna 9-12 år.
Syftet är att öka kunskapen, förebygga kränkningar, mobbning, grovt språk och betona vikten av
nolltolerans i föreningen.
1.1.2
Syfte
Onsala BK skall vara en klubb där alla skall känna sig trygga och där mobbning eller annan kränkande
behandling inte förekommer.
I Onsala BK arbetar vi självklart med Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld i all 7-manna, 9-manna
och 11-manna fotboll.
Det är oerhört viktigt att vi redan i unga år lär oss att visa varandra respekt genom ett ordentligt
uppförande.
Vi hälsar på medspelare, motståndare, ledare och domare före och tackar alltid varandra efter spelad
match.
Ingen skall överreagera om man utsätts för regelbrott vare sig domaren uppmärksammar det eller inte.
Vi respekterar och rättar oss efter domarens beslut och tillsägelser.
Vi uppmuntrar till juste spel.
Vi hejar på och stöttar vårt lag och respekterar motståndaren.
Trakasserier är ibland oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedda att
såra, trycka ned eller förnedra. En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men
inte från en annan. Det kan t ex ha att göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra.
Ingen i Onsala BK ska behöva känna sig mobbad eller kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna
obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning.
Ingen form av sexuella trakasserier eller sexuell diskriminering accepteras inom föreningen.
Sexuella övergrepp är oförenligt med idrottsrörelsens värderingar. Vid misstanke eller upptäckt agerar
Onsala BK snabbt och kraftfullt med att vidtaga omedelbara åtgärder.
Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.
1.1.3
Psykiskt våld
Onsala BK har nolltolerans för psykiskt våld.
Exempel:
o
o
o
o
o
o
o
1.1.4
Kränkningar, förtal eller nedsvärtning. (för hur man skrattar, klär sig, talar, tänker, vad man
önskar sig, vem man umgås med, etnicitet, religionstillhörighet)
Uppenbart förolämpande, utfrysning, åsidosättande behandling, negligeringar. (talar
nedlåtande till dig, om din familj, din släkt, eller dina kompisar)
Mobbning, förföljelse, hot och skapande av rädsla
Svordomar, grovt språk och förnedring. (hora, blatte, könsord, etc.)
Personliga förolämpningar, gester, överkritiskt eller negativt personligt bemötande. (”ge
fingret”), suckar, miner, hånskratt
Hot om fysiskt våld
Sexuella trakasserier.
Fysiskt våld
Onsala BK har nolltolerans för fysiskt våld.
Exempel:
o
o
o
o
o
1.1.5
Knuffar, örfilar, sparkar, skallningar och knytnävslag.
Efterslängar, slag eller sparkar mot motspelare, skallningar eller knän i närkamper.
Drag i håret, stryptag
Slag med tillhyggen
Kasta eller skjuta bollar medvetet på andra.
Konsekvenser för överträdelse
Åtgärd
Enskilt samtal med ledare
Samtal mellan förälder/spelare/ledare
Rapport till styrelsen
Uteslutning ur föreningen
Ansvarig
Utförs av ledare
Utförs av ledare
Utförs av ledare
Beslut utdelas av styrelsen
Ansvarig ledare inleder samtal med berörd person samt vidare med föräldrar för att gemensamt
komma tillrätta med problemet. Åtgärdsprogram ska upprättas och noga dokumenteras.
Dessa samtal syftar till att bygga upp förtroende och inge hopp om, och möjlighet till förändring.
Avsikten med samtalen är att starta en process som ska leda till att handlingen upphör och inte
upprepas.
Arbetet med denna process kan pågå under en längre tid och skall inte avslutas förrän den som
känner sig utsatt, anser att upphört.
Vid misstanke eller upptäckt av sexuella övergrepp skall de som fått kännedom om situationen
skyndsamt ta upp den akuta situationen med ordförande i styrelsen.
Styrelsen har alltid det yttersta ansvaret och skall omgående agera för att vidtaga åtgärder.
Onsala BK använder sig av Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp och dess vägledning.
Den policyn inriktar sig särskilt på skyddet av barn och ungdomar upp till 18 år.
1.1.6
Ansvarig
Alla ska bry sig och ingripa vid allt dåligt beteende och kränkande behandling !!!