Behov av samordnade insatser 2016

advertisement
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng
Förbundschef
20160422 och kompl 20161114
Ulrica Sandzén
Tjänsteutlåtande
Dnr
Befolkningsbehov av samordnade insatser 2016 - från Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
Befolkningsbehov av samordnade insatser
Samordningsförbundets insatser regleras av lagen om finansiell samordning av
arbetslivsinriktadrehabilitering (lag 2003:1210) Lagen slår fast två syften.
Samordningsförbunden ska bidra till att
 utveckla fungerande samverkan mellan huvudmännen och
 kunna finansiera individinriktade insatser inom huvudmännens samlade ansvarsområde
som bidrar till att undvika rundgång mellan myndigheter och förflyttar individer
närmare en egen försörjning.
Samverkan för personal
Vilka personalgrupper är involverade i arbetslivsinriktad rehabilitering behöver bli optimala i
sin samverkan?
Exempel
Kommunen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan Hälso och sjukvården
Chefer
Chefer
Chefer,
Chefer
Ifo biståndsbed.
Af ordinarie vanliga
samverkansansv
Vårdcentraler
Behandlare,
handläggare funktioner Personliga
- Läkare
boendestöd
som klargöra mm
handläggare
- Sjukgymnaster
socialpsykiatri
Integrationshandläggare Aktivitetsers.
- Kuratorer
missbruksenhet
AF-rehab
Handl.
- arbetsterapeuter
LSS
Psykiatri
Ame
Habilitering
Kom. Vux utbild
Övrig behovsstyrd
flyktingmottagande
länssjukvård
”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande
process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.”
Vi har organiserat vår välfärd i ”stuprör” med regelverk som inte alltid samspelar. Men inom
”stuprören” finns ”sugrör” och i ”sugrören” finns det ”hårstrån”. Varje organisation har
utmaningar i att klara en god samverkan inom sin egen myndighet. Därför är det en stor
utmaningen att få till god samverkan mellan myndigheter med olika uppdrag.
Adress
C/o Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors
Telefon
+46531 – 526929
0709 377 929
1 (6)
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng
Förbundschef
20160422 och kompl 20161114
Ulrica Sandzén
Tjänsteutlåtande
Dnr
Individinriktad samverkan
Målgrupper för individinriktade insatser är
•
•
•
•
Individer som behöver samordnat stöd från två eller flera av de samverkande parterna
Det kan finnas fysiska, psykiska, sociala och/eller arbetsmässiga behov
Identifieras lokalt
Utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder
Unga som varken arbetar eller studerar
•
•
•
Inte haft inkomster över ett basbelopp (44 000 kronor 2012)
Inte haft studiemedel, varit utbildnings-registrerad eller studerat vid SFI mer än 60
timmar
inte arbetspendlat till Norge eller Danmark.
Riket
Åmål
Bengtsfors
Dals-Ed
Säffle
Årjäng
16-24
76000
88
80
41
120
66
25-29
70000
62
45
29
110
57
summa
146000
150
125
70
230
123
Många i den här gruppen kan ha psykisk ohälsa av olika slag.
Kommunalt försörjningsstöd dec 2015 /aug 2016 källa socialstyrelsen
Riket
Åmål
Bengtsfors
Dals-Ed
Säffle
Årjäng
Vuxna dec 2015
Aug 2016
150000
143800
197
224
191
235
56
55
257
310
77
86
Barn under 18 år dec 2015
Aug 2016
80000
75 000
75
132
91
108
56
33
144
143
63
61
Varav utrikes inkl
flyktingar
93 000
93 000
105
144
94
142
27
20
166
211
49
49
143
14
6
25
84
X
5
24
21
5
X
x
161
36
10
x
40
13
X
x
Hinder aug 2016
Arbetslös
Sjukskriven m läkarintyg
S/A
Sociala skäl
Enligt rapporten ”Fattig sjuk och arbetslös” 2011
25% av bistånds mottagare bara har försörjning från kommunen 40% från ifo/af, 20 % från
ifo/fk och 15% från alla tre
Många har sjukdom och saknar sjukpenning som skäl till att de söker försörjningsstöd.
Adress
C/o Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors
Telefon
+46531 – 526929
0709 377 929
2 (6)
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng
Förbundschef
20160422 och kompl 20161114
Ulrica Sandzén
Tjänsteutlåtande
Dnr
Arbetsförmedlingen v 11/45 2016
V 11 2016
Riket
Åmål
Bengtsfors
Dals-Ed
Säffle
Årjäng
Öppet totalt v 11
V 45
193 000
181 717
385
422
286
362
98
90
374
336
195
166
I program totalt v11
V 45
182 000
171 308
401
407
246
252
67
56
539
542
105
80
-
- Totat utrikes födda v11
V 45
174 470
198 697
396
408
264
364
68
70
416
479
136
114
-
- varav U F ej etablering v 11
V45
137 430
144 015
181
207
110
112
37
32
244
259
101
69
-funktionshinder v11
V 45
71 000
65 384
110
131
73
80
26
21
219
184
74
66
-Sysselsättning fas v 11
V 45
32 000
13 593
63
34
34
26
9
7
79
10
15
5
Förhindrade v 11
V45
54 800
50 449
133
109
136
114
32
33
94
86
48
44
Arbetsförmedlingen beskriver att en allt större andel av deras sökande har svårigheter. Många
finns i program men en del är sjuka och deltar inte aktivt. Många av dem har troligen ingen
eller mycket låg sjukpenning och är i programmet med bibehållet aktivitetsstöd under sin
sjukdomstid. Vid en utskrivning från programmet finns en stor risk att många hänvisas till att
söka sin försörjning från kommunen. Ett lågt antagande är att ca 25 % har samordnade behov.
Många inom arbetsförmedlingen menar att det troligen är över 50 %.
Försäkringskassan
Statistik från försäkringskassan är svår att tyda i antal personer. Den uppger ohälsodagar eller
antal sjukfall. Försäkringskassan menar att antalet med samordnade behov kan variera i
kommunerna troligen mellan 10-30% av alla sjukfall. För riket skulle det innebära att antal
sjukfall med samordnade behov kan variera mellan 45 000 -135 000.
källa fk 2015
Fallängd
Män
1-180
181-365
366+
Total
Bengtsfors
28
12
25
65
Åmål
34
31
35
100
Dals-Ed
10
4
8
22
Säffle
56
27
59
142
Årjäng
28
15
34
77
Kvinnor
Fallängd
1-180
181-365
366+
Total
Bengtsfors
37
26
36
99
Åmål
59
26
64
149
Dals-Ed
13
11
16
40
Säffle
87
66
106
259
Årjäng
61
23
44
128
Adress
C/o Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors
Telefon
+46531 – 526929
0709 377 929
3 (6)
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng
Förbundschef
20160422 och kompl 20161114
Ulrica Sandzén
Tjänsteutlåtande
Dnr
Efter 180 dagar kan man få sjukpenning om hen inte kan utföra sådant arbete som är normalt
förekommande på arbetsmarknaden. Men detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att
hen med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos sin arbetsgivare före
dag 366. I dessa fall bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren även
efter dag 180. Regeln gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma patientens
arbetsförmåga i förhållande till arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
För arbetslösa bedöms arbetsförmågan i förhållande till arbeten som normalt förekommer på
arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukperioden.
Efter 365 dagar kan hen bara få sjukpenning om hen inte kan utföra sådant arbete som är
normalt förekommande på arbetsmarknaden. Undantag från detta kan göras om det kan anses
oskäligt att bedöma patientens arbetsförmåga i förhållande till sådant arbete som normalt
förekommer på arbetsmarknaden.
Totalt i vårt område fanns 89 sjukdomsfall män mer än 180 dagar och ytterligare 161 mer än 1
år. För kvinnor är motsvarande siffra 152 mer än 180 dagar och 266 mer än 1 år. Flest
långtidssjukskrivna finns i Säffle (också flest invånare)
Bland Unga med Aktivitetsersättning har 7 av 10 en psykisk diagnos som eventuellt inte är
livslång utan övergående och där man i en framtid kommer behöva samordnade insatser från
flera aktörer för att hitta, anpassa och framförallt behålla ett arbete (riket 35000).
Källa FK 2015
Kön
Kommun
1460 Bengtsfors
1492 Åmål
1438 Dals-Ed
1785 Säffle
1765 Årjäng
Samtliga
Kvinna
30
71
32
61
39
Man
11
40
20
28
17
19
31
12
33
22
Åmål sticker ut med fler kvinnor än män med aktivitetsersättning och också totalt flest med
aktivitetsersättning. Sammantaget finns 233 personer under 30 år med aktivitetsersättning och
av dem kan man förmoda att 70% har psykiska funktionsnedsättningar (163) varav många
förhoppningsvis har en arbetsförmåga i en framtid.
Det finns också en större grupp som har en sjukersättning på deltid (riket 80000) och som kan
behöva arbete på resterande tid för att klara sin försörjning.
Källa FK
Kön
Omfattning
Kommun
1460 Bengtsfors
1492 Åmål
1438 Dals-Ed
1785 Säffle
1765 Årjäng
Adress
C/o Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors
Samtliga
personer
kv+m
Samtliga
personer
Kvinna
1/1
286
431
161
556
275
Samtliga
personer
Kvinna
3/4
117
180
72
248
98
Telefon
+46531 – 526929
0709 377 929
Samtliga
personer
Kvinna
2/3
6
14
5
9
7
Samtliga
personer
Kvinna
1/2
1
0
0
0
0
Samtliga
personer
Kvinna
1/4
35
74
12
53
36
15
10
7
27
9
4 (6)
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng
Förbundschef
20160422 och kompl 20161114
Ulrica Sandzén
Kön
Omfattning
Kommun
1460 Bengtsfors
1492 Åmål
1438 Dals-Ed
1785 Säffle
1765 Årjäng
Samtliga
personer
Man
1/1
Samtliga
personer
Man
3/4
84
126
40
165
87
Samtliga
personer
Man
2/3
4
1
5
12
7
Tjänsteutlåtande
Samtliga
personer
Man
1/2
0
0
0
0
0
Dnr
Samtliga
personer
Man
1/4
19
22
15
30
27
5
4
5
12
4
Totalt är det 492 som har sjukersättning på deltid. Av dem är 320 kvinnor och 172 män
(35%)Vanligast är att ha ½ sjukersättning (323 personer 66%) Många får antas ha arbete.
Regeringens mål för ohälsotalen är ett genomsnitt för riket på 9,0.
Ohälsotalet
Åmål: 11,9 Bengtsfors: 9,7 Dals-Ed: 9,8 Säffle 15,9 Årjäng 12,5
Ohälsotalet: Ersättningar som ingår är Sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.
Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar i förhållande till antal försäkrade.
Det är angeläget att se över vad som orsakar sjukskrivningarna i varje kommun. Det generella
mönstret är att det är kvinnor i kontaktyrken, anställda i offentlig sektor som har psykisk ohälsa
som sjukskrivningsorsak.
Integration
Mottagna i kommunen 2015 källa migrationsverket
Bengtsfors
164
Åmål
265
Säffle
199
DalsEd
42
Årjäng
58
Etableringsersättning källa Fk 2015
Kön
Kommun
1460 Bengtsfors
1492 Åmål
1438 Dals-Ed
1785 Säffle
1765 Årjäng
Antal mottagare Antal mottagare
Kvinna
Man
81
104
10
85
20
summa
139
134
14
137
18
220
238
24
222
38
Oktober
2016
totalt
270
281
43
248
53
Utöver det finns mottagna tidigare år och en hel del som kommer som anhöriginvandrade. I en
del kommuner finns också asylboenden. Många nysvenskar kan behöva insatser under en tid
från flera myndigheter. De som kanske är i störst behov av samordnade insatser är personer
som lider av psykisk ohälsa tex PTSD
Adress
C/o Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors
Telefon
+46531 – 526929
0709 377 929
5 (6)
Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng
Förbundschef
20160422 och kompl 20161114
Ulrica Sandzén
Tjänsteutlåtande
Dnr
Sammantaget
Åmål
Bengtsfors
Dals-Ed
Säffle
Årjäng
Unga som varken
arbetar eller studerar
150
125
70
230
123
Försörjningsstöd (alla)
484
302
150
400
210
Arbetslösa (50%)
415
307
73
439
123
Sjuka mer än 366
dagar
99
61
24
165
78
Nysvenskar etablering
281
270
43
248
53
summa
1429
1065
360
1482
587
4923
Lågt räknat behöver minst 4000 personer samordnade insatser i förbundets
medlemskommuner under ett år.
Vad händer redan?
Samordningsförbundet ska inte ersätta samverkan som redan sker utan kan försärka
den eller komplettera den för medborgare där det saknas, behöver förbättras eller
utvecklas nya former. En beredningsgrupp ska identifiera dessa behov och ta fram
förslag på insatser till styrelsen. I dag finns tex ESF projekt för unga som varken
arbetar eller studerar och den sk. DUA . Även flera samverkansinsatser pågår kring
integration i flera kommuner och mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan
finns ett fördjupat samarbete.
Förbundet har uttalat en strategi att utveckla former för att integrera samverkan mer
i ordinarie strukturer.
Bidrag 2017
Bidrag i tkr
Staten * 50%
Bengtsfors 19% (av totalen 4,8%)
Åmål
24% (6%)
Dals-Ed
9% (2,2%)
Säffle
28% (7%)
Årjäng
20% (5%)
Västra Götalands Regionen 51% (12,7%)
Landstinget i Värmland 49% (12,2%)
Totalt
Adress
C/o Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors
2013
2550
229
306
115
383
243
650
625
5100
Telefon
+46531 – 526929
0709 377 929
2014
2474
222
297
112
371
230
637
600
4948
År 2015
2300
218
276
104
322
230
586
564
4600
År 2016
2620
249
314
118
367
262
668
642
5240
Beviljat 2017
2741
260
329
123
384
274
699
671
5482 856
6 (6)
Download