20. Vad gör Antikrist med Guds lag? (Dan. 7:25; 2 Thess. 2:9)
a. Håller den troget
b. Studerar den noggrant
c. Påstår sig förändra på heliga tider och lagar
21. Vilket litet, hädiskt och förföljande europeiskt rike är det enda
som passar in på alla dessa kännetecken?
a. Ryssland
b. Påvedömet
c. Islamiska staten
22. Endast ett rike passar alla beskrivningar. År 538 besegrades den
tredje av de 10 barbariska stammarna och den romerska kyrkans
högste biskop blev den politiska ledaren i västra Europa. Under
1260 års tid regerade denne med järnhand över den civiliserade
världens kungar. De förbjöd människor att läsa Bibeln och
utrotade över 50 miljoner s.k. kättare som inte lydde dem. De sa
att man bara kunde få förlåtelse genom kyrkan, vars överhuvud
ansåg sig vara Jesus ställföreträdare på jorden (en titel som på
latin råkar få det gematriska värdet 666). De säger sig ha makt att
ändra på Guds lag och leder människor till att tillbe helgon och
reliker rak konflikt med Guds bud.
23. Har Gud sitt folk i det antikristliga systemet? (Upp. 18:4)
a. Absolut! Gud fördömer inte människor utan system.
b. Nej, det finns ingen uppriktig människa där.
c. Nej, det är bara en metafor för ondska.
24. Vad är viktigast att följa? (Apg. 5:29; Mark. 7:5-13)
a. Samhällets normer
b. Den kyrkliga traditionen
c. Guds ord, Bibeln
25. Är det din vilja att låta Bibeln vara ditt rättesnöre och ge avkall på
alla trosuppfattningar som inte stämmer överens med Bibeln?
a. Ja
b. Nej
c. Inte än
UPPENBARELSEBOKE
04
N
Vilddjuret identifierat
Ringa in dina svar utifrån bibeltexterna inom parentes.
1. Vem ligger bakom Antikrists ankomst? (2 Thess. 2:9; Upp. 13:2)
a. Gud
b. Satan
c. Människan
2. Vad är drakens syfte med vilddjuret? (Upp. 13:3-4, 8; 14:9)
a. Att lura till sig tillbedjan
b. Att skrämma kristna
c. Att utrota kristendomens namn
3. Av vilket slag är Bibelns Antikrist? (2 Thess. 2:3-4, 9-11; Matt.
7:15; 2 Joh. 1:7; Apg. 20:28-30)
a. En öppet våldsam motståndare mot Jesus
b. En slug bedragare som utger sig för att vara Jesus
c. En metafor för ondska i allmänhet
4. När börjar den verkliga Antikrist verka enligt Nya Testamentet? (2
Thess. 2:7; 1 Joh. 4:3; Apg. 20:28-30)
a. Redan på apostlarnas tid
b. Först i ändens tid
c. På Gamla Testamentets tid
5. Vilket tempel är det som Antikrist ska sitta i enligt 2 Thess. 2:4?
(Ef. 2:19-22; 1 Kor. 3:17; 2 Kor. 6:16; 1 Pet. 2:5; Upp. 3:12)
a. Ett återuppbyggt judiskt tempel i Israel
b. Den kristna församlingen
c. Den himmelska helgedomen
6. När kommer Antikrist att förgöras? (2 Thess. 2:8; Upp. 19:19-20)
a. Efter de tusen åren
b. Efter de sju åren av vedermöda
c. Vid Jesus återkomst
7. Det lilla hornet i Daniel 7 och vilddjuret i Uppenbarelseboken 13
beskriver samma figur. Jämför likheterna mellan dem:
Lilla hornet
Gemensamma nämnare
Vilddjuret
Dan. 7:8, 25
Talar stora hädiska ord mot Gud
Upp. 13:5-6
Dan. 7:21, 25
Förföljer Guds folk
Upp. 13:7
Dan. 7:25
Härjar i 3 ½ profetiska år
Upp. 13:5
Dan. 7:26-27
Får världsvid makt och inflytande
Upp. 13:3, 7-8
Dan. 7:8
Uppstår i ett befolkat område
Upp. 13:1; 17:15
Dan. 7:4-7
Lejon, björn, leopard, 10 horn
Upp. 13:1
8. Vad symboliserar ett vilddjur i Bibelns profetior? (Dan. 7:23, 17;
8:20-21; Ords 28:15; Hes. 29:3; Jer. 50:17)
a. Ett rike/en kung
b. Miljöförstöring
c. Girighet
9. Vilka riken representerar de fyra djuren i Daniel 7? (Jer. 50:17;
Dan. 2:38; 5:28; 8:20-21; 10:20; Joh. 11:48)
a. Babylon, Medie-Persien, Grekland och Rom
b. Kina, Ryssland, Iran och USA
c. Israel, Edom, Moab och Ammon
10. Vad symboliserar de 10 hornen på det fjärde djuret? (Dan. 7:24;
8:22; Upp. 17:12)
a. Tio städer som riket erövrar.
b. Tio kungariken som romarriket delas upp i.
c. De har ingen symbolisk innebörd.
11. Vid sitt fall delades Västrom upp mellan tio barbariska stammar:
anglo-saxarna (England), frankerna (Frankrike), alemannerna
(Tyskland), burgunderna (Schweiz), langobarderna (Italien),
västgoterna (Spanien), sveberna (Portugal), östgoterna,
vandalerna och herulerna. Det är först efter Roms fall (476 e.Kr.)
som Antikrist öppet träder fram som en politisk makt i Europa
(Dan. 7:8, 24; 2 Thess 2:6-7).
12. Vad gör det lilla hornet med tre av dessa 10 riken? (Dan. 7:8, 24)
a. Det ger dem kunglig makt
b. Det ger dem stora rikedomar
c. Det utrotar dessa i och med sin uppkomst
13. Hur stort inflytande får Antikristmakten? (Upp. 13:7-8; 17:18)
a. Över halva Mellanöstern
b. Världsvid makt och inflytande
c. Över ett land i nordöstra Asien
14. Hur länge regerar Antikrist? (Dan. 7:25; Upp. 13:5; 12:6, 14)
a. 2300 dagar
b. 7 år
c. 3 ½ år/42 månader/1260 dagar
15. Hur lång är en profetisk dag i verkligheten? (Hes. 4:4-6)
a. Ett år
b. Tusen år
c. En månad
16. Vad skulle hända med vilddjuret efter regeringstiden? (Upp. 13:3)
a. Det går under för gott.
b. Det får ett dödligt sår som läker och får därefter hela
jorden att följa efter sig.
c. Det ångrar sig och blir ett vänligt vilddjur.
17. Antikrist sägs tala stora och hädiska ord mot Gud (Upp. 13:5; Dan.
7:8). Vad innebär det att häda? (Mark. 2:7; Joh. 10:33)
a. Att använda fula ord
b. Att klottra på en helig byggnad
c. Att säga sig vara Gud och kunna förlåta synder
18. Vad är det gematriska talvärdet för namnet på vilddjurets
mänskliga representant? (Upp. 13:17-18)
a. 777
b. 666
c. 144 000
19. Hur beter sig Antikrist mot Guds folk? (Upp. 13:7; Dan. 7:21, 25)
a. Det belönar dem för sin uthållighet.
b. Det förtalar och hånar dem.
c. Det förföljer dem och strider mot dem.