Infusion av vasopressiva läkemedel i PVK

Vårddokument | Vårdrutin
Sida 1 (2)
Infusion av vasopressiva läkemedel i
PVK
Berörda enheter
HIA (avd 47) Sunderby sjukhus
Syfte
Säkert handhavande av infusioner med vasopressiva läkemedel.
Indikation
Hypotension, cirkulatorisk svikt.
Ordination
Alla infusioner av vasopressiva läkemedel sker på läkares ordination.
Övervakning
Patienten ska övervakas med EKG-uppkoppling samt kontinuerlig blodtrycksmätning via artärnål (föredragsvis vänster a radialis). Infarten (PVK)
ska kontrolleras flera gånger i timmen för att tidigt upptäcka eventuell luxation och extravasering av vasoaktivt läkamedel.
Läkemedelsval
Noradrenalin är förstahandsval hos patient med känd hjärtsvikt och nedsatt
pumpfunktion.
Fenylefrin är ett gångbart alternativ till patienter med känd/misstänk koronarischemisk sjukdom eller till patienter som är i behov av vasokostriktion
där vänsterkammarutflödet/vänsterkammarmetabolismen måste begränsas
(ej perfunderad ischemi, tamponad etc).
Spädning
Spädning av Noradrenalin till 40 mikrogram/ml, enligt gällande separat PM.
Spädning av Fenylefrin till 400 mikrogram/ml, enligt gällande separat PM.
Administrationsväg
Central venkateter (CVK) är förstahandsvalet vid infusion av vasoaktiva
droger ffa vid förväntad lång infusionstid.
Vid doser understigande Noradrenalin < 0.1µg/kg/min och Fenylefrin
<0.5µg/kg/min kan man använda perifer infart som administrationsväg.
PVK ska vara nyligt satt och ha en pålitlig funktion. Det ska helst röra sig
om en PVK med en proximal placering, helst armveck eller än mera proximalt. Det ska minst vara en PVK med 1,1mm i diameter (rosa), helst grövre.
Nålen ska märkas så att inga andra infusioner, injektioner eller dropp ges i
samma infart. Innan infusion av vasopressor påbörjas ska infarten funktions-
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
DOKUMENT-ID, VERSION
PROCESS
Avd 47 Hjärtintensiven Sunderby sjukhus
VARD-5-5778,1.0
[Process]
GODKÄNT DATUM
2017-03-20
ANSVARIG
Lena Juntti Larsson
PROCESSLEDARE
Lena Juntti Larsson
Sida 2 (2)
testas genom spolning. När noradrenalin påbörjats eller just när infusionen
avslutas ska dock PVK ej spolas
Inför infusionsstart kopplas trevägskran till PVK. I den ena skänkeln ges
vasopressorn och i den andra kopplas en bärare t.ex. natriumklorid (infusionshastighet bärare 5-10 ml/timme). Genom att använda bärare upptäcker
man dåligt flöde lättare. Kontrollera infusionsstället mycket frekvent.
Vid högre doser görs bedömning i samråd med narkosläkare om CVK istället ska anläggas.
Maxtid
Efter 3 timmars infusion perifert kontaktar man läkare. Hen beslutar om
narkosen ska kontaktas för anläggande av CVK eller om det går att fortsätta
med infusion via PVK.
Vid infusion via CVK finns ingen tidsbegränsning.
Komplikationer
Den allvarligaste komplikationen till infusion av vasopressor via PVK är
extravasering. Denna kan ge hudnekros, muskelnekros eller gangrän. Om
extravasering sker skall infusionen avslutas omedelbart och ska fortsatt
vasopressor ges får CVK anläggas.
Behandling av extravasering
1. Avsluta infusionen.
2. Aspirera ut så mycket vätska det går.
3. Noggrann observation.
4. Kontakta läkare.
5. Om man ser att vävnadshypoxi börjar utbreda sig och man tror att
det finns risk för vävnadsnekros bör man behandla med Fentolamin
(α-antagonist) 5-10 mg i 10 ml NaCl 0,9%. Detta injiceras av läkare
med tunn nål subcutant på multipla ställen i området som ser ischemiskt ut.
6. Fentolamin finns på läkemedelsförrådet på UVA.I kylen längst upp
till vänster. Handelsnamnet REGITIN®
Diskussion
Perifer infusion av vasopressor är något som gjorts ofta utan rutiner för detta.
Komplikationer är mycket ovanliga och extremt ovanliga när man ger det
under kort infusionstid. Som vanligt inom medicinens område får man bedöma vinster med vasopressorbehandling och infusionsväg. CVK anläggning är något som sannolikt har en högre incidens av komplikationer än om
vasopressor ges perifert, och under kort tid, enligt ovanstående och om ev.
extravasering behandlas enligt ovan.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
DOKUMENT-ID, VERSION
PROCESS
Avd 47 Hjärtintensiven Sunderby sjukhus
VARD-5-5778,1.0
[Process]
GODKÄNT DATUM
2017-03-20
ANSVARIG
Lena Juntti Larsson
PROCESSLEDARE
Lena Juntti Larsson