Perifer venkateter (PVK) – rutin som

advertisement
Dokumenttyp
Ansvarig verksamhet
Version
Rutin
Smittskydd Värmland
2
Antal sidor
1
Dokumentägare
Fastställare
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Tomas Vilhelmsson
Ingemar Hallén
2017-04-20
2019-04-20
Perifer venkateter (PVK) – rutin som kompletterar
Vårdhandboken
Gäller för: Landstinget i Värmland
Detta är en lokal rutin för Landstinget i Värmland som kompletterar Vårdhandboken.
Det kan tillkomma ytterligare lokala rutiner i verksamheterna specifikt för varje
enhet. Ansvaret för dessa rutiner åligger respektive verksamhet.
Användning




PVK ska sitta kortast möjliga tid, dock max 72 timmar. Om avvikelser
förekommer ska detta dokumenteras och motiveras.
PVK ska inspekteras minst en gång per arbetspass.
PVK ska förses med lång trevägskran med injektionsventil. Undantag för
prehospital vård som har egen rutin för detta.
PVK som satts i en akutsituation där adekvat huddesinfektion inte utförts, ska
snarast tas bort.
Komplikationer
Om en patient drabbas av sepsis av oklar genes ska befintliga PVK bytas, odling tas
på kateterspetsar – beställ kateter perifer i Cosmic, samt blododling tas med
frågeställning PVK-relaterad sepsis i anamnes.
Vissa läkemedel kan vara olämpliga att ge i en perifer ven eller ska ges med angiven
hastighet eller mängd. Kontrollera i FASS innan läkemedlet administreras.
Utarbetad av: Åsa Nordlund
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Perifer venkateter (PVK) – rutin som kompletterar Vårdhandboken
2
2019-04-20
1 (1)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards