Doknr. i Barium
20954
Dokumentserie
SU/med
RUTIN
Behandling med Remicade
Giltigt fr o m
2016-12-12
Version
4
Innehållsansvarig: Anette Gente Lidholm, Överläkare, Läkare hud- och könssjukvård (anest7)
Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef, Verksamhet Hud- och könssjukvård (helgu14)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård
Bakgrund/syfte
Säker vård för patienter som behandlas med Remicade.
Arbetsbeskrivning
Behandlingsintervall
Behandlingen administreras intravenöst och inleds med behandlingsfrekvens:
1:a behandlingen v 0
2:a behandlingen v 2
3:e behandlingen v 6 och därefter behandlas patienten var 8:e vecka om inget annat ordineras.
Provtagning
Innan behandlingen: HB, LPK, TPK, diff, ASAT, ALP, Bilirubin, kreatinin, CRP, PPD,
Quantiferontest, B-glykos, hepatitserologi, HIV-test, urinstatus och lungröntgen. Vikt och
temperaturkontroll görs i anslutning till behandlingen. Somatisk rutinstatus. PASI
Inför behandling 2 till 4 och sedan var 6:e månad: Hb, LPK, TPK, diff, leverstatus,
kreatinin och CRP. Somatisk rutinstatus görs vid läkarbesök. Proverna ska vara tagna max
1 vecka innan behandling planeras. PASI och temperaturkontroll innan läkarbesök och
kontroll av provresultat görs innan behandling ges.
Dosering
Remicade doseras efter patientens vikt med 5 mg/kg kroppsvikt.
Patienten bokas för infusion kl 11:00 i samband med labb/läkarbesök.
Hälsostatus kontrolleras enligt checklista, kontroll av kroppstemperatur, puls och blodtryck.
Patienten får PVK.
Remicade blandas enligt instruktion från tillverkaren och kopplas till en droppräknare
(ALARIS) och ett extra filter. Som extra filter används ”Prefix filter 0,2 mikrom”.
Infusionen ges under 2 timmar, då patienten fått upprepade behandlingar, åtminstone 3
initiala 2 – timmarsinfusioner och tolererat behandlingen väl kan infusionstakten ökas och
infusionstiden minskas till 1 timma under den efterföljande underhållsbehandlingen efter
läkarordination. Blodtryck och puls kontrolleras innan infusionen och efter 30 och 60
minuter.
Efter avslutad infusion stannar patienten kvar på enheten 1 timma med PVK kvar. Puls och
blodtryck kontrolleras och PVK avlägsnas innan hemgång.
Uppvisar patienten infusionsreaktion avbryts behandlingen. För behandling av
infusionsreaktion var god se separat rutin.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
20954
Giltigt fr.o.m
2016-12-12
Version
4
RUTIN
Behandling med Remicade
Tid för kommande behandling avtalas och information om eventuell kommande provtagning
lämnas till patienten, provtagningsremisser medskickas.
Ansvar
Behandlande läkare och sjuksköterska. Kunskap om riktlinjerna ges vid introduktion till
arbetet av vårdenhetsöverläkare och vårdenhetschef.
Uppföljning, utvärdering och revision
Vårdenhetsöverläkare ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i riktlinjen. Medvetet
avsteg från riktlinjen dokumenteras i Melior. Övriga orsaker till avsteg från riktlinjen
rapporteras i MedControlPRO.
Granskare/arbetsgrupp
Britt-Marie Coffey, sjuksköterska
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)