Masterprogram i engelska 2016/2017

Masterprogram i engelska 2016/2017
120 HP
UPPSALA
CAMPUS 100%
Masterprogrammet i engelska erbjuder ett brett och stimulerande kursutbud på engelska. Du kan till exempel välja att
fördjupa dig i till exempel andraspråksinlärning, i frågor kring
språk och samhälle eller amerikanska sociolekter. Programmet
passar även dig som är intresserad av litteratur och kultur, där
vi ger kurser med fokus på t.ex. litteratur och terrorism,
postmodern litteratur, litteratur och nationalitet.
OM PROGRAMMET
Masterprogrammet i engelska har tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap och amerikansk litteratur
och kultur. Du fördjupar dig i någon av inriktningarna. Frågeställningar och metod i examensarbetet inom kandidatexamen måste
vara relevanta för den valda inriktningen av masterprogrammet.
Efter genomgånget program ska du ha fördjupat dina kunskaper i antingen engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller
amerikansk litteratur och kultur.
Du lär dig tillämpa forskningsmetoder och tränas i akademiskt skrivande. Kunniga lärare ger undervisning i seminarieform på
programmets obligatoriska och valfria delkurser. Skriftliga uppgifter förekommer i varje delkurs.
Engelska språkvetenskap
Inom engelsk språkvetenskap är inriktningen empirisk forskning inom till exempel korpuslingvistik, sociolingvistik och engelska
som främmande språk.
Engelsk litteratur
Inriktningen mot engelsk litteratur har som fokus såväl historiska som teoretiska förändringar inom litteraturen från Shakespeare
fram till postmodernismen och det som kommer därefter och inkluderar gender- och postkoloniala perspektiv.
Amerikansk litteratur och kultur
I inriktningen mot amerikansk litteratur och kultur läggs tyngdpunkten vid tematiska och estetiska skeenden inom litteraturen från
tiden för den amerikanska renässansen fram till det post-postmoderna.
EXAMEN
Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års
studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.
OM UNDERVISNINGEN
Engelska är arbetsspråket vid engelska institutionen. Inom programmet sker all undervisning, gruppdiskussioner och examination
på engelska.
Allt undervisningsmaterial är på engelska. Undervisning sker i form av seminarier.
Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.
UPPLÄGG
Programmet är tvåårigt och har tre inriktningar:
◾ Engelsk litteratur
◾ Amerikansk litteratur och kultur
◾ Engelsk språkvetenskap
Kursarbetet inom litteraturinriktningarna syftar till att utveckla din medvetenhet om aktuell litteraturkritik samt att förse dig med den
kunskap och de verktyg som är nödvändiga för att utföra egen forskning.
Några kurser samläses under de tre första terminerna:
Termin 1
Vetenskapligt skrivande och Litteraturteori.
Termin 2 och 3
Det chockerande nya, Postmodernismen, Bortom portmodernismen samt Nya inriktningar inom litteraturen och litteraturteorin.
Övriga kurser är specifika för inriktningen och behandlar sådana ämnen som nationalitet och identitet, drama, poesi, humor, experimentell
litteratur, litteratur och etik, litteratur och vetenskap, litteratur och terrorism och kosmopolitisk litteratur. Vissa kurser ges omväxlande
vartannat år. Den fjärde terminen ägnas åt ett självständigt arbete om 30 hp.
Den tredje inriktningen är engelsk språkvetenskap. Här får din insikt i de samtida teorier och metoder som är nödvändiga för empiriska
studier av det engelska språket. Under termin 1, 2 och 3 läses tolv kurser om 7,5 hp i språkhistoria, vetenskapligt skrivande,
korpusgrammatik, andraspråksinlärning och sociolingvistik. I de tolv kurserna ingår två valfria kurser. Den fjärde terminen ägnas åt ett 30 hp
självständigt arbete.
I samtliga tre inriktningar kan du välja att läsa enbart första året och under andra terminen göra en 15 hp magisteruppsats.
KARRIÄR
Under programmet förbereds du för yrken som kräver goda kunskaper och färdigheter samt vetenskaplig skolning inom ämnesområdet
engelska, till exempel: tjänster inom högskolan, skolväsendet, museer, arkiv, bibliotek, förlag, myndigheter, departement, turism, media (till
exempel journalist, översättare), EU (tolk) och liknande.
BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Utöver akademiska meriter skall sökande skicka in ett personligt brev samt ett examensarbete (fil. kand.). Om du har ett examensarbete i
engelska från Uppsala universitet behöver du inte skicka in det. Uppsatsens ämne och metod måste vara relevant för den valda inriktningen
på masterprogrammet.
Akademiska meriter laddas upp på Antagning.se eller skickas till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund
Uppsats och personligt brev sänds till:
Engelska institutionen
Box 527
751 20 Uppsala
MASTERPROGRAM I ENGELSKA
120 högskolepoäng
HT16 100% Campus
Studieort: Uppsala
Sista anmälningsdatum: 2016-04-15
Anmälningskod: UU-P5150
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Kandidatexamen i engelska eller en motsvarande
examen.
Urval: Urvalet baseras på akademisk bakgrund, personligt brev
och den medsända uppsatsen.
Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.
KONTAKT & MER INFO
Engelska institutionen
Studievägledare [email protected]
Engelska parken, Thunbergsv 3 L 752 38 UPPSALA
Telefon: 018-471 12 47
Box 527, 751 20 UPPSALA
Fax: 018-471 12 29
Telefon: 018-471 1245 018-471 1247
Fax: 018-471 1229
E-post: [email protected]